Ani­ja val­la­va­ne­ma­na jät­kab AR­VI KA­RO­TAM

1577

Sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel toe­tas AR­VI KA­RO­TA­MI va­li­mist Ani­ja val­la­va­ne­maks 13 vo­li­ko­gulii­get,
vas­tu oli 3, kaks se­de­lit olid tüh­jad.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu 2. is­tun­gil nel­ja­päe­va, 2. no­vemb­ri hom­mi­kul va­li­ti val­la­va­nem, kin­ni­ta­ti val­la­va­lit­su­se liik­me­te arv, moo­dus­ta­ti ko­mis­jo­nid. Ko­hal oli vo­li­ko­gu 18 lii­get, puu­dus In­ga Koit­la Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast.

Is­tun­gi päe­va­kor­rap­ro­jek­tis oli esi­me­se punk­ti­na val­la­va­ne­ma va­li­mi­seks kon­kur­si kor­ral­da­mi­ne, tei­se­na val­la­va­ne­ma va­li­mi­ne. Kal­le Saar­mas Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast te­gi et­te­pa­ne­ku jät­ta kon­kur­si kor­ral­da­mi­ne päe­va­kor­rast väl­ja. Ta mär­kis, et se­ni­ne val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam ko­gus va­li­mis­tel üle 400 hääle ehk 16 prot­sen­di va­li­mas käi­nud ini­mes­te toetuse ning po­le mõ­tet toi­mi­vat st­ruk­tuu­ri lõh­ku­da. Jaa­nus Ka­lev, kes esi­tas vo­li­ko­gu esi­me­se is­tun­gi lõ­pus kesk­frakt­sioo­ni eel­nõu val­la­va­ne­ma ko­ha­le ava­li­ku kon­kur­si kor­ral­da­mi­seks, pi­das Kal­le Saar­ma­se põh­jen­dust po­lii­ti­li­seks ning sel­gi­tas – keskf­rakt­sioon soo­vib kon­kurs­si mit­te val­la­va­ne­ma väl­ja­va­he­ta­mi­seks, vaid et tea­da uue val­la­ju­hi vi­sioo­ni Ani­ja val­la aren­gust.

„Me ei tea, mis on või­mu­l­oli­ja­te tu­le­vi­ku­nä­ge­mus,“ lau­sus ta ning kin­ni­tas, et keskf­rakt­sioon on val­mis koos­tööks.
Vo­li­ko­gu lii­ge Mar­gus Nõl­vak Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­du­sest mär­kis, et val­la­va­nem on täi­de­saat­va või­mu esin­da­ja ning se­da, mi­da val­las järg­mis­tel aas­ta­tel te­hak­se, ku­hu in­ves­tee­ri­tak­se, ot­sus­tab vo­li­ko­gu.
Vo­li­ko­gu ena­mus hää­le­tas val­la­va­ne­ma kon­kur­si kor­ral­da­mi­se is­tun­gi päe­va­kor­rast väl­ja, poolt olid 12, vas­tu olid 6 volikogulii­get.

Rõ­hu­tas koos­tööd
Mar­gus Nõl­vak te­gi et­te­pa­ne­ku va­li­da val­la­va­ne­maks se­ni­ne val­la­juht Ar­vi Ka­ro­tam. Roh­kem kan­di­daa­te üles ei sea­tud. Vo­li­ko­gu liik­med said esi­ta­da val­la­va­ne­ma-kan­di­daa­di­le kü­si­mu­si.

Jaa­nus Ka­lev soo­vis tea­da, mil­li­sed on te­ma sei­su­ko­had Ani­ja val­la eda­si­sest aren­gust.

„Val­la­va­nem on oma­va­lit­su­ses täi­de­saat­va või­mu juht ja viib el­lu vo­li­ko­gu ot­su­seid. Ma olen se­da põ­hi­mõ­tet jär­gi­nud ja sel­le üle, kui­das olen se­da tei­nud, ot­sus­tas Ani­ja val­la rah­vas ja ka eel­mi­ne vo­li­ko­gu,“ sõ­nas Ar­vi Ka­ro­tam ning li­sas, et pea­mi­ne soov on juh­ti­da val­da nii, et rah­vas oleks elu­ga ra­hul, et elu­kesk­kond oleks tur­va­li­ne ning et ka mu­jalt ta­he­takse siia ela­ma ja üri­tus­te­le tul­la.

