Päris­pea pääs­te­selts on aas­ta va­ba­taht­li­k me­re­pääs­teü­hin­g

353
Tunnustusüritusel osalenute ühispilt. Ees paremalt teine ASKO AUG, tema taga MARKO PART ja kõrval INGELDRIN AUG. Taga vasakult teine PRIIT KIRSISTE Kuusalust ja keskel ALO LAHTVEE Anija vallast.

Tun­nus­ta­tu­te seas on ka Ida-Har­ju abi­po­lit­sei­ni­ke rühm ja KAT­RIN LINK Valk­last.

Si­se­mi­nis­ter Lau­ri Lää­ne­mets tun­nus­tas möö­du­nud nä­da­la tei­si­päe­val, 30. mail Tal­lin­nas Gleh­ni los­sis si­se­tur­va­li­su­se va­ba­taht­lik­ke ja nen­de toe­ta­jaid.

Aas­ta va­ba­taht­li­ku me­re­pääs­teü­hin­gu au­ni­me­tu­se sai MTÜ Pä­ris­pea Va­ba­taht­li­ke Pääs­te­selts sil­ma­paist­va pa­nu­se eest tur­va­li­sus­se.

Aas­ta abi­po­lit­sei­ni­ke rüh­maks va­li­ti Põh­ja pre­fek­tuu­ri Ida-Har­ju po­lit­sei­jaos­kon­na abi­po­lit­sei­ni­ke rühm.

Aas­ta va­ba­taht­li­ke tu­gi­sam­ba au­ni­me­tu­se sai Põh­ja pre­fek­tuu­ri va­ba­taht­li­ke tee­nu­se koor­di­naa­tor, po­lit­sei­kap­ten Kat­rin Link Kuu­sa­lu val­last.

Pä­ris­pea me­re­pääst­jad
Pä­ris­pea Va­ba­taht­li­ke Pääs­te­selt­si tut­vus­ta­ti sõ­na­de­ga: „Pä­ris­pea va­ba­taht­li­kud on ko­gu­kon­nas olu­li­sed veeo­hu­tu­se tead­lik­ku­se tõst­jad. Nad on vä­ga pä­de­vad, mo­ti­vee­ri­tud ja õpi­hi­mu­li­sed me­re­pääst­jad, kes koo­li­ta­vad ka tei­si me­re­li­si.“

Rüh­mas on 34 va­ba­taht­lik­ku me­re­pääst­jat. Tun­nus­tu­sü­ri­tu­sel osa­le­sid rüh­ma liik­med In­geld­rin Aug, As­ko Aug ja Mar­ko Part. MTÜ ju­ha­tu­ses on va­ba­taht­li­kud pääst­jad Ar­go Aug, Mar­tin Piis­pea, Re­bec­ca Char­lot­te Re­ba­ne, And­rus Pa­lu­jõe ja Taa­vi Kee­dus.

Ar­go Aug üt­les tun­nus­tu­s­üri­tu­se jaoks Pä­ris­pea me­re­pääst­ja­test teh­tud vi­deok­li­pis: „See, et meil on va­ba­taht­lik­ke me­re­pääst­jaid Pä­ris­pea pool­saa­re igast ran­naäär­sest kü­last, viib tead­lik­ku­se me­reoh­tu­dest ro­hu­juu­re ta­san­di­le ja on kõi­ge pa­rem en­ne­tus­viis. Meil po­le suh­tu­mist, na­gu mi­na ver­sus riik, vaid mi­na olen­gi osa rii­gist.“

Pä­ris­pea pääs­te­selts koo­li­tab koos Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si­ga väi­ke­lae­va­juh­te. Pääs­te­selt­si pääs­te­kaat­ri Sla­va Kä­si ko­du­sa­dam on Vii­nis­tul. Kaat­ri an­dis po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­met, sel­le moo­to­ri re­mon­ti toe­ta­sid po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­met ning toe­tust saa­di ka ko­gu­kond­li­ku tur­va­li­su­se Har­ju­maa toe­tus­fon­dist.

Ida-Har­ju abi­po­lit­sei­ni­kud
Tun­nus­tu­se päl­vi­nud Ida-Har­ju abi­po­lit­sei­ni­ke rüh­ma tut­vus­tu­ses on kir­jas, et 134 liik­me­ga va­ba­taht­li­ke rühm pa­nus­tas eel­mi­sel aas­tal po­lit­sei­lis­tes­se te­ge­vus­tes­se li­gi 18 000 töö­tun­di: „Te­gu on po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­me­ti ühe suu­ri­ma abi­po­lit­sei­ni­ke rüh­ma­ga ning sel­le va­ba­taht­li­kud aren­da­vad oma val­mi­so­le­kut jär­je­pi­de­valt ka en­da init­sia­tii­vil. Rüh­ma liik­med vea­vad eest pal­ju­sid tee­ma­põ­hi­seid grup­pe ning ai­ta­vad ta­ga­da tur­va­li­sust nii Tal­lin­nas kui Har­ju­maal täien­da­va­te ise­seis­va pä­de­vu­se­ga pat­rul­li­des, ol­les abi­kä­si ka meie kau­ge­ma­tes maa­piir­kon­da­des.“

Kuu­sa­lu val­last