Ani­ja­le ka­van­da­tak­se re­gio­naal­set päi­ke­se-elekt­ri­jaa­ma

2340
Ees­ti esi­me­se ener­gia­toot­mi­seks mõel­dud päi­ke­se-elekt­ri­jaa­ma te­gi Foo­ton­Volt OÜ Kärd­las­se. Kui su­vel päi­ke pais­tab ja jaam töö­tab täis­võim­su­sel, too­dab see ener­giat sa­ma pal­ju, kui ko­gu Kärd­la linn tar­bib.

OÜ Foo­ton­Volt soo­vib sü­gi­sel alus­ta­da Ani­ja­le päi­ke­se-e­lekt­ri­jaa­ma ra­ja­mist.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas ava­li­ku eel­lä­bi­rää­ki­mis­te­ga enam­pak­ku­mi­se tu­le­mu­sed, mil­le­ga sea­ti Ani­ja kü­las asu­vast Koo­li kin­nis­tust poo­le­le ehk 40 000 ruut­meet­ri suu­ru­se­le ala­le 30 aas­taks hoo­nes­tus­õi­gus ain­sa­na pak­ku­mi­se esi­ta­nud OÜ Foo­ton­Volt Ani­ja ka­suks. Ani­ja mõi­sa ai­dast tei­sel pool maan­teed asu­va kin­nis­tu ka­su­tu­sots­tar­beks mää­ra­ti päi­ke­se-elekt­rie­ner­gia toot­mi­ne – sin­na tu­leb ra­ja­da päi­ke­se­elekt­ri­jaam. Enam­pak­ku­mi­se tin­gi­mus­tes oli nõue, et jaa­mast või­mal­da­tak­se ot­se­lii­ni­ga va­rus­ta­da Ani­ja mõi­sa­komp­lek­si – päi­ke­see­ner­gia peaks kat­ma li­gi­kau­du 30 prot­sen­ti mõi­sa tar­bi­ta­vast elekt­rist. Abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor mär­kis, et Ani­ja mõi­sa jaoks tä­hen­dab see elekt­ri­ku­lult kok­ku­hoi­du um­bes 900-1000 eu­rot aas­tas.

Hoo­nes­tu­sõi­gu­se eest ta­sub Foo­ton­Volt Ani­ja val­la­le 30 000 eu­rot – 15 000 eu­rot ko­he, 15 000 eu­rot pä­rast elekt­ri­jaa­ma­le ka­su­tus­loa saa­mist. Sel­le ra­ha eest on ka­vas viia jaa­mast mõi­sa­ni maa­kaa­bel ning ehi­ta­da päi­ke­se­jaa­ma et­te maan­tee äär­de mõi­sa tar­vis 110ko­ha­li­ne au­to­park­la.

„Vo­li­ko­gu ot­su­se­ga on täi­de­tud Ani­ja­le päi­ke­se-elekt­ri­jaa­ma ra­ja­mi­se üks ka­hest olu­li­sest eel­tin­gi­mu­sest. Tei­ne on Elekt­ri­le­vilt võr­gu­lii­tu­mi­se saa­mi­ne. Sel­les osas töö veel käib,“ üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le OÜ Foo­ton­Volt ju­ha­tu­se lii­ge Ma­rek-And­res Kauts.

Ta sõ­nas, et lõp­lik in­ves­tee­ri­mi­sot­sus te­hak­se pä­rast võr­gu­lii­tu­mi­se osas kind­lu­se saa­mist: „Se­ni saab jaa­mast rää­ki­da siis­ki üks­nes ting­li­kus kõ­ne­vii­sis.“

Päi­ke­se-elekt­ri­jaa­ma ra­ja­mi­se­le li­sab te­ma hin­nan­gul kee­ru­kust as­jao­lu, et jaa­ma peab val­mis ehi­ta­ma veel en­ne käe­so­le­va aas­ta lõp­pu: „6. juu­nil vas­tu võe­tud elekt­ri­tu­ru­sea­dus ei soo­si re­gio­naal­seid elekt­ri­jaa­mu, vaid suu­nab ala­tes 2019. aas­tast lõ­vio­sa taas­tuv­e­ner­gia toe­tus­test suur­te­le tuu­le­par­ki­de­le. See tä­hen­dab­ki, et meil on jaa­ma val­mi­se­hi­ta­mi­se­ga ae­ga aas­ta lõ­pu­ni.“

