Ani­ja, Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­sed tun­nus­ta­sid õpe­ta­jaid ja kul­tuu­ri­te­gi­jaid

1055

Õpe­ta­ja­te päe­va pu­hul kor­ral­da­sid nii Ani­ja, Kuu­sa­lu kui Raa­si­ku val­la­va­lit­sus oma õpe­ta­ja­te­le tä­nuõh­tud.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kut­sus val­la ha­ri­dus­töö­ta­jad nel­ja­päe­val, 4. ok­toob­ril vas­tu­võ­tu­le Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mis­se, Ani­ja val­la­va­lit­sus viis õpe­ta­jad-kul­tuu­ri­töö­ta­jad ree­del, 5. ok­toob­ril Tal­lin­na la­he­le ka­he­tun­ni­se­le lae­va­sõi­du­le au­ri­kul Kat­ha­ri­na, Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kut­sus val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö­ta­jad sa­mal õh­tul Raa­si­ku koo­li spor­di­hoo­nes­se.

Kuu­sa­lu val­la hariduspreemia no­mi­nen­did Kris­ti Ru­se, He­len Mi­ki­ver, Lüü­ri Kor­man, Lau­ra Pür­je­ma, Pi­ret Kam­ber, Ur­mas Mark, Ene Ui­bo, Al­lan Jär­ve ja Je­ka­te­ri­na Ki­vi­meis­ter. Pil­dilt puu­du­vad Ast­rit Vaim­la ja Juss Kaa­re­pe­re. Foto Ere Uibo
Kuu­sa­lu val­la hariduspreemia no­mi­nen­did Kris­ti Ru­se, He­len Mi­ki­ver, Lüü­ri Kor­man, Lau­ra Pür­je­ma, Pi­ret Kam­ber, Ur­mas Mark, Ene Ui­bo, Al­lan Jär­ve ja Je­ka­te­ri­na Ki­vi­meis­ter. Pil­dilt puu­du­vad Ast­rit Vaim­la ja Juss Kaa­re­pe­re. Foto Ere Uibo

Kuu­sa­lu val­las sel­gu­sid ha­ri­dusp­ree­mia no­mi­nen­did
Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mis oli õpe­ta­ja­te päe­va vas­tu­võ­tul Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni lau­lus­tuu­dio kont­sert. Pä­rast se­da kuu­lu­ta­ti väl­ja koo­li­de ja las­teae­da­de esi­ta­tud val­la tä­na­vu­se ha­ri­dusp­ree­mia no­mi­nen­did. Lau­reaat kuu­lu­ta­tak­se väl­ja val­la tä­nu­peol.

Lau­ra Pür­je­ma on Kol­ga koo­li loo­du­sai­ne­te õpe­ta­ja ja juh­tiv persoon üle­rii­gi­li­ses pro­jek­tis Di­gi­pöö­re. Ta osa­leb ka­hes üle­rii­gi­li­ses pro­jek­tis – in­no­va­tiiv­se­te õp­pe­va­hen­di­te te­ge­mi­ne ja tead­las­te öö fes­ti­val.
He­len Mi­ki­ver töö­tab Kol­ga koo­li aja­loo-, ma­te­maa­ti­ka- ja ühis­kon­naõ­pe­ta­ja­na, tal on vä­ga tu­ge­v ar­va­mus ja vi­sioo­n pe­da­goo­gi­kast, suu­nab õpi­la­si ise­seis­valt mõt­le­ma.

Kris­ti Ru­se on Kol­ga koo­li ing­li­se kee­le õpe­ta­ja, te­ma õpi­las­te lõ­puek­sa­mi tu­le­mu­sed on ol­nud head ja vä­ga head. Ta on klas­si­ju­ha­ta­ja­na toe­tav ja ak­tiiv­se hoia­ku­ga, osa­leb oma klas­si­ga eri prog­ram­mi­des.

Ene Ui­bo on töö­ta­nud 42 aas­tat Kuu­sa­lu koo­lis geog­raa­fia ja bio­loo­gia õpe­ta­ja­na, maa­kond­li­kel olüm­piaa­di­del geo­graa­fias ja mit­me­tel võist­kond­li­kel võist­lus­tel on ta õpi­lased saa­vu­ta­nud häid tu­le­mu­si.

