Ani­ja Muin­sus­kait­se Selts lõ­pe­tab te­ge­vu­se

1061

Lau­päe­val, 12. jaa­nua­ril ot­sus­ta­sid 1988. aas­tal asu­ta­tud Ani­ja Muin­sus­kait­se Selt­si liik­med selt­si te­ge­vu­se lõ­pe­ta­da.

Ani­ja mõi­sa­koh­vi­kus pee­tud Ani­ja Muin­sus­kait­se Selt­si vii­ma­sel kok­ku­saa­mi­sel osa­le­sid Mil­vi Sch­meidt, Val­dur Hü­va­to, Os­kar Viir­mann, Il­mar Põ­der, Ma­re Vil­lem­soo, Tiiu Tris­berg, Pil­le Kul­la, Mar­git Kuu­sik ja Mart Sch­meidt. Ühes­koos mee­nu­ta­ti selt­si ak­tiiv­seid te­ge­vu­saas­taid ning ot­sus­ta­ti sel­le te­ge­vus lõ­pe­ta­da.

„Igal et­te­võt­mi­sel on oma aeg. Meie selt­si kõr­gaeg oli 1990nda­tel, vii­mas­tel aas­ta­tel po­le selts enam ak­tiiv­selt te­gut­se­nud. Vä­si­si­me ära, selts on ta­sa­pi­si hää­bu­nud,“ üt­les Ani­ja Muin­sus­kait­se Selt­si üks asu­ta­ja ning esi­me­ne esi­mees Mil­vi Sch­meidt.

Ta mee­nu­tas, et selt­si loo­mi­sel 19. no­vemb­ril 1988 oli ko­hal üle 20 ini­me­se, pal­ju­del oli suur soov taa­sa­va­da Ani­ja kool: „Selt­si loo­mi­se­le ai­tas vä­ga pal­ju kaa­sa too­kord­ne kü­la­nõu­ko­gu esi­mees Il­sia Vä­li. Hil­jem öel­di mul­le, et ole­te õn­ne­ga koos, et teil on sel­li­ne kü­la­nõu­ko­gu esi­mees, mit­mel pool olid kü­la­nõu­ko­gu ju­hid muin­sus­kait­se selt­si­de loo­mi­se­le vä­ga vas­tu. Liht­salt oli sel­li­ne aeg.“

Ani­ja selt­si esi­me­ne et­te­võt­mi­ne pä­rast ühist jõu­luõh­tut oli Keh­ra la­hin­gu 70. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­ne 1989. aas­ta jaa­nua­ris. Edas­pi­di­sed olu­li­se­mad et­te­võt­mi­sed olid Mil­vi Sch­meid­ti hin­nan­gul Va­ba­dus­sõ­ja mä­les­tus­mär­gi ava­mi­ne Pris­kel 1990. aas­tal, Keh­ra jaa­ma­hoo­nel seal aas­ta­va­he­tu­sel 1918-1919 asu­nud Va­ba­dus­sõ­ja I di­vii­si staa­pi mee­nu­ta­va mä­les­tus­tahv­li ava­mi­ne 1996. aas­tal ning 2000. aas­tal La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba asu­ko­has mä­les­tus­ki­vi ava­mi­ne.

Mil­vi Sch­meidt li­sas, et nüüd­seks on ko­du­kan­di aja­loo tal­le­ta­mi­sel oh­jad en­da kät­te võt­nud uus põlv­kond, 2008. aas­tal kut­sus te­ma ku­na­gi­ne õpi­la­ne An­ne Oruaas el­lu MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam: „Te­ma vi­sal juh­ti­mi­sel löö­di meie jaa­ma­hoo­ne küm­ne aas­ta­ga sä­ra­ma ning nüüd on seal muu­seum, mis on ju­ba ku­ju­ne­nud ko­gu Ani­ja val­la üheks vaim­se elu kes­ku­seks. Jaa­ma­hoo­nes toi­mu­vad kon­ve­rent­sid, kont­ser­did, näi­tu­sed, koh­tu­mi­sed. Kõi­ge kroo­niks oli Ees­ti Va­ba­dus­sõ­ja 100. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­ne.“

Ta aval­das loo­tust, et Keh­ra Raud­tee­jaa­ma te­ge­vus jät­kub ning mär­kis, et see ai­tab kaa­sa Keh­ra ja ko­gu pii­rkon­na eda­si­se­le aren­gu­le.

„Usu­me, et ka Ani­ja Muin­sus­kait­se Selt­si te­ge­vus on jät­nud po­si­tiiv­se jäl­je ja tä­na­me kõi­ki, kes meie­ga noil ae­ga­del kaa­sa tu­lid. Nen­de aas­ta­te lõp­pa­kor­diks sai Ani­ja val­la­va­ne­ma tä­nu­ki­ri, et mär­ki­da meie selt­si pa­nust Va­ba­dus­sõ­ja Keh­ra la­hin­gu mä­les­tu­se jääd­vus­ta­mi­sel. Me tä­na­me,“ lau­sus Mil­vi Sch­meidt.

Ees­ti Muin­sus­kait­se Selt­si ko­du­le­he and­me­tel jääb pä­rast Ani­ja Muin­sus­kait­se Selt­si te­ge­vu­se lõ­pe­ta­mist Har­ju­maa­le veel 3 muin­sus­kait­se selt­si: Kuu­sa­lu, Kii­sa ja Har­ju-Ma­di­se Muin­sus­kait­se Selts.

Eelmine artikkelVal­la juu­be­lit täh­ista­tak­se Kuu­sa­lus aja­loo­se­mi­na­ri ja va­na­de fo­to­de näi­tu­se­ga
Järgmine artikkelKuu­sa­lu esi­me­sed pilt­ni­kud ja ale­vik va­na­del fo­to­del