Ani­ja­le ka­van­da­ta­va jaa­ma võim­sus on 1MW ja aas­ta­ne elekt­ri­too­dan­gu ko­gu­maht 1 GWh. In­ves­tee­rin­gu suu­rus on li­gi­kau­du 1 mil­jon eu­rot. Ma­rek-And­res Kauts mär­kis, et kui­gi elekt­ri­võr­gus ük­si­ku­te elekt­ro­ni­de lii­ku­mist ei eris­ta­ta, võib öel­da – kui päi­ke pais­tab, hak­ka­vad suu­rem osa Ani­ja val­la ma­ja­pi­da­mis­test tar­bi­ma päi­ke­sest too­de­tud elekt­rit.

In­ves­tor kii­dab val­la­va­lit­sust
Ener­gia­fir­ma ju­hi sõ­nul va­li­ti päi­ke­se-elekt­ri­jaa­ma asu­ko­haks just Ani­ja tä­nu val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­ta­mi­le.

„Ani­jal on te­gus val­la­va­nem, kes on muut­nud oma­va­lit­su­se uuen­dus­li­ke­le al­ga­tus­te­le at­rak­tiiv­seks. Ku­na elekt­ri­jaa­ma ra­ja­mi­ne on võrd­le­mi­si kee­ru­kas pro­jekt, siis on oma­va­lit­su­se toe­tus vä­ga olu­li­ne. Ehk­ki võr­gu­ga lii­tu­mi­ne on Ani­jal teh­ni­li­selt kee­ru­kam kui mõ­nes tei­ses ko­has, vee­nis val­la­va­nem meid oma ro­he­li­se mõt­te­vii­si­ga,“ ju­tus­tas Ma­rek-And­res Kauts.

Ani­jal hõl­mab võr­gu­lii­tu­mi­ne li­saks Elekt­ri­le­vi­ga lii­tu­mi­se­le ka piir­kon­na ala­jaa­mas Elekt­ri­le­vi ning Ele­rin­gi oma­va­he­li­se lii­tu­mi­se üm­ber­kor­ral­da­mist. Päi­ke­se-elekt­ri­jaa­ma on ka­van­da­tud aia­ga pii­ra­tud mu­rup­lat­si­le um­bes 10meet­ris­te va­he­de­ga päi­ke­se­pa­nee­li­de read. Päi­ke­se­pa­nee­lid töö­ta­vad Foo­ton­Vol­di ju­ha­tu­se liik­me kin­ni­tu­sel vaik­selt, ei te­ki­ta mü­ra ega lõh­na: „See on elekt­ri­toot­mi­se kõi­ge kesk­kon­na­sääst­li­kum viis, mi­da Ees­tis on või­ma­lik ka­su­ta­da.“

2016. aas­tal loo­dud elekt­ri­toot­ja Foo­ton­Volt OÜ on Ees­ti era­ka­pi­ta­lil ener­giaet­te­võ­te, mil­le oma­ni­kud on Ko­ha Ca­pi­tal OÜ ja Ma­rek-And­res Kauts. Eel­mi­sel aas­tal ra­jas Foo­ton­Volt Ees­ti esi­me­se me­ga­va­ti suu­ru­se­ga päi­ke­se-e­lekt­ri­jaa­ma Kärd­las­se. Nüüd on ener­gia­fir­mal plaan ehi­ta­da veel mit­mes­se koh­ta re­gio­naal­sed päi­ke­se-e­lekt­ri­jaa­mad.

„Soo­vi­me too­ta ener­giat re­gio­naal­se­te elekt­ri­jaa­ma­de­ga, mis on suu­re ener­gia­fir­ma­de hu­vior­bii­dist väl­jas, kuid teh­no­loo­gi­li­su­selt ja kesk­kon­na­sääst­lik­ku­selt maail­ma­ta­se­mel,“ rää­kis Ma­rek-And­res Kauts.

Ani­ja päi­ke­se-e­lekt­ri­jaa­ma hal­da­mi­seks on asu­ta­tud Foo­ton­Vol­di tü­tar­fir­ma Foo­ton­Volt Ani­ja OÜ.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu Kesk­väl­jak 2 ma­ja tu­le­kah­ju võis põh­jus­ta­da süü­ta­mi­ne
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma­te vo­li­tu­stest