Ur­mas Mark on Kuu­sa­lu kesk­koo­li teh­no­loo­giaõ­pe­ta­ja ja ro­boo­ti­ka­rin­gi ju­hen­da­ja. Te­ma õpi­la­sed olid edu­kad Puit­ma­ja­lii­du kon­kur­sil „Noor­telt meist­ri­telt loo­du­se­le“ – nen­de meis­ter­da­tud õuep­rü­gi­kas­tid on pan­dud koo­li­hoo­vi ja -par­ki ning las­teaia juur­de.

Pi­ret Kam­ber ju­hib Kuu­sa­lu kesk­koo­li tu­gi­kes­kust ja on koo­li KI­VA tii­mi eest­ve­da­ja. Te­da tun­nus­ta­ti eri­va­ja­dus­tega las­te­ga teh­ta­va tub­li töö eest las­te ja nen­de va­ne­ma­te­ga.

Ast­rit Vaim­la on Kiiu Kii­ge­põn­ni õpe­ta­ja, on ai­da­nud las­tel ku­ju­ne­da töö­ka­teks, ak­tiiv­se­teks ja are­ne­nud isik­sus­teks. Ta va­li­ti 2017/2018 pro­jek­tiõp­pe pa­ri­maks lä­bi­vii­jaks.

Lüü­ri Kor­man on Vi­ha­soo las­teaia-alg­koo­li ha­ri­dus­li­ke eri­va­ja­dus­te­ga las­te töö koor­di­nee­ri­ja. Ta hak­kas 2014. aas­tal osa­le­ma MTÜ Tal­lin­na Las­te Tu­gi­kes­kus koo­li­tusg­ru­pis, oli 2015. aas­ta pi­lootp­ro­jek­ti Kaa­sav Kool juhtg­ru­pis üks osa­li­si.

Juss Kaa­res­te on Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­lis 10 aas­tat töö­ta­nud ki­tar­riõ­pe­ta­ja­na, ak­tiiv­se muu­si­ku­na osa­leb mit­mes an­samb­lis koos oma õpi­las­te­ga.

Al­lan Jär­ve on 5 aas­tat ol­nud Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li trom­pe­tiõ­pe­ta­ja, osa­leb mit­mes an­samb­lis koos õpi­las­te­ga, ka koo­li süm­foo­niaor­kest­ris.

Je­ka­te­ri­na Ki­vi­meis­ter on Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li akor­dio­ni-, sol­fedžo- ja muu­si­ka­looõ­pe­ta­ja. Ta on and­nud olu­li­se pa­nu­se muu­si­kaõp­pe lä­bi­vii­mi­seks Kol­gas, män­gib koos õpi­las­te­ga akor­dio­nian­samb­lis ja osa­leb muu­des muu­si­ka­lis­tes ühis­te­ge­vus­tes.

Ani­ja val­la õpe­ta­jad vii­di me­re­le
Ani­ja val­la­va­lit­sus kut­sus ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö­ta­ja­te tun­nus­ta­mi­sü­ri­tu­se­le val­la kõik töö­ta­jad, kes te­ge­le­vad las­te, noor­te, täis­kas­va­nu­te, puue­te­ga ini­mes­te või ea­ka­te õpe­ta­mi­se või ju­hen­da­mi­se­ga. Kut­se said val­la al­la­su­tus­te 215 töö­ta­jat koo­li­dest, las­teae­da­dest, kul­tuu­ri­kes­ku­sest, raa­ma­tu­ko­gu­dest, noor­te­kes­kus­test ja sot­siaal­kes­ku­sest, osa­les 135.

