Kuu­sa­lu, Aeg­vii­du, Keh­ra, Tam­sa­lu ja Raa­si­ku ho­bi­kunst­ni­ke näi­tus

75
Näi­tu­se ava­mi­sel Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas: ju­hen­da­ja, kunst­nik EVE KRUU­SE Keh­rast, ho­bi­kunst­ni­kud UR­VE JÄRS Raa­si­kult, UR­VE LAI­DUS Tam­sa­lust, KAI­RE KING Aeg­vii­dust, KAT­RIN RE­BA­NE, AN­NA GRE­TE BO­RIS­SOV ja HEL­LE BO­RIS­SOV Kuu­sa­lust, MAR­GUS AL­VIS­TE Keh­rast, JAN­NE PAR­KO­NEN Kä­ra­ve­telt. Fo­to Ul­vi Rand

Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas ava­ti lau­päe­val, 27. ap­ril­lil Keh­ra kunst­ni­ku Eve Kruu­se maa­li­mi­se õpi­toas osa­le­va­te ho­bi­kunst­ni­ke töö­de näi­tus. Eve Kruu­se on ju­hen­da­nud maa­li­mi­se õpi­tu­ba Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas kolm aas­tat ning Tam­sa­lu kul­tuu­ri­ma­jas ja Raa­si­ku rah­va­ma­jas ühe aas­ta. Näi­tu­sel on väl­jas tööd 9 ho­bi­kunst­ni­kult. Maa­li­de au­to­rid on Kuu­sa­lust Kat­rin Re­ba­ne, He­li Ad­rat, Hel­le Bo­ris­sov ja An­na Gre­te Bo­ris­sov, Aeg­vii­dust Kai­re King, Keh­rast Mar­gus Al­vis­te, Raa­si­kult Ur­ve Järs, Tam­sa­lust Ur­ve Lai­dus, Kä­ra­ve­telt Jan­ne Par­ko­nen.

Ju­hen­da­ja Eve Kruu­se sõ­nul on maa­li­mi­se õpi­tu­ba­des käi­nud eri ae­ga­del kol­me ko­ha pea­le kok­ku 51 ini­mest. Neist on Kuu­sa­lu õpi­tu­ba­de ni­me­kir­jas 23, Raa­si­kul ni­me­kir­jas 12 ja Tam­sa­lus 16. Näi­tu­sel osa­le­mi­se või­ma­lust pak­kus ta käes­ole­val hooa­jal osa­le­nud õpi­las­te­le. Igaü­hel pa­lus va­li­da en­da ko­gust viis tööd ning te­gi va­li­ku, mil­li­ne pilt ja ku­hu Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja fua­jees pai­gu­ta­da.

„Pil­te oleks näi­tu­se­le mah­tu­nud veel, kuid mõ­ned ho­bi­kunst­ni­kud ei tih­ka oma maa­le näi­da­ta, kui­gi mi­nu ar­va­tes võik­sid sü­da­me­ra­hu­ga se­da te­ha,“ lau­sus ju­hen­da­ja.

Ta sõ­nas, et maa­li­mi­se õpi­tu­ba­sid te­hak­se Ees­tis pal­ju ja eri­ne­va­te va­hen­di­te­ga, mõ­nes ko­has maa­li­tak­se et­tean­tud pil­di jär­gi: „Mi­na võt­sin sei­su­ko­ha, et maa­li­me õli­vär­vi­de­ga ja lõuen­di­le. See an­nab hea tun­de ja teist­su­gu­se ko­ge­mu­se. Olen sead­nud ko­ha­peal kom­po­sit­sioo­ni, mi­da maa­li­tak­se nii, na­gu soo­vi­tak­se – kas ko­gu kom­po­sit­sioo­ni või osa sel­lest või suu­ren­da­tult mi­da­gi. Sel­li­ne maa­li­mi­ne võib tun­du­da tüü­tu, aga on va­ja­lik, et õp­pi­da, kui­das ku­ju­ta­da näi­teks üm­mar­gu­si ja ovaal­seid ese­meid või kan­gast, õpe­tab mär­ka­ma val­gust ja var­ju. Mõ­ned kor­rad on ho­bi­kunst­ni­kud maa­li­nud ka en­da va­li­tud fo­to jär­gi, sest näi­teks lin­de lu­mes on na­tuu­rist peaae­gu või­ma­tu maa­li­da.“

Su­vel teeb Eve Kruu­se ho­bi­kunst­ni­ke­le Pär­nu­maal me­re ää­res kol­me­päe­va­se maa­li­laag­ri, kus maa­li­tak­se loo­dust – merd, met­sa. Ta üt­les, et sin­na on veel paar va­ba koh­ta. Port­ree maa­li­mist ei ole te­ma õpi­tu­ba­des se­ni et­te võe­tud, kuid ju­hen­da­ja loo­dab, et jõu­tak­se sel­le­ni­gi. Te­ma ju­hen­da­ta­vad maa­li­mi­se õpi­toad jät­ku­vad sep­temb­ris nii Kuu­sa­lus, Raa­si­kul kui ka Tam­sa­lus.

Ho­bi­kunst­ni­ke näi­tus on Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas 20. mai­ni, see­jä­rel viiak­se eda­si Tam­sa­lus­se.
Eve Kruu­se on ol­nud kul­tuu­ri­töö­ta­ja, val­la­va­lit­su­se amet­nik, aja­kir­ja­nik, pro­jek­ti­juht. Maa­li­ma hak­kas si­se­mi­sel kut­sel, aas­tal 2017 lõ­pe­tas Ees­ti Kuns­tia­ka­dee­mia Ava­tud Aka­dee­mia klas­si­ka­li­se maa­li õp­pe­ka­va. Ala­tes 2017. aas­tast on tal ol­nud küm­me­kond isi­ku­näi­tust ning osa­le­nud pal­ju­del Ees­ti Maa­li­kunst­ni­ke Lii­du ja piir­kond­li­kel aas­ta­näi­tus­tel. Aas­ta­tel 2017 ja 2019 oli te­ma maa­li­de näi­tus Keh­ra raa­ma­tu­ko­gus, 2021. aas­tal Ani­ja mõi­sas.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelMAR­GUS SOO­MI aru­pä­ri­mi­ne Sõ­nu­mi­too­ja loo koh­ta