Ani­ja ja Kuu­sa­lu vald osa­le­vad ühi­ses va­ne­ma­koo­li­tu­se prog­ram­mis

1492

Sep­temb­ris käi­vi­tub Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la pe­re­de­le mõel­dud 4kuu­li­ne va­ne­ma­koo­li­tu­se prog­ramm „Ime­li­sed aas­tad“.

Koo­li­tusp­rog­ram­mi pa­kub koos­töös ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te­ga Ter­vi­se Aren­gu Ins­ti­tuut (TAI) ala­tes 2014. aas­tast. Tä­na­vu ke­va­del esi­ta­sid 3-8aas­tas­te las­te va­ne­ma­te­le mõel­dud koo­li­tu­se saa­mi­seks TAI-le ühi­se taot­lu­se Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus. Taot­lus ra­hul­da­ti.
Pro­jek­ti­ju­hi, Ani­ja abi­val­la­va­ne­ma Mar­ge Ra­ja ar­va­tes oli üks ühisp­ro­jek­ti tu­ge­vus ilm­selt see, et koo­li­tust soo­vi­ti nii ees­ti kui ve­ne keelt kõ­ne­le­va­te­le pe­re­de­le. Koo­li­tu­sest saab osa võt­ta 14 lap­se­va­ne­mat, 7 kum­mast­ki val­last. Kuu­sa­lust on need pea­mi­selt ees­ti, Ani­ja val­last eel­kõi­ge ve­ne keelt kõ­ne­le­vad pe­red.
Amee­ri­kast pä­rit me­too­di­kal põ­hi­ne­va koo­li­tusp­rog­ram­mi „Ime­li­sed aas­tad“ pea­mi­ne ees­märk on va­nem­li­ke os­kus­te suu­ren­da­mi­ne ning va­ne­ma ja lap­se suh­te pa­ran­da­mi­ne. Os­ku­sed, mi­da koo­li­tus­tel õpe­ta­tak­se, ai­ta­vad en­ne­ta­da las­te käi­tu­mis­häi­reid ning vä­hen­da­da eri­ne­vaid sot­siaal­seid prob­lee­me.
„Va­li­si­me sel­le koo­li­tu­se, ku­na uu­rin­gud näi­ta­vad – ka­su­te­gur on kõi­ge suu­rem, kui lap­se­va­ne­mal on õi­ged tead­mi­sed ja os­ku­sed lap­se kas­va­ta­mi­se koh­ta ju­ba siis, kui laps on veel väi­ke,“ lau­sus Mar­ge Ra­ja.
Ta li­sas, et koo­li­ta­da soo­vi­tak­se en­ne­kõi­ke neid lap­se­va­ne­maid, kel­le pe­red on min­gil põh­ju­sel sat­tu­nud sot­siaal­töö­ta­ja­te vaa­te­väl­ja või kel­le­ga seo­tud juh­tu­meid on neil tul­nud la­hen­da­da: „Mõ­ni­kord on va­ne­ma­tel os­ku­sed las­te kas­va­ta­mi­seks puu­du­li­kud ning prob­lee­mid la­he­nek­sid, kui neid os­ku­si aren­da­da.“
Esi­me­se va­li­ku lap­se­va­ne­ma­test, kes koo­li­tu­sel võik­sid osa­le­da, te­gid oma­va­lit­sus­te las­te­kait­se- ja sot­siaal­töö­ta­jad, lõp­li­ku ot­su­se tee­vad pä­rast ema­de-isa­de­ga vest­le­mist koo­li­tusg­ru­pi kaks ju­hen­da­jat.
„Oma va­li­kuk­ri­tee­riu­mit nad ei aval­da, kuid lap­se­va­ne­mad, ke­da koo­li­tu­se­le va­li­tak­se, pea­vad ole­ma mo­ti­vee­ri­tud ning ju­hen­da­jad nä­ge­ma neis po­tent­siaa­li prog­ram­mis osa­le­mi­seks,“ sõ­nas pro­jek­ti­juht.
Ta mär­kis, et te­ge­li­kult tu­leks koo­li­tusp­rog­ram­mi lä­bi­mi­ne ka­suks iga­le lap­se­va­ne­ma­le, kuid kõi­gi­le se­da pak­ku­da ei saa – ühe nel­ja­kuu­li­se va­ne­ma­koo­li­tu­se hind on li­gi­kau­du 1000 eu­rot ini­me­se koh­ta.
Ani­ja-Kuu­sa­lu ühisp­ro­jek­ti toe­tab Ter­vi­se Aren­gu Ins­ti­tuut pä­de­va­te koo­li­ta­ja­te pal­ka­mi­se­ga, oma­va­lit­su­sed ga­ran­tee­ri­vad nen­de lä­bi­vii­mi­seks ruu­mid, toit­lus­ta­mi­se, va­ja­du­sel lap­se­va­ne­ma­te­le trans­por­di koo­li­tu­se­le ja ko­ju ning kant­se­lei­tar­bed.
Koo­li­tus kes­tab kok­ku 4 kuud, kord nä­da­las töö­päe­va õh­tu­ti kor­ra­ga 2,5 tun­di. Koo­li­tus toi­mub Kuu­sa­lu las­teaias, kus pa­ku­tak­se va­ne­ma­te­le sel­leks ajaks ka lap­se­hoiu või­ma­lust.

Eelmine artikkelTANEL TAL­VE ra­jab Voo­se­le Päi­ke­se­ko­du
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­nilt