Au­ru­lae­val esi­ne­sid lõõts­pil­li­män­gi­jad. Val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam an­dis 20 ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö­ta­ja­le val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja. Keh­ra güm­naa­siu­mist päl­vi­sid tä­nu­kir­ja õpe­ta­jad Rais­sa Rik­ki­nen, Pi­ret Vis­la­puu, Na­tal­ja For­sel, Maie Saa­reots, An­ne Tam­ma­ru, hu­vi­juht Eve Roht­la ja tu­gis­pet­sia­list Evi Lauer, Ala­ve­re koo­li õpe­ta­ja Ma­rian­ne Lõo­ke ja tant­su­rin­gi ju­hen­da­ja Kris­tii­na Val­per, Keh­ra kuns­ti­de­koo­li di­rek­tor Ene Kerb ning pil­liõ­pe­ta­jad Piia Maa­si­kas ja Eda Jü­ri­soo, Ani­ja Val­la Las­teae­da­de õpe­ta­jad Me­ri­ke Pik­kel, Kris­ti Huu­si ja Kül­li­ki He­ris ning Aeg­vii­du las­teaia õpe­ta­ja He­li Lil­le­mets, Keh­ra sot­siaal­kes­ku­se te­ge­vus­ju­hen­da­ja Ag­nes Val­gis­te ja ea­ka­te võim­le­mis­rin­gi ju­hen­da­ja Mil­vi Mänd, Ala­ve­re raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Ma­ri­ka Kuusk ning Ala­ve­re ja Keh­ra rah­va­tant­su­rüh­ma­de ju­hen­da­ja Maa­ri­ka Tut­tel­berg.

Raa­si­ku val­las an­ti 40 tä­nu­kir­ja
Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kor­ral­das li­gi­kau­du 140 ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö­ta­ja­le tä­nu­peo Raa­si­ku uues spor­di­hoo­nes. Tut­vu­ti renoveeritud koo­li­ma­ja­ga ning vaa­da­ti must­kuns­tie­ten­dust. Õpe­ta­jaid-kul­tuu­ri­töö­ta­jaid ter­vi­tas val­la­va­nem And­re Sepp, kes an­dis 40 õpe­ta­ja­le-kul­tuu­ri­töö­ta­ja­le tä­nu­kir­jad.
Val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­jad said Raa­si­ku põ­hi­koo­li õpe­ta­jad Aet Jõe­suu, Kat­rin Aran­di ja Pi­ret Kan­gur, Aru­kü­la koo­li õpe­ta­jad Kül­li Ovir, Age Ima­la, Mo­ni­ka Nu­ka, Cris­ti­na Kas­ka, Lei­li Nel­son, Aron Lips, Ma­ri­na Du­da­ko­va, Ul­vi Ten­sing, Ivi­ka Je­gis, Lee­na Möls ning kä­si­pal­lit­ree­ner Toi­vo Järv, Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li las­teaiaõ­pe­ta­ja Ok­sa­na Mo­ro­zo­va, ro­boo­ti­ka­rin­gi ju­hen­da­ja Kar­ri Ur­ban ning õpe­ta­ja Ali­ce Suur­kuusk, Aru­kü­la las­teaia õpe­ta­jad Ka­rin Ka­ja, Kat­rin Prii­vits, Eha Saan­küll, Hil­le Soi­ka, Lju­bov Al­jas­mäe, Anu Mee­li­mäe, Tuu­li Jür­gen­son ja Lud­mil­la Tei­no ning Ene Ro­gen­baum Raa­si­ku las­teaiast, hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind pil­liõ­pe­ta­jad Eve Vendt, Na­ta­lia Kost­rõ­ki­na ja Kai­do Ko­du­mäe ning muu­si­kaõ­pe­ta­jad Liis-Ma­rii Vendt ja Ju­han Trump, Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu di­rek­tor Eha Alt­mäe ja raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Ai­ra Jõõts, Raa­si­ku rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Hel­le Va­ga, tant­suõ­pe­ta­ja Jan­ne Kuusk­la, kan­ga­rin­gi juht Vir­ve Te­der, Raa­si­ku kuns­ti­keld­ri ju­hen­da­ja Mait Ee­rik, Raa­si­ku noor­te­kes­ku­se noor­soo­töö­ta­ja An­ge­la Al­lik ja suur toe­ta­ja Hen­ry Ka­ri ning Aru­kü­la noor­te­kes­ku­se noor­soo­töö­ta­ja Maar­ja-Ly Tei­no.