Alus­tab uus va­ra­hom­mi­ku­ne bus­si­liin Lok­sa-Tal­linn

301

Ala­tes 1.sep­temb­rist muu­tu­vad Har­ju­maa ida­suu­na bus­sip­laa­nid. Suu­rim muu­tus on, et töö­päe­vi­ti hak­kab sõit­ma va­ra­hom­mi­ku­ne kiir­liin 157A Lok­sa-Tal­linn. Lok­salt väl­jub buss kell 5.25, pea­tub Kol­gas, Kuu­sa­lus, Kiius ning jõuab Tal­lin­nas­se 6.48. Bal­ti jaa­mast Lok­sa­le väl­jub esi­me­ne hom­mi­ku­ne 157 lii­ni buss 5.20.

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se sõit­ja­te­veo osa­kon­na ju­ha­ta­ja Kad­ri Kroo­ni sel­gi­tas, et et­te­pa­ne­ku va­ra­hom­mi­ku­se bus­si­lii­ni ava­mi­seks te­gi Lok­sa lin­na­va­lit­sus: „Se­ni jõu­dis esi­me­ne Lok­salt väl­ju­nud buss Tal­lin­nas­se poo­le ka­hek­sa pai­ku, kuid mit­me­tel ini­mes­tel al­gab töö­päev kell seit­se. Lok­sa lin­na et­te­pa­nek oli tõs­ta hom­mi­ku­si bus­si­lii­ne va­ra­se­maks. Se­da me te­ha ei taht­nud, neil lii­ni­del on pä­ris pal­ju sõit­jaid.“

Uus liin on kiir­liin, et kõik va­ra­hom­mi­ku­sed sõit­jad saak­sid bus­sis is­tu­da ning jõuak­sid siht­punk­ti või­ma­li­kult kii­res­ti. Esial­gu on liin ava­tud aas­ta lõ­pu­ni, edas­pi­di­ne sõl­tub sel­lest, kui pal­ju on sõit­jaid.

„Loo­da­me, et neid jät­kub, siis jääb liin ka järg­mis­teks aas­ta­teks. Kui rei­si­jaid on al­la küm­ne, jä­ta­me jaa­nua­rist ära. See tä­hen­dab, et kõik sõi­dud pea­vad ole­ma re­gist­ree­ri­tud,“ lau­sus ühist­rans­por­di­kes­ku­se osa­kon­na­ju­ha­ta­ja.

Ot­sus uue bus­si­lii­ni ava­mi­se koh­ta teh­ti ke­va­del. Pä­rast se­da on bus­si­juh­ti­de puu­du­se tõt­tu osa ve­du­sid ära jää­nud. Uk­rai­nast tul­nud bus­si­juh­te on läi­nud sõt­ta, Ve­ne­maalt ja Val­ge­ve­nest ju­hid oma ko­du­maa­le. Kad­ri Kroo­ni kin­ni­tas, et ühist­rans­por­di­kes­kus ei to­le­ree­ri ve­du­de ära jää­mist ning on prob­lee­mi riik­li­kult tõs­ta­ta­nud.

Eelmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gu kin­ni­tas I li­saee­lar­ve
Järgmine artikkelKuusalu noorkotkad võitsid rahvusvahelise võistluse esikoha