Ani­ja val­la 3 las­teae­da plaa­ni­tak­se ühen­da­da

1568

Sel nä­da­la hak­ka­vad Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ko­mis­jo­nid aru­ta­ma val­la­va­lit­su­se et­te­pa­ne­kut ühen­da­da Keh­ra las­teaiad Las­te­ta­re ja Le­pat­rii­nu ning Ala­ve­re Mõm­mi­la üheks asu­tu­seks Ani­ja Val­la Las­teaiad.

Ani­ja val­la­va­lit­sus on tei­nud et­te­pa­ne­ku ühen­da­da kolm eri ma­ja­dest te­gut­se­vat las­teae­da üheks asu­tu­seks tu­le­va aas­ta 1. juu­list.

Kui eel­mi­sel sü­gi­sel ebaõn­nes­tus Keh­ra Las­te­ta­re las­teaia di­rek­to­ri kon­kurss, mää­ras val­la­va­lit­sus di­rek­to­ri ko­hu­se­täit­jaks Ala­ve­re las­teaia di­rek­to­ri Eda-Mai Tam­mis­te. Tä­na­vu su­vel, kui Le­pat­rii­nu las­teaia juht lah­kus töölt, sai Eda-Mai Tam­mis­te ka sel­le di­rek­to­ri ko­hu­se­täit­jaks.

Abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja sõ­nul on val­la­va­lit­sus ana­lüü­si­nud kol­me las­teaia vii­ma­se aas­ta tööd ning aruan­ne­test näh­tub, et las­teaiad on ol­nud vä­ga eri­ne­va ta­se­me­ga – pe­da­goo­gi­li­ne te­ge­vus on küll üht­la­selt hea, kuid las­teae­da­de ma­jan­da­mi­ne on tu­le­ne­valt nen­de suu­ru­sest eri­ne­va efek­tiiv­su­se ja juh­ti­mis­ko­ge­mu­se­ga.
„Et kõik las­teaiad olek­sid võrd­selt heal ta­se­mel, ole­me­gi prak­ti­see­ri­nud kol­me las­teaia ühist juh­ti­mist,“ üt­les ta ning tõi näi­teks, et Viim­si val­las on 8 las­teaia­ma­ja ühe juh­ti­mi­se all, ka­he las­teaia ühist juh­ti­mist on prak­ti­see­ri­nud näi­teks Vil­jan­di ja Pai­de linn.

Las­teae­da­de ühen­da­mi­ne ai­tab Mar­ge Ra­ja hin­nan­gul vä­hen­da­da dub­lee­ri­vaid te­ge­vu­si ning muu­ta las­teae­da­de juh­ti­mi­ne ja ma­jan­da­mi­ne efek­tiiv­se­maks, kor­ral­da­da paind­li­ku­malt õpe­ta­ja­te ja tu­gis­pet­sia­lis­ti­de tööd, kaa­sa­ta kõik las­teaiad võrd­selt ühi­sü­ri­tus­tes­se ja aren­dus­te­ge­vus­tes­se, komp­lek­tee­ri­da las­teaia­rüh­mi lap­se­va­ne­ma­te soo­ve pa­re­mi­ni ar­ves­ta­des.

Eda-Mai Tammiste on Anija vallas töötanud roh­kem kui aas­ta ka­he lasteaia juhina, pool aas­tat olnud kol­me las­teaia direktor. Ta on ka varem olnud ka­hes eri ma­jas asunud las­teaia juh­t – kui töötas Pai­des: „Kui­gi ma­ja­sid oli kaks, oli seal üks asu­tus. See tä­hen­das pal­ju vä­hem pa­be­ri­ma­jan­dust, sest do­ku­men­tat­sioon oli üks. Ani­ja val­la las­teae­da­des tuleb praegu koostada kol­med eri­ne­vad do­ku­men­did – eraldi aren­gu­ka­vad, õp­pe­ka­vad, si­se­hin­da­mi­se aruan­ded. Ka töö­ta­ja­te ja hoo­le­ko­gu koo­so­le­kuid oleks vä­hem, kui asu­tus oleks üks.“

Ta tõi näi­te, et on ju­ba las­teae­da­de ma­jan­da­mist muut­nud efek­tiiv­se­maks: „Va­rem oli igas ma­jas pe­su­pe­si­ja, nüüd saa­da­me pe­su ühi­selt pe­su­maj­ja ning see on tun­du­valt oda­vam. Ole­me lii­tu­nud e-las­teaia tee­nu­se­ga ning prae­gu mak­sa­me sel­le eest kol­m kuu­ta­su, ühe asu­tu­se­na hak­kak­si­me maks­ma vaid ühe asu­tu­se eest.“
Se­da, et las­te ja nen­de va­ne­ma­te jaoks las­teae­da­de ühen­da­mi­se­ga mi­da­gi hal­ve­maks muu­tuks, ei pea Mar­ge Ra­ja kin­ni­tu­sel kart­ma, lap­sed käi­vad oma las­teaias eda­si ja pi­gem hak­kab toi­mu­ma se­ni­sest roh­kem ühis­te­ge­vu­si teis­te las­teae­da­de­ga. Lap­se­va­ne­mad ei pea edas­pi­di esi­ta­ma mi­tut ko­ha­taot­lust eri­ne­va­tes­se las­teae­da­des­se, vaid tee­vad ühe aval­du­se, mil­le­le mär­gi­vad ee­lis­ta­tud las­teaia. Kui seal pa­ras­ja­gu koh­ta po­le, saab di­rek­tor ope­ra­tiiv­selt pak­ku­da koh­ta tei­ses las­teaias.
„See­ga lä­heb lap­se­va­ne­ma­le uus töö­kor­ral­dus liht­sa­maks ja paind­li­ku­maks,“ sõ­nas abi­val­la­va­nem.

Eda-Mai Tam­mis­te li­sas: „Ma­jad jää­vad se­nis­te ni­me­de­ga, neis toi­mu­vad üri­tu­sed ja tra­dit­sioo­nid al­les. Igal ma­jal on oma nä­gu ja töö­ta­jad.“
2012. aas­tal lii­de­ti Ani­ja val­las ühi­se juh­ti­mi­se al­la raa­ma­tu­ko­gud ning rah­va­ma­jad. Mar­ge Ra­ja hin­nan­gul on need ühen­da­mi­sed end õi­gus­ta­nud ning see on and­nud kind­lust ka­van­da­da ka las­teae­da­de liit­mist.

Las­teae­da­de hoo­le­ko­gud on ühen­da­mi­se heaks kiit­nud, kui see leiab ka vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de toe­tu­se, võe­tak­se tee­ma vo­li­ko­gu päe­va­kor­da – ot­su­se ühen­da­mi­se koh­ta saab te­ha val­la­vo­li­ko­gu.