Ta mär­kis, et soo­vib val­da juh­ti­da as­ja­tund­li­kult, üks­meel­selt ja lä­bi­paist­valt ning rõ­hu­tas val­mi­so­le­kut te­ha koos­tööd kõi­gi­ga. Ar­vi Ka­ro­ta­mi suu­re­mad ees­mär­gid on kir­jas va­li­mis­lii­du Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus prog­ram­mis: „Mul on hea meel, et vä­ga suu­res osas kat­tu­vad need vo­li­ko­gu part­ne­ri­te, nii Kesk- kui Re­for­mie­ra­kon­na prog­ram­mi­de­ga. Nii et ma näen laia­põh­ja­list koos­tööd.“

Ta kin­ni­tas, et soo­vib va­li­mis­lii­du ees­mär­ki­de täit­mi­seks kaa­sa­ta vo­li­ko­gu täies koos­sei­sus ja ko­gu­kon­di: „Vä­ga olu­li­seks pean mees­kon­da. Ar­van, et olen suut­nud nel­ja aas­ta jook­sul luua val­la­va­lit­su­ses mo­ti­vee­ri­tud ja teo­tah­te­li­se mees­kon­na. Mul on plaan sel­les­se kaa­sa­ta ka Aeg­vii­du val­la­va­lit­su­se pa­ri­mad jõud.“

Se­ni­sest pa­re­mat ja konst­ruk­tiiv­se­mat koos­tööd oo­tab Ar­vi Ka­ro­tam vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­delt, et vo­li­kok­ku jõuak­sid häs­ti et­te val­mis­ta­tud eel­nõud.

Na­ta­li­ja Ja­ko­ven­ko kü­sis, mis on val­la­va­ne­ma-kan­di­daa­di suu­rim Ani­ja val­la­ga seo­tud unis­tus. Ar­vi Ka­ro­tam ei soo­vi­nud mi­da­gi konk­reet­set väl­ja tuua, kuid ni­me­tas, et olu­li­ne on ko­gu elu­kesk­kon­na pa­ran­da­mi­ne – teed, ha­ri­dus­võrk, va­ba aja veet­mi­se või­ma­lu­sed.

„Haa­ran kin­ni kõi­gist uu­test või­ma­lus­test, mi­da pa­ku­vad Ees­ti riik ja eri­ne­vad fon­did. Eel­mi­se nel­ja aas­ta jook­sul õn­nes­tus meil val­la­va­lit­su­se­ga tuua Ani­ja val­da üle 5 mil­jo­ni eri­ne­va­te toe­tus­fon­di­de ra­ha,“ üt­les ta.

Peep Kask pä­ris ar­va­must koos­tööst et­te­võt­lu­se­ga. Ar­vi Ka­ro­tam lau­sus, et igal alal ei ole riik pa­rim pe­re­mees: „Kuid meie val­la näi­tel ar­van – see, et ve­si, ka­na­li­sat­sioon ja soo­ja­too­mi­ne on ol­nud val­la oman­du­ses, on ga­ran­tee­ri­nud, et meil on üks ma­da­la­maid soo­ja­hin­du ning val­la et­te­võ­te po­le töö­ta­nud hal­vas­ti.“

Ta li­sas, et ka Ani­ja val­la et­te­võt­jad oo­ta­vad eel­kõi­ge ül­dist elu­kesk­kon­na pa­ra­ne­mist.

Jaa­nus Ka­lev tea­tas – sai ke­va­del ül­la­tu­se­ga tea­da, et Ar­vi Ka­ro­tam kan­di­dee­ris rii­gi­ko­gu kant­se­lei ju­hi ko­ha­le ning see­tõt­tu kü­sis, kui kauaks ka­vat­seb ta val­la­va­ne­ma ame­tis­se jää­da?

Val­la­va­ne­ma kan­di­daat vas­tas, et vii­ma­se poo­le­teist aas­ta jook­sul on tal­le teh­tud mi­tu tööet­te­pa­ne­kut, rii­gi­ko­gu kant­se­lei ju­hiks kan­di­dee­ri­mi­ne oli neist üks, mi­da tal­le soo­vi­ta­ti: „Jõud­sin seal vä­ga kau­ge­le, jä­re­li­kult mi­nu os­ku­si hin­na­ti. Mi­nu ko­ge­mus üt­leb, et juht on efek­tiiv­ne 5-8 aas­tat, sel­le aja jook­sul suu­dad rea­li­see­ri­da en­da­le sea­tud ees­mär­gid. Ka­hek­sa aas­tat on kaks val­la­va­ne­ma pe­rioo­di ja see on mul tä­na sil­me ees.“

Kai­sa Tam­ki­vi sõ­nas, et vo­li­ko­gu eel­mi­ses koos­sei­sus de­ba­tee­ri­ti aeg-ajalt tee­mal in­ves­tee­rin­gud Keh­ras­se ver­sus üle­jää­nud val­da. Kui­das se­da ba­lans­si see­kord häs­ti pai­gas hoi­da, kü­sis ta.

