Raa­si­ku kol­mas Mu­sa­fest tu­li äi­kese­tor­mi tõt­tu rah­va­maj­ja ko­li­da

36
Aruküla huvialakeskuse Pääsulind Raasiku filiaali 3. klassi bänd Moositüdrukud esines Musafestil teist korda. Bändis mängivad CHRISTINE JÕGEVA, EMILY REIER, LAURA KRAUBNER ja ITI TAMM. Foto Joonas Kuuskla

Raa­si­kul toi­mu­nud noor­te­bän­di­de nel­ja­tun­ni­se ühis­kont­ser­di Mu­sa­fest al­gu­sest rah­va­ma­ja õuea­lal oli eel­mi­sel kol­ma­päe­val, 29. mail möö­du­nud vaid tund, kui tu­li äi­ke­se­torm ja hak­kas vih­ma kal­la­ma ning esi­ne­jail tu­li ko­li­da rah­va­maj­ja.

„Al­gu­ses oli tõe­li­ne fes­ti­va­li­tunne – li­saks esi­ne­ja­te­le oli pä­ris pal­ju rah­vast, olid ba­tuut, ho­bu­ne, näo­maa­lin­gud, suhk­ru­vatt, pop­corn ja burk­siau­to, Raa­si­ku las­teaed te­gi laa­ta. Kah­ju, et siis hak­kas sa­da­ma, aga mi­da­gi po­le te­ha, sel­li­ne on Ees­ti ilm,“ rää­kis Raa­si­kul kol­man­dat aas­tat noor­te­bän­di­de Mu­sa­fes­ti kor­ral­da­nud Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind bän­di­rin­gi­de ju­hen­da­ja Liis-Ma­rii Vendt.

Kok­ku as­tu­sid 3. Mu­sa­fes­til üles 15 bän­di ja kaks koos­sei­su akor­dio­nis­te, li­saks lau­lu- ja tant­su­lap­sed las­teaiast. Ka tä­na­vu esi­ne­sid kõik Liis-Ma­rii Vend­ti bän­di­rin­gi­de 8 koos­sei­su Raa­si­kult ja 1 Aru­kü­last. Pää­su­lin­nu Raa­si­ku fi­liaa­li bän­di­rin­gi­des te­gut­se­sid lõp­pe­val koo­liaas­tal et­te­val­mis­tusk­las­si an­sam­bel, 1. klas­si bänd Sä­rav Silm feat Emi­liy ja Kir­si­ka, 2. klas­si bänd 5PLUSS, 3. klas­si bän­did Grass Hop­pers ja Moo­si­tüd­ru­kud, 4. klas­si bänd The Mat­rix ja 5.-6. klas­si bänd Po­wer ning tüd­ru­ku­te duo Em­ma ja Nel­li, Aru­kü­las bänd Koo­lib­ri. Aru­kü­last as­tu­sid üles veel an­sam­bel Suit­su­pir­ni­ke, mi­da ju­hen­dab Ju­han Trump ning Akor­dio­nis­ti­de noo­rem ja va­nem koos­seis, kel­le ju­hen­da­ja on Eve Vendt. Ku­na Liis-Ma­rii Vendt teeb bän­di­rin­ge ka Tal­lin­nas Gus­tav Adol­fi muu­si­ka­koo­lis ja hu­vi­rin­gi­na Laag­na güm­naa­siu­mis, olid Raa­si­kul esi­ne­mas ka seal­sed bän­did, Chi­ca­go ja Muu­mid GA­Gist ning Laag­na koo­list Stee­le Sleev­se, In Boat ja Har­moo­ni­li­sed hin­ge­tõm­bed.

Bän­did, mil­le liik­med noo­re­mad, esi­ta­sid fes­ti­va­lil üks-kaks laulu, kauem te­gut­se­nud an­samb­lid kaks-kolm lu­gu.

„Lood on üld­ju­hul nen­de va­lik. Ta­va­li­selt va­li­vad viis lu­gu, siis hää­le­ta­me nen­de va­hel. Noo­re­ma­te­le meel­di­vad ena­mas­ti pop­lood, va­ne­ma­te­le las­te­le ka kõ­ned džäs­si­li­ku­mad lau­lud,“ üt­les Liis-Ma­rii Vendt.

Õp­peaas­ta jook­sul jõuab iga bänd õp­pi­da mi­tu lu­gu: „Ta­va­li­selt on meie esi­me­ne vers­ta­post jõu­lu­kont­sert, järg­mi­ne ke­va­del. Ole­me püüd­nud, et lood po­leks sa­mad, et igal esi­ne­mi­sel esi­tak­si­me ka täies­ti uu­si lau­le. Tä­na­vu esi­ne­sid nad ka Pää­su­lin­nu juu­be­li­kont­ser­dil, osa seal män­gi­tud lu­gu­sid kõ­la­sid ka Mu­sa­fes­til.“

Mu­sa­fes­til esi­ne­sid pea­le las­te­bän­di­de ka He­li Ka­ru lau­lu­lap­sed Raa­si­ku las­teaiast ning Raa­si­ku las­teaia tant­si­jad, ke­da ju­hen­dab Ma­rian­ne Põld, sa­mu­ti Pi­ka­ve­re tant­sut­rupp Ca­ris­ma. Mu­sa­fes­ti juht oli Pi­pi Kel­ly Kruus­man­ni ke­has­tu­ses. Ül­la­tu­se­si­ne­jad olid sõu­laul­jad Ma­ri Ro­ni­mõis ja Joo­sep Jär­ve ning MU­BA muu­si­ku­test koos­nev an­sam­bel Pink Pan­ters.

Liis-Ma­rii Vendt kin­ni­tas, et soo­vib Raa­si­ku Mu­sa­fes­ti te­ha ka tu­le­val aas­tal: „Sest las­te­le vä­ga meel­dib esi­ne­da.“

Eelmine artikkelSetu­maa võõ­rus­tas Aren­dus­ko­ja koos­tööp­ro­jek­ti õp­peg­rup­pi
Järgmine artikkelSõnumitoojas 5. juunil