Ani­ja mõi­sa­kul­tuu­ri fes­ti­val on sel aas­tal vir­tuaal­ne

551
FARIŠTAMO ELLER

Ku­na Ani­ja mõi­sas on käi­mas re­no­vee­ri­mis­tööd, ei toi­mu seal tä­na­vu sel­list mõi­sa­kul­tuu­ri fes­ti­va­li, na­gu olid ka­hel eel­mi­sel aas­tal, kuid fes­ti­val ära ei jää.

„Ku­na me ei saa prae­gu mõi­sas kor­ra­ga vä­ga pal­ju ini­me­si vas­tu võt­ta, on kol­mas mõi­sa­kul­tuu­ri fes­ti­val vir­tuaal­ne. Tu­le­va aas­ta 23. au­gus­til toi­mub taas tra­dit­sioo­ni­li­ne mõi­sa­kul­tuu­ri fes­ti­val, siis saa­me tut­vus­ta­da ka mõi­sa res­tau­ree­ri­tud hoo­neid,“ sõ­nas Ani­ja mõi­sa sünd­mus­te­kor­ral­da­ja Fa­riš­ta­mo El­ler.

Paar nä­da­lat on tä­na­vu­se fes­ti­va­li ko­du­le­hel tik­su­nud kell, mis loeb päe­vi, tun­de, mi­nu­teid ja se­kun­deid fes­ti­va­li al­gu­seni. Aeg jook­seb nul­li pü­ha­päe­va, 25. au­gus­ti sü­da­päe­val, siis ava­neb hu­vi­lis­tel või­ma­lus osa­le­da mõi­sa­kul­tuu­ri fes­ti­va­lil ko­dust lah­ku­ma­ta.

„See on vee­bi­mäng, mille abil saab kul­tuur­selt ae­ga vee­ta ja hankida mõi­sa­te koh­ta uu­si tead­mi­si. Män­gus on 15 kü­si­must, iga õi­ge vas­tu­se eest ava­neb vas­ta­ja­le põ­nev ela­mus – näi­teks muu­si­ka­pa­la, fo­to või aja­loo­li­ne tekst, taus­taks on lii­ku­vad pil­did mõi­sa­te koh­ta,“ sel­gi­tas Fa­riš­ta­mo El­ler.

Ta li­sas, et suu­rem osa tut­vus­ta­vaid teks­te-fo­to­sid ja kü­si­mu­si on Ani­ja mõi­sa koh­ta, kuid mõi­sa­kul­tuu­ri fes­ti­va­li ees­märk on tut­vus­ta­da ka tei­si mõi­said, see­tõt­tu on kü­si­mu­si veel ka teis­te mõi­sa­te koh­ta. Kui kaua vir­tuaal­se fes­ti­va­li­tuu­ri lä­bi­mi­ne ae­ga võ­tab, sõl­tub ini­me­sest ja te­ma soo­vi­dest: „Kui liht­salt vas­tu­se­va­rian­te lä­bi kli­ka­ta ja ela­mus­tes­se ei sü­ve­ne, võib sel­le ilm­selt küm­ne mi­nu­ti­ga lä­bi­da. Kui aga on tõ­si­ne hu­vi ning soov ise kü­si­mus­te­le vas­tu­seid lei­da, võib sel­le­ga vee­ta ise­gi paar tun­di.“

Mõi­sa­te­män­gu saa­vad soo­vi­jad män­gi­da ja in­ter­ne­ti kau­du pa­ku­ta­vaid ela­mu­si nau­ti­da kuu ae­ga – vir­tuaal­ne mõi­sa­kul­tuu­ri fes­ti­val jääb ava­tuks ku­ni 25. sep­temb­ri­ni.

Nen­de va­hel, kes pä­rast vee­bi­män­gu edu­kat soo­ri­ta­mist jä­ta­vad oma mei­liaad­res­si, loo­si­tak­se pä­rast fes­ti­va­li lõp­pe­mist väl­ja mõi­sa­te­ga seo­tud au­hin­du – pääs­meid üri­tus­te­le, ruu­mi­de ren­ti, eks­kur­sioo­ne kü­las­tus­ju­hi­ga ja kõi­ke muud, mi­da fes­ti­va­lil osa­le­vad mõi­sad pa­ku­vad: „Vee­bi­män­gu kau­du võib tä­na­vu­sest mõi­sa­kul­tuu­ri fes­ti­va­list osa saa­da veel roh­kem ini­me­si, kui on neid ka­hel eel­mi­sel kor­ral Ani­ja mõi­sas käi­nud. See mäng on mõi­sa­hu­vi­lis­te­le ja kõi­gi­le nei­le, kel vä­he­gi meel­dib mi­da­gi uut õp­pi­da, lus­ti­da või avas­ta­da.“

Eelmine artikkelJoo­gi­vee eest tä­na­vad La­he­maal mat­ka­jad Aust­raa­liast ja Lõu­na-Aaf­ri­ka­ni
Järgmine artikkelAeg­vii­du ela­nik LIN­DA SUIK sai 100aas­ta­seks