Ar­vi Ka­ro­tam tõ­des, et on kor­du­valt kuul­nud et­te­hei­det, just­kui on põ­hi­li­selt in­ves­tee­ri­tud Keh­ras­se. Kuid Keh­ra in­ves­tee­rin­gud, väl­jaar­va­tud staa­dion ja las­teaed, on toi­mu­nud vä­ga suu­res osas Eu­roo­pa Lii­du ra­ha­de ar­velt.
„Tun­nis­ta­gem au­salt – Keh­ra linn ei näi­nud ne­li aas­tat ta­ga­si vä­ga kaa­saeg­ne väl­ja, tä­na on ju­ba lin­na moo­di,“ nen­tis ta ning li­sas, et eu­ro­ra­ha ka­su­ta­ma­ta jät­mi­ne ol­nuks ru­ma­lus.

Veel ar­vas ta, et edas­pi­di tu­leb roh­kem tä­he­le­pa­nu pöö­ra­ta Keh­rast väl­ja, en­ne­kõi­ke tee­de­le, kü­la­kes­kus­te­le ning Aeg­vii­du ale­vi­le.

Sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel toe­tas Ar­vi Ka­ro­ta­mi jät­ka­mist val­la­va­ne­ma­na vo­li­ko­gu 13 lii­get, 3 oli vas­tu, 2 olid era­poo­le­tud. Peep Kask Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et nen­de liik­med toe­ta­sid Ar­vi Ka­ro­ta­mi, na­gu olid lu­ba­nud en­ne va­li­mi­si – val­la­va­ne­ma koht peaks kuu­lu­ma rah­valt suu­ri­ma toe­tu­se saa­nu­le.

Val­la­va­ne­ma et­te­pa­ne­kul kin­ni­ta­ti uus val­la­va­lit­sus 4liik­me­li­se­na, pea­le val­la­va­ne­ma kuu­lu­vad sin­na veel kaks abi­val­la­va­ne­mat ja üks val­la­va­lit­su­se lii­ge.

Ar­vi Ka­ro­ta­mi ase­mel tu­li vo­li­kok­ku va­li­mis­lii­du Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus asen­dus­lii­ge Too­mas Tõ­ni­se.

Ko­gu­kon­na liit­mi­ne
Sõ­nu­mi­too­ja kü­sis val­la­va­ne­malt pä­rast is­tun­git, miks ta kan­di­dee­ris just va­li­mis­lii­dus Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus ning kas oli lu­ba­nud Kes­ke­ra­kon­na­le kan­di­dee­ri­da nen­de ni­me­kir­jas.

„Ma and­sin Kes­ke­ra­kon­na­le loo­tust, kuid üt­le­sin, et ot­sus­tan vii­ma­sel het­kel,“ vas­tas Ar­vi Ka­ro­tam.
Ta põh­jen­das, et ees­märk oli Ani­ja val­la ko­gu­kon­da, kaa­saar­va­tud Aeg­vii­dut, mit­te lõ­hes­ta­da, vaid lii­ta. Va­li­mis­liit oli sel­leks te­ma ar­va­tes pa­rim, ku­na oli laia­põh­ja­li­sem lä­bi­lõi­ge ela­nik­kon­nast ning va­li­mis­lii­du kau­du õn­nes­tus ühen­da­da Ani­ja val­la­ga Aeg­vii­du pa­ri­mad jõud.

Ar­vi Ka­ro­tam mär­kis: „Mul­le on vä­ga süm­paat­sed pal­jud Kes­ke­ra­kon­na ja Re­for­mie­ra­kon­na põ­hi­mõt­ted, ma ei näe siin konf­lik­ti­koh­ta. Soo­vin val­la­va­ne­ma­na te­ha koos­tööd kõi­gi­ga, ko­gu val­la­va­lit­su­se mees­kond on koos­töö­val­mis. Koos­töö on võ­ti, mis ai­tas Ani­ja val­da eel­mi­sel nel­jal aas­tal eda­si viia. Kui vo­li­ko­gus po­leks ol­nud kon­sen­sust ja oleks ai­nult idee­de pä­rast ka­kel­dud, siis me po­leks nii kau­ge­le jõud­nud.“