Ani­ja val­la au­ko­da­ni­ku tiit­li päl­vi­sid AGO PÄR­NA­MÄE ja pos­tuum­selt AND­RUS OLESK

92
Ani­ja val­la 15. au­ko­da­nik AGO PÄR­NA­MÄE. Ani­ja val­la 16. au­ko­da­ni­ku AND­RUS OLES­KI poeg MAT­TIAS ja lesk KAT­RI OLESK.

Ani­ja val­la uued au­ko­da­ni­kud kuu­lu­ta­ti väl­ja Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud kont­sert-vas­tu­võ­tul 23. veeb­rua­ril Keh­ra güm­naa­siu­mis. Au­ko­da­ni­ku tun­nis­tu­sed an­dis üle val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev.

Pi­kaa­ja­li­se pa­nu­se eest põl­lu­ma­jan­dus­vald­kon­na juh­ti­mis­se ja aren­da­mis­se päl­vis val­la au­ko­da­ni­ku tiit­li Ago Pär­na­mäe. Ta on põ­li­ne Ani­ja ela­nik, alus­tas 1996. aas­tal ta­lu­pi­da­mist 47 hek­ta­ri maa ja mõ­ne leh­ma­ga. Prae­gu­seks on te­ma ta­lust kas­va­nud Har­ju­maa üks suu­ri­maid põl­lu­ma­jan­du­set­te­võt­teid Kop­li­mäe Ag­ro ning Kop­li­mäe Põl­lud, mil­lel on kok­ku li­gi 1700 hek­ta­rit maad. Te­ma et­te­võt­ted an­na­vad tööd 17 ini­me­se­le. 1996-2013 oli Ago Pär­na­mäe Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu lii­ge. Vo­li­ko­gu ot­su­ses mär­gi­tak­se, et Ago Pär­na­mäe on ju­hi­na hea­sü­dam­lik ja abi­val­mis, abi­ta ei ole jää­nud kü­la mem­med ega Ani­ja mõis. 2011. aas­tal päl­vis ta val­la kul­tuu­riü­ri­tus­te toe­ta­mi­se ja spon­so­ree­ri­mi­se ning põl­lu­ma­jan­du­se aren­da­mi­se eest Ani­ja val­la tee­ne­te­mär­gi, 2014. aas­tal tun­nus­ta­ti te­da Har­ju­maa aas­ta toe­ta­ja tiit­li­ga.

„Tä­nan tiit­li eest val­la­vo­li­ko­gu esi­meest ja val­la­vo­li­ko­gu ning Ani­ja rah­vast,“ lau­sus Ago Pär­na­mäe tun­nus­ta­mi­sel.

Pos­tuum­selt au­ko­da­ni­ku tiit­li päl­vi­nud And­rus Oles­ki­le omis­ta­ti see va­ba­taht­li­kult teh­tud töö ja ko­gu­kon­na te­ge­vus­se pa­nus­ta­mi­se eest. Vo­li­ko­gu ot­su­ses on kir­jas, et oma lü­hi­ke­seks jää­nud elu jook­sul jõu­dis And­rus Olesk va­ba­taht­li­ku­na ko­gu­kon­da pa­nus­ta­da vä­ga pal­ju. Kirg­li­ku fo­tog­raa­fi­na oli ta Ani­ja val­la ja Keh­ra ko­gu­kon­na mä­les­tus­te jääd­vus­ta­ja ja hoid­ja, kü­si­ma­ta ta­su või tun­nus­tust ja­gas oma loo­min­gut ala­ti vä­ga hea mee­le­ga. Ta oli aas­taid ka HC Keh­ra va­ba­taht­lik fo­tog­raaf. Et­te­võt­ja­na oli And­rus Olesk vas­tu­tus­tund­lik ja hoo­liv tööand­ja, aus ja as­ja­lik juht, kes oma juh­ti­mis­kul­tuu­ri­ga oli ees­ku­ju pal­ju­de­le. Nii et­te­võt­ja kui erai­si­ku­na oli And­rus Olesk Ani­ja val­la kul­tuu­ri- ja spor­die­lu pü­siv toe­ta­ja, pa­nus­tas ra­ha­li­selt ning in­ves­tee­ris oma ae­ga ja tead­mi­si. Esi­mest kor­da näh­ti tä­nu te­ma­le tipp­ta­se­mel üle­kan­net Ees­ti kä­si­pal­li ka­ri­ka­võist­lus­te fi­naa­li­dest.

„Ta oli mees­kon­na­män­gi­ja, kes ühel või tei­sel moel kaa­sas et­te­võt­mis­tes­se tei­si ko­gu­kon­na liik­meid,“ on ot­su­ses.

Au­ko­da­ni­ku tun­nis­tu­se ja rin­na­mär­gi võt­sid Jaa­nus Ka­le­vilt vas­tu And­rus Oles­ki lesk Kat­ri Olesk ning poeg Mat­tias Olesk.

„And­rus oli rah­va- ja te­gu­de ini­me­ne. Ta elas põ­hi­mõt­te­ga, et kui kui­da­gi ei saa, siis kui­da­gi ik­ka saab. Tal ei ol­nud prob­lee­me, olid la­hen­du­sed. Nüüd ela­me meie sel­le põ­hi­mõt­te jär­gi. Maail­ma­le oli ta kee­gi, meie jaoks oli ta ko­gu maailm. Ai­täh tei­le,“ üt­les Kat­ri Olesk.

Vo­li­ko­gu esi­mees an­dis üle ka val­la ne­li tee­ne­te­mär­ki. Tee­ne­te­mär­gi päl­vi­sid Keh­ra kuns­ti­de­koo­li di­rek­tor Ene Kerb pi­kaa­ja­li­se pa­nu­se eest Ani­ja val­la hu­vi­ha­ri­du­se juh­ti­mis­se ja eden­da­mis­se, val­la­va­lit­su­se ehi­tus- ja han­kes­pet­sia­list Vil­jo Leis pi­kaa­ja­li­se tu­le­mus­li­ku pa­nu­se eest ma­jan­dus- ja ehi­tus­vald­kon­na juh­ti­mis­se ja aren­da­mis­se, Keh­ra güm­naa­siu­mi õpe­ta­ja Rii­na Laan­de pi­kaa­ja­li­se pa­nu­se eest Ani­ja val­la ha­ri­du­se­lu eden­da­mis­se ning Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se pe­reõ­de Ing­rit Kru­ber pi­kaa­ja­li­se tu­le­mus­li­ku töö eest me­dit­sii­niõe­na Ani­ja val­las.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu rah­va­ma­jas esi­ne­sid kuns­ti­de koo­li õpi­la­sed ja õpe­ta­jad
Järgmine artikkelVali­mis­te nä­dal