Ani­ja Lü­li­ti­le esi­ta­ti 31 ideed

956

Neist 17 viiak­se 14. ap­ril­lil kind­las­ti el­lu, 9 idee osas te­hak­se ot­sus nä­da­la jook­sul.

Kuni 14. märt­si­ni võis esi­ta­da Ani­ja Lü­li­ti­le ideid, mi­da 14. ap­ril­lil ühes­koos ära te­ha, et muu­ta ko­du­ko­ha eluo­lu pa­re­maks. Et­te­pa­ne­kuid lae­kus 31 ehk 11 võr­ra roh­kem kui kaks aas­tat ta­ga­si toi­mu­nud esi­me­se­le Ani­ja Lü­li­ti­le.

„Pean se­da vä­ga heaks tu­le­mu­seks, Ani­ja val­la ela­ni­kud on meie al­ga­tu­se­ga vä­ga häs­ti kaa­sa tul­nud ja mõel­nud,“ üt­les Ani­ja Lü­li­ti üks pea­kor­ral­da­ja Kai­sa Tam­ki­vi.

Ta mär­kis, et ideid pa­ku­ti val­la eri piir­kon­da­dest: „Vald on võrd­le­mi­si häs­ti kae­tud. Kõi­ge roh­kem pro­jek­te esitati Keh­rast, see on ka loo­gi­li­ne, seal on kõi­ge roh­kem ela­nik­ke. Aga ka näi­teks Aeg­vii­du on vä­ga häs­ti kaa­sa tul­nud. Käi­si­me seal Ani­ja Lü­li­ti põ­hi­mõt­teid sel­gi­ta­mas ja sealt esi­ta­ti mi­tu ideed.“

Es­mas­päe­va, 19. märt­si õh­tul hin­das pro­jek­te eks­per­ti­de ko­da – tä­na­vu­se Ani­ja Lü­li­ti pea­kor­ral­da­jad Kai­sa Tam­ki­vi, Kai­ti Kar­tu­sov ja Pil­le-Riin Pleer, kor­ral­dus­tii­mi lii­ge Kat­rin Roo­me­re, val­la­va­lit­su­se esin­da­ja In­ga Vai­nu, ning Sky­pe teel ka ko­ha­li­ku elu eden­da­ja, Põl­va val­la­va­nem Igor Ta­ro.

Kõik esi­ta­tud ideed aru­ta­ti lä­bi ning ot­sus­ta­ti, et neist 17 viiak­se Ani­ja Lü­li­ti te­ge­vus­päe­val, 14. ap­ril­lil kind­las­ti el­lu, seal­hul­gas on ka kaks eral­di esi­ta­tud ideed, mis lii­de­ti kok­ku. 9 pro­jek­ti said esial­gu mär­ke „või­bol­la.“

„Neid soo­vi­me täp­sus­ta­da – rää­gi­me nii esi­ta­ja­te kui val­la­va­lit­su­se­ga, ilm­selt tu­leb pa­ku­tud idee­des te­ha muu­da­tu­si. Ot­su­sed nen­de pro­jek­ti­de koh­ta tee­me nä­da­la jook­sul,“ sõ­nas Pil­le-Riin Pleer.

Eks­per­ti­de ko­ja heaks­kii­tu ei saa­nud 4 esi­ta­tud ideed. Ühe pu­hul lei­ti, et sel­le el­lu­vii­mi­ne on val­la­va­lit­su­se üle­san­ne ja na­gu­nii pla­nee­rimisel, tei­ne oli tee­nu­se sis­seost­mi­se pro­jekt, mis ei üh­ti Ani­ja Lü­li­ti ees­mär­ki­de­ga, kol­man­da pu­hul lei­ti, et see on la­hen­da­tav ühe te­le­fo­ni­kõ­ne­ga ning nel­jan­dat küll rek­laa­mi­tak­se, kuid Lü­li­ti te­ge­vus­päe­va kav­va ei li­sa­ta.

Ani­ja val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves on Ani­ja Lü­li­ti pro­jek­ti el­lu­vii­mi­seks 10 000 eu­rot. Eks­per­ti­de ko­da kär­pis mõ­ne pro­jek­ti pu­hul esi­ta­ja­te esialg­seid ee­lar­veid, kuid Pil­le-Riin Plee­ri sõ­nul jää­vad need kok­ku enam-vä­hem esi­ta­tud sum­ma pii­res­se.

„Kind­las­ti suu­ren­da­me ee­l­ar­vet sel­le­ga, et kaa­sa­me spon­so­reid, kes ai­ta­vad näi­teks töö­ma­ter­ja­li­ga,“ lau­sus Kai­sa Tam­ki­vi.

Eelmine artikkelKADI TAM­MA­RU: „Rõõ­mus­tan, et Aru­kü­la on kas­va­nud roh­kem si­sult kui suu­ru­selt”
Järgmine artikkelMARIANN LUI­SE TRILL­JÄRV Kol­gast tu­li Ees­ti meist­riks