Ani­ja mõi­sas tu­leb sünd­mus­te­roh­ke su­vi

2646
„Ani­ja mõi­sa uk­sed on sel su­vel kõi­gi­le ava­tud, tul­ge mei­le kül­la,“ kut­sub sünd­mus­te kor­ral­da­ja KAD­RI KI­VI­NURM.

Ani­ja mõis kut­sub en­ne suurt re­mon­ti veel su­ve­üritustest osa saa­ma.

Kui­gi EAS ot­sus­tas toe­ta­da Ani­ja mõi­sa pea­hoo­ne ja ai­da re­no­vee­ri­mist ning ka­vas on tä­na­vu alus­ta­da nen­de kor­da­te­ge­mist, on sel su­vel mõi­sa kul­tuu­ri­ka­len­der veel ti­he­dalt üritusi täis.

„AS Res­tor teeb prae­gu re­no­vee­ri­misp­ro­jek­ti, põ­hip­ro­jekt koos eks­per­tii­si­ga val­mi­vad juu­li lõ­puks, pä­rast se­da saab viia lä­bi ehi­tus­han­ke ning ehi­tus­tööd või­vad ala­ta al­les sü­gi­sel,“ sel­gi­tas Ani­ja mõi­sa aren­dus­juht Jan­ne Kal­lak­maa.

Sel­le tõt­tu on ta koos veeb­rua­rist mõi­sa sünd­mus­te kor­ral­da­ja­na töö­ta­va Kad­ri Ki­vi­nur­me­ga ka­van­da­nud Ani­ja mõi­sa ja sel­le õue tä­na­vu­seks su­veks mit­meid et­te­võt­mi­si.

Kad­ri Ki­vi­nurm on pä­rit Ani­ja val­last, lõ­pe­ta­nud Keh­ras kesk­koo­li, kuid elas va­he­peal 20 aas­tat Tal­lin­nas, rän­das maail­mas rin­gi, töö­tas rei­si­bü­roos ja üle 10 aas­ta töö­tas keskk­ri­mi­naal­po­lit­seis, rah­va­kee­li In­ter­po­li osa­kon­nas.

„See­jä­rel olin peaae­gu viis aas­tat las­te­ga ko­dus ja elu tõi ko­du­kan­ti ta­ga­si. Elan pe­re­ga Üle­jõe kü­las va­na­va­nai­sa ta­lus, kus olen üles kas­va­nud,“ rää­kis ta.

Su­vep­rog­ram­mis on igaü­he­le mi­da­gi
Kes ta­ha­vad veel nä­ha, mil­li­ne on Ani­ja mõis nii-öel­da va­nas kuues, en­ne, kui lä­heb pi­kaks ajaks „puh­ke­re­žii­mi­le“, neil soo­vi­tab Kad­ri Ki­vi­nurm sel­le su­ve sünd­mus­tel osa­le­da.

„Loo­de­ta­vas­ti leiab igaüks en­da­le meie su­ve­ka­vast mi­da­gi mee­le­pä­rast. Li­saks puh­ke­vad mõi­sa­par­gis ko­he õi­de lil­led ja põõ­sad ning õp­pe­ra­da oo­tab seik­le­jaid. Aga mõi­sa uk­sed on ka nii­sa­ma uu­dis­ta­ja­te­le lah­kes­ti ava­tud,“ lau­sus ta.

Ani­ja mõi­sa saa­lis, par­gis ja ai­das on tulekul kont­ser­did, juu­lis näi­teks Han­na-Lii­na Võ­sa ja Koit Too­me ning Mikk Kaa­si­ku ja tšel­lok­var­te­ti C-Jam kont­sert, au­gus­tis Pea­ru Pau­lu­se ja an­samb­li Fran­kie Ani­mal kont­ser­did, aga ka muid et­te­võt­mi­si.

