Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la ning Lok­sa lin­na et­te­pa­ne­kud Har­ju aren­gust­ra­tee­gia te­ge­vus­kav­va

472
Tallinn-Loksa-Tallinn liinibuss.

Mai lõ­pu­ni said oma­va­lit­su­sed esi­ta­da HO­Li­le et­te­pa­ne­kuid 21. veeb­rua­ril jõus­tu­nud Har­ju maa­kon­na aren­gust­ra­tee­gia 2035+ te­ge­vus­ka­vas­se. Iga vald-linn võis esi­ta­da ühe te­ge­vu­se. Neist va­li­tak­se 2 põ­hi- ja 2 re­servp­ro­jek­ti, mis esi­ta­tak­se 20. au­gus­tiks Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­se­le (RTK) maa­kon­da­de aren­gust­ra­tee­gia­te el­lu­vii­mi­se meet­mest toe­tu­se saa­mi­seks. Pro­jek­tid pea­vad mu­jal maa­kon­da­des ole­ma vä­he­malt maa­kond­li­ku, Har­ju­maal ja Ida-Vi­ru­maal vä­he­malt viit oma­va­lit­sust hõl­ma­va mõ­ju­ga. Toe­tu­se saa­jad ot­sus­tab RTK hin­da­mis­ko­mis­jon 20. no­vemb­riks. Pä­rast se­da on esi­ta­ja­tel pool aas­tat ae­ga täp­se pro­jek­ti koos­ta­mi­seks ning kaks aas­tat sel­le el­lu­vii­mi­seks. Toe­tu­se mi­ni­maal­ne suu­rus on 30 000 eu­rot, mak­si­maal­ne toe­tu­se määr 75 prot­sen­ti pro­jek­ti mak­su­mu­sest. Taot­lus­voo­ru tä­na­vu­ne ee­lar­ve ko­gu Ees­ti pea­le on 6,15 mil­jo­nit eu­rot.

Ani­ja vald
Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu võt­tis 23. mail vas­tu ot­su­se esi­ta­da maa­kon­na aren­gust­ra­tee­gia te­ge­vus­kav­va ühis­ka­su­tu­ses ole­va trans­por­di­ta­ris­tu aren­da­mi­se pro­jekt „Kõr­ve­maa rat­ta­ring”, ku­hu kaa­sa­tak­se Jõe­läht­me, Raa­si­ku, Kuu­sa­lu ja Ko­se val­lad. Kõr­ve­maa rat­ta­rin­gi­l saab ron­gi­ga tu­li­ja Jõe­läht­me, Raa­si­ku ja Ani­ja val­las asu­va­test raud­tee­jaa­ma­dest lae­nu­ta­da jalg- või tõu­ke­rat­ta või rul­lui­sud ja kiiv­ri, tal­vel suu­sa­komp­lek­ti ning min­na ter­vis­li­kult ae­ga veet­ma, loo­du­ses­se või spor­ti­ma. Ühest lae­nu­tus­punk­tist võe­tud spor­di­tar­bed võib jät­ta tei­se pro­jek­ti­ga hõl­ma­tud punk­ti. Tei­ne pro­jek­ti­ga ka­van­da­tav suund, mis ei asu raud­tee ää­res, on Ko­se-Ala­ve­re-Kuu­sa­lu. Keh­ras on kesk­punkt, kus kaks suun­da ris­tu­vad.

Pro­jek­ti ee­lar­veks on ka­van­da­tud 228 000 eu­rot, sel­lest 182 400 eu­rot on toe­tus, val­la omao­sa­lu­seks 45 600 eu­rot.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on esi­ta­nud aval­du­se toe­tu­se saa­mi­seks Tal­lin­na-La­he­maa kerg­liik­lus­tee eta­pi­vii­si­li­seks pro­jek­tee­ri­mi­seks Kuu­sa­lu val­la pii­res.

Taot­lu­se täp­se­mat si­su hak­kab val­la­vo­li­ko­gu aru­ta­ma juu­nis toi­mu­val is­tun­gil.

Lok­sa linn
Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu ot­sus­tas esi­ta­da maa­kon­na aren­gust­ra­tee­gia te­ge­vus­kav­va et­te­pa­ne­ku Lok­sa bus­si­ter­mi­na­li re­konst­ruee­ri­mi­seks. Pro­jekt on ole­mas, ka­vas on re­konst­ruee­ri­da kul­tuu­ri­mä­les­ti­seks tun­nis­ta­tud bus­si­jaa­ma hoo­ne ka­tus, fas­saad ja si­se­ruu­mid, va­he­ta­da uk­sed ja ak­nad, taas­ta­da hoo­ne­le ise­loo­mu­li­kud võ­red aken­del, li­pu­var­ras, Lok­sa ni­mi fas­saa­dil, ruu­mid si­sus­ta­da, ehi­ta­da väl­ja ava­lik tua­lett­ruum, väl­ja pai­gal­da­da uued pin­gid ja prü­gi­kas­tid, täien­da­da vä­lis­val­gus­tust, mär­ki­da ära park­lad.

Li­saks Lok­sale on pro­jek­ti mõ­ju­piir­kon­na­na mär­gi­tud veel Kuu­sa­lu, Hal­ja­la, Kad­ri­na ja Jõe­läht­me val­d.

Pro­jek­ti ee­lar­ve on 370 000 eu­rot, sel­lest toe­tu­se­na taot­le­tak­se 277 500 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring on 92 500 eu­rot.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­last Har­ju aren­gust­ra­tee­gia te­ge­vus­kav­asse et­te­pa­ne­kut ei esi­ta­tud.