Ani­ja val­la­va­nem tea­tas ame­tist lah­ku­mi­sest

840

Val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM üt­les Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil, et sõl­tu­ma­ta rii­gi­ko­gu va­li­mis­te tu­le­mus­test esi­tab aval­du­se ame­tist lah­ku­mi­seks.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu möö­du­nud nel­ja­päe­va, 24. jaa­nua­ri is­tun­gi lõ­pus lu­ges val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam et­te pöör­du­mi­se, mil­les tea­tas, et esi­tab pä­rast 3. märt­sil toi­mu­vaid rii­gi­ko­gu va­li­mi­si vo­li­ko­gu­le aval­du­se Ani­ja val­la­va­ne­ma ame­ti­ko­halt lah­ku­mi­seks. Ta as­tus Isa­maa era­kon­da ja kan­di­dee­rib eel­seis­va­tel rii­gi­ko­gu va­li­mis­tel.

Pöör­du­mi­ses mee­nu­tas Ar­vi Ka­ro­tam, et 5 aas­tat ta­ga­si, 19. det­semb­ril 2013 ame­tis­se as­tu­des oli täis taht­mist viia Ani­ja val­la elu eda­si. Esi­me­sed kaks aas­tat ku­lu­sid vo­li­ko­gu usal­du­se võit­mi­seks, val­la­va­lit­su­se töö­ta­ja­te või­me­ku­se ja koos­töö­val­mi­du­se tes­ti­mi­seks: „Tun­nen hea­meelt, et nüüd on val­la­va­lit­su­ses hea koos­töö­või­me­ga oma vald­kon­di häs­ti­tun­dev mees­kond. Et aru saa­da, kui olu­li­ne on val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu hea töö­su­he ning vas­tas­ti­ku­ne usal­dus, pöö­ra­kem pil­gud naa­ber­val­da­de poo­le. Meie ole­me tä­nu oma hea­le koos­töö­le saa­vu­ta­nud Ani­ja val­la rah­va ena­mu­se usal­du­se. Olen suu­re­ma osa val­la­va­ne­ma­na en­da­le sea­tud ees­mär­ki­dest täit­nud ja tun­nen, et aeg on min­na vas­tu uu­te­le väl­ja­kut­se­te­le.“

Ta tä­nas oma pe­re­kon­da, kol­lee­ge, te­da toe­ta­nud val­la­ko­da­nik­ke, vo­li­ko­gu liik­meid või­ma­lu­se eest oma os­kus­te ja ko­ge­mus­te­ga Ani­ja val­la aren­gu­le kaa­sa ai­da­ta ning aval­das loo­tust, et saab se­da te­ha ka tu­le­vi­kus. 

Pä­rast val­la­va­ne­ma tea­det oli vo­li­ko­gu saa­lis vai­kus. Vo­li­ko­gu esi­mees Jaan Oruaas tä­nas Ar­vi Ka­ro­ta­mi tea­te eest ja mär­kis: „See võ­tab meid sü­ga­valt mõt­le­ma.“ Jaa­nus Ka­lev tun­nus­tas val­la­va­ne­mat här­ras­me­he­li­ku käi­tu­mi­se eest. Vo­li­ko­gu tä­nas val­la­va­ne­mat ap­lau­si­ga.

„Soo­vin ko­ha­li­kel va­li­mis­tel osa­le­nud va­li­mis­lii­du Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus esi­numb­ri­na jät­ka­ta tu­le­vi­kus Ani­ja vo­li­ko­gu liik­me­na ja jätkan sih­ta­su­tu­se Ani­ja Mõi­sa Hal­dus nõu­ko­gu esi­me­he­na,“ üt­les Ar­vi Ka­ro­tam Sõ­nu­mi­too­ja­le.

