Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­du­se ja Kes­ke­ra­kon­na liik­med all­kir­jas­ta­sid koos­töö­lep­pe

426

Pä­rast Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu 17. ok­toob­ri is­tun­git all­kir­jas­ta­sid va­li­mis­lii­dust Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus 11 ja Ees­ti Kes­ke­ra­kon­nast 5 vo­li­ko­gulii­get koos­töö­le­pin­gu aas­ta­teks 2019-2021.
„Fik­see­ri­si­me ühi­sed hu­vid, mis on teos­ta­ta­vad ee­lo­le­va ka­he aas­ta jook­sul, sõl­tub sel­lest, kui üks­meel­sed ole­me nen­de el­lu­vii­mi­sel,“ sõ­nas vo­li­ko­gu se­ni­ne esi­mees Too­mas Tõ­ni­se, kes ala­tes 18. ok­toob­rist on asee­si­mees.

Koos­töö­lep­pes on kir­jas, mi­da sel­le va­li­mis­pe­rioo­di lõ­pu­ni soo­vi­tak­se Ani­ja val­las ära te­ha. Näi­teks elu­kesk­kon­na vald­kon­nas on ühe punk­ti­na ni­me­ta­tud Keh­ra-Ani­ja va­he­li­se kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­ne, sa­mu­ti on ka­vas te­ha kerg­liik­lus­tee Ala­ver­re ja aren­da­da Aeg­vii­du kesk­tä­na­va ümb­ru­se par­gia­la, ha­ri­dus­vald­kon­nas re­no­vee­ri­da Las­te­ta­re las­teaed ja Ala­ve­re koo­l, kul­tuu­ri ja spor­di­vald­kon­nas ra­ja­da Keh­ra va­nas­se asu­las­se kaa­saeg­ne män­gu­väl­jak.

Vo­li­ko­gu uus esi­mees Jaa­nus Ka­lev lau­sus, et eel­mi­sel va­li­mis­pe­rioo­dil, kui va­li­mis­liit Ani­ja Ühen­dus ja Kes­ke­ra­kond te­gid koos­tööd, are­nes vald jõud­salt eda­si: „Ar­van, et aren­gu alus oli see, et meil olid ühi­sed ees­mär­gid ja koa­lit­sioo­ni­le­pe. Nüüd­ne koos­töö­le­pe on tööp­laan ka­heks järg­mi­seks aas­taks. Ta­ha­me sel­le juur­de koos­ta­da ta­be­li, ku­hu li­sa­me, kui pal­ju iga et­te­pa­nek või lu­ba­dus maks­ma lä­heb, mil­lal hak­ka­me sel­le­ga te­ge­le­ma.“

Ta li­sas, et kind­las­ti on lep­pes mõ­ned am­bit­sioo­ni­ka­mad plaa­nid, kuid mär­kis, et unis­ta­ma peab suu­relt: „Vaa­ta­me loo­tus­rik­kalt ka rii­giee­lar­ve pea­le, kust lu­ba­tak­se oma­va­lit­sus­te­le edas­pi­di se­nis­test kõ­vas­ti roh­kem tu­ge.“

Aval­da­me koos­töö­lep­pe täis­ma­hus järg­mi­ses Sõ­nu­mi­too­jas.

Eelmine artikkelTule­val aas­tal ra­ja­tak­se Keh­ra koo­liõue­le lin­na­väl­jak
Järgmine artikkelLoa­ta kae­ve­töö­de tõt­tu jäi Aru­kü­la poo­leks päe­vaks vee­ta