20. mail on mõi­saõuel es­ma­kord­selt kü­la­turg, ku­hu oo­da­tak­se müü­ma-ost­ma kõi­ke, mi­da pa­ras­ja­gu soo­vi­tak­se – toi­du­kau­pa, et­te­kas­va­ta­tud tai­mi, aga ka va­nak­raa­mi või rii­deid. Ka Ani­ja mõis on kü­la­tu­rul esin­da­tud, tu­rul pa­ku­tak­se as­ju, mi­da mõis enam ei va­ja. Kü­la­tu­ru päe­val lõ­peb Ani­ja mõi­sas ka sealt 18. mail al­gu­se saa­nud Ro­he­lis­te Rat­ta­retk „Kui­das elad Kõr­ve­maa?“

2. juu­nil on en­ne re­mon­ti vii­mast kor­da ko­gu­pe­re­päev ning 1. juu­lil mõi­sa­hõn­gu­li­ne koh­vi­ku­te­päev.

Tä­na­vu osa­leb Ani­ja mõis es­ma­kord­selt üle-ees­ti­li­ses mõi­sa­te kü­las­tus­män­gus „Unus­ta­tud mõi­sad“. Sel pu­hul on Ani­ja mõis ava­tud kõi­gi­le hu­vi­lis­te­le su­ve jook­sul nel­jal päe­val – 21. ja 22. juu­lil ning 4. ja 18. au­gus­til. Te­hak­se eks­kur­sioo­ne ning saab tut­vu­da par­gi ja õp­pe­ra­ja­ga.
Mul­lu su­vel koos pärt­li­päe­va laa­da­ga Ani­ja mõi­sas es­ma­kord­selt toi­mu­nud mõi­sa­kul­tuu­ri fes­ti­val „Ani­ja ko­gu­kon­na heaks“ toi­mub sel aas­tal Kos­ti­ve­re kul­tuu­ri­mõi­sas 12. au­gus­til.

„Kui teist mõi­sa­kul­tuu­ri fes­ti­va­li hak­ka­si­me ka­van­da­ma, ar­va­si­me, et sel ajal käib Ani­ja mõi­sas ju­ba re­mont,“ põh­jen­das Kad­ri Ki­vi­nurm.
Toi­mu­mi­sa­jaks va­li­ti 12. au­gust, ku­na siis on ol­nud igal aas­tal Kos­ti­ve­re mõi­sa­päev. Tä­na­vu toi­mub see 10. kor­da.

Fes­ti­va­li ka­vas on mõi­sa­te tut­vus­tu­sed, tee­ma­ko­ha­sed et­te­kan­ded, töö­toad ja kul­tuu­rip­rog­ramm, kus esi­ne­vad Lii­si Koik­son ja Rai­vo Ta­fe­nau ning An­ne Ves­ki. Ka Ani­ja mõi­sa­par­gi tra­dit­sioo­ni­li­ne pärt­li­päe­va laat toi­mub mõi­sa­kul­tuur­fes­ti­va­li raa­mes Kos­ti­ve­res. Tõe­näo­li­selt tel­li­tak­se buss, kes viib sel päe­val Ani­jalt rah­va Kos­ti­ver­re ja toob õh­tul ta­ga­si.

„An­samb­li Fran­kie Ani­mal akus­ti­li­ne kont­sert 26. au­gus­til ai­das on vii­ma­ne en­ne suurt re­mon­ti. Mul­le nen­de laul­ja Ma­rie Vaig­la vä­ga meel­dib, loo­da­me, et tu­leb pal­ju pub­li­kut,“ üt­les Kad­ri Ki­vi­nurm.

Sep­temb­ri­kuus ko­li­tak­se Ani­ja mõis tüh­jaks ning al­ga­vad ehi­tus­tööd, et ava­da seal 2020. aas­ta al­gu­ses mõi­saa­jas­tu kü­las­tus­kes­kus „Mõi­sa aja lu­gu“. EAS eral­das sel­leks 1,75 mil­jo­nit eu­rot, Ani­ja val­la ee­lar­vest li­sa­tak­se 400 000 eu­rot. Ani­ja mõi­sa koh­vik jääb ava­tuks ka re­no­vee­ri­mis­töö­de ajaks. Mõi­sas viiak­se sel ajal lä­bi ka töö­tu­ba­sid-kur­su­seid hu­vi­lis­te­le, kuid muid üri­tu­si ei toi­mu.

Eelmine artikkelToe­tus puue­te­ga ini­mes­te­le elua­se­me­te ko­han­da­mi­seks
Järgmine artikkelHoo­li­vus kui inim­väär­tus