Vo­li­ko­gu ni­me­kir­ja­de esin­da­jad kom­men­tee­ri­vad
Sõ­nu­mi­too­ja pa­lus val­la­vo­li­kok­ku pää­se­nud va­li­mis­lii­du ja era­kon­da­de esin­da­ja­telt kom­men­taa­re val­la­va­ne­ma lah­ku­mi­se koh­ta ning kui­das on ka­vas lei­da uus val­la­va­nem.

Jaan Oruaas, va­li­mis­liit Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus: „Val­la­va­ne­ma aval­dus tu­li vei­di va­rem, kui ta oli lu­ba­nud se­da te­ha, aga sel­ge ot­sus on sel­ge ot­sus. Kui te­gus ini­me­ne lä­heb, on kah­ju. Po­le kaht­lust, et üks­ja­gu as­ju oleks ol­nud val­las ole­ma­ta, kui po­leks ol­nud eest­ve­da­jat.
Nüüd tu­leb mõel­da, kui­das min­na eda­si. Pal­ju va­li­kuid po­le – kas te­ha kon­kurss või mit­te. Kui tee­me, on sa­mu­ti kaks või­ma­lust – kas ku­lu­ta­da üks­ja­gu suur ra­ha per­so­na­liot­sin­gu­fir­ma abi­le või kor­ral­da­da kon­kurss ise. Saa­me oma va­li­mis­lii­du­ga lä­hia­jal kok­ku ja aru­ta­me.“

Jaa­nus Ka­lev, Ees­ti Kesk­e­ra­kond: „Val­la­va­ne­ma käi­tu­mi­ne oli här­ras­me­he­lik, pal­ju hal­vem ol­nuks, kui ta oleks oma lah­ku­mi­sest tea­ta­nud 4. märt­sil.

Ar­van, et sõl­tu­ma­ta sel­lest, kas abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor soo­vib jät­ka­ta val­la­va­ne­ma­na, tu­leks val­la­va­ne­ma ko­ha­le kor­ral­da­da kon­kurss, kus ka abi­val­la­va­nem võiks osa­le­da. Ar­va­me, et tea­me ja tun­ne­me te­da, kuid kon­kur­si kau­du saa­me ini­me­se isi­kuo­ma­dus­test põh­ja­li­ku­ma pil­di, sa­mu­ti üle­vaa­te te­ma nä­ge­mu­sest val­la aren­gu koh­ta. Ka Ar­vi Ka­ro­ta­mi va­li­si­me esi­me­sel kor­ral val­la­va­ne­maks kon­kur­si kau­du.“

Peep Kask, Ees­ti Re­for­mie­ra­kond: „Val­la­va­ne­ma lah­ku­mi­ne on kaht­le­ma­ta oo­ta­ma­tu, ilm­selt nii va­li­mis­lii­du jaoks, kes vä­hem kui pool­teist aas­tat ta­ga­si usal­das ta uueks ame­tia­jaks, kui kõi­gi te­ma 402 va­li­ja jaoks. Oo­ta­ma­tu­na tu­leb te­ma lah­ku­mi­ne ka see­tõt­tu, et prae­gu­se vo­li­ko­gu koos­sei­su esi­me­sel is­tun­gil nä­gi Ar­vi Ka­ro­tam en­da ees sel­get sih­ti täi­ta val­la­va­ne­ma ko­hu­seid ko­gu eel­seis­va pe­rioo­di.

Loo­de­ta­vas­ti kaa­sab va­li­mis­liit Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus uue val­la­va­ne­ma va­li­mi­se aru­te­lu­des­se vo­li­ko­gu teis­te ni­me­kir­ja­de esin­da­jaid, kuid mi­na ar­van, et uue val­la­va­ne­ma võiks va­li­da kon­kur­si­ga. Hoo­li­ma­ta sel­lest, mis saab eda­si, tu­leb va­he­peal kind­las­ti sei­sak, ku­ni uus val­la­va­nem sis­se elab. Loo­de­ta­vas­ti on see sei­sak lü­hia­ja­li­ne.“