Ani­ja val­la­va­lit­su­se kam­paa­nia ajal las­ti kii­pi­da alla 10 kas­si

654

Ku­na Ani­ja val­laee­lar­vest on sel aas­tal tul­nud hul­ku­va­te kas­si­de ko­loo­nia­te lik­vi­dee­ri­mi­seks ku­lu­ta­da ka­van­da­tust kaks kor­da roh­kem ra­ha, ot­sus­tas val­la­va­lit­sus hü­vi­ta­da kii­bis­ta­mi­se mak­su­mu­se täie­li­kult ja ste­ri­li­see­ri­mi­se-kast­ree­ri­mi­se hin­nast poo­le kõi­gi­le val­lae­la­ni­ke­le, kes la­se­vad sep­temb­ris ko­ha­li­kel loo­maars­ti­del oma kas­si kii­bis­ta­da ja ste­ri­li­see­ri­da.

Val­la­va­lit­sus­se on tšek­ki­de­ga se­ni pöör­du­nud 4 loo­ma­oma­nik­ku, kel­lel on kok­ku 5 kas­si.

„Kui­gi neid võib veel tul­la, on se­da ik­ka­gi ää­re­tult vä­he,“ mär­kis val­la ma­jan­duss­pet­sia­list Tõ­nu Kir­ves.

Ta li­sas, et kas­si­de mas­si­list kii­bis­ta­mist-ste­ri­li­see­ri­mist ei loot­nud, kuid ole­tas, et neid võiks ol­la um­bes paar­küm­mend.

Kui­gi Ani­ja val­la nii­ni­me­ta­tud kas­si­kam­paa­niast oli jut­tu Sõ­nu­mi­too­jas ning see lei­dis ka sot­siaal­mee­dias ela­vat vas­tu­ka­ja, ei jõud­nud in­fo Tõ­nu Kir­ve­se sõ­nul su­gu­gi kõi­gi loo­mao­ma­ni­ke­ni. Ta lau­sus, et rää­kis ühe ve­ne nai­se­ga, kes pol­nud et­te­võt­mi­sest kuul­nud, küll aga ju­tus­ta­nud, et on oma ko­gu­kon­nas pen­sio­nä­ri­de­ga aeg-ajalt ra­ha ko­gu­nud, et las­ta ko­duümb­ru­se kas­se ste­ri­li­see­ri­da-kast­ree­ri­da, et need järg­la­si ei an­naks.

Ma­jan­duss­pet­sia­list mär­kis, et kui­gi hul­ku­va­te kas­si­de vä­hen­da­mi­seks val­la­va­lit­su­se kam­paa­niast mär­ki­mis­väär­set ot­sest ka­su ei ol­nud, on see tõm­ma­nud prob­lee­mi­le tä­he­le­pa­nu ning ini­me­sed on muu­tu­nud tead­li­ku­maks, vii­vad tä­na­valt lei­tud kas­se ise var­ju­pai­ka­des­se, et need ei sat­uks hoiu­pai­ka, kus kas­se hoi­tak­se elu­sa­na kaks nä­da­lat. Siis­ki on hul­ku­va­te kas­si­de­ga en­di­selt prob­lee­me: „Ara­va kü­last he­lis­ta­ti, et seal on ko­du­ta kas­si­po­jad. Keh­ras Koo­li tä­na­valt on taas tea­ta­tud ko­loo­niast nel­ja-viie kas­si­ga. Seal pi­di hul­ku­ma üks vä­ga ka­val ema­kass, kes os­kab end püüd­ja­te puu­rist väl­ja mur­da.“

Aeg­vii­du loo­maars­ti Ants Raa­va juu­res käis sep­temb­ris kas­se kii­bis­ta­mas-ste­ri­li­see­ri­mas 6 ini­mest.

„Kõik nad olid kam­paa­niast tead­li­kud. Üks mi­nu juur­de too­dud kas­si­dest oli ol­nud hul­kuv, ini­me­ne, kel­le juur­de ta oli ela­ma läi­nud, la­si ta kast­ree­ri­da,“ rää­kis Ants Raa­va.

Ta mär­kis, et lü­hia­ja­li­se kam­paa­nia­ga prob­lee­mi ei la­hen­da, abi oleks ilm­selt sel­lest, kui vald hü­vi­taks pi­de­valt kõi­gi­le val­lae­la­ni­ke­le oma kas­si­de kii­bis­ta­mi­se: „Kii­pi­mi­ne pal­ju­ne­mi­se vas­tu mui­du­gi ei ai­ta, see­tõt­tu võiks re­gist­ree­ri­tud loo­ma­de pu­hul min­gil mää­ral ka ste­ri­li­see­ri­mist ja kast­ree­ri­mist kom­pen­see­ri­da. Kui val­la üle­s-an­ne on te­ge­le­da hul­ku­va­te loo­ma­de­ga, siis pa­rim viis nen­de vä­hen­da­mi­seks on, et igal loo­mal on oma­nik ja või­ma­li­kud pal­jud kas­sid po­leks või­me­li­sed su­gu jät­ka­ma. Mi­nu tea­da po­le prae­gu üh­te­gi oma­va­lit­sust, kes se­da pi­de­valt toe­taks. Aga kui ar­ves­ta­da, kas viia 60 kas­si var­ju­pai­ka ja maks­ta nen­de ku­lud kin­ni või toe­ta­da aas­ta-kaks kõi­gi kas­si­de ste­ri­li­see­ri­mist-kast­ree­ri­mist, siis ar­van, et vii­ma­ne tu­leb oda­vam.“

Loo­maarst sel­gi­tas, et kas­si­ko­loo­niad te­ki­vad siis, kui min­gi osa loo­mi jääb kont­rol­li alt väl­ja: „Ma ei väi­da, et kõik kas­sid peak­sid ole­ma ste­ri­li­see­ri­tud-kast­ree­ri­tud, su­gu­gi mit­te.

Aga nad pea­vad ole­ma kont­rol­li all, ei to­hi käia rin­gi ja va­li­ma­tult paa­ri­tu­da. Kas­sid si­gi­vad vä­ga kii­res­ti, üks kas­si­paar võib viie aas­ta jook­sul juur­de te­ki­ta­da üle 2000 kas­si.“

Kas­sio­ma­ni­ke­le soo­vi­tab Ants Raa­va – kui ema­se kas­si oma­nik teab, et ei ta­ha tu­le­vi­kus kas­si­poe­gi kas­va­ta­da-ja­ga­da, siis on mõist­li­kum las­ta ta ste­ri­li­see­ri­da. Kui isa­se kas­si oma­nik mõt­leb, et te­mal po­le kas­si­poe­ga­de pä­rast va­ja mu­ret­se­da, siis kast­ree­ri­ma­ta isa­kass hak­kab emas­te jook­sua­jal koh­ti mär­gis­ta­ma-sirt­su­ta­ma, näi­teks kui­va­ma pan­dud pe­su­le, ta võib öö­si­ti eba­meel­di­valt kräu­nu­da ning loo­maars­tiar­ved te­ma kak­lus­haa­va­de ra­vi­mi­seks tu­le­vad kind­las­ti suu­re­mad kui loo­ma kast­ree­ri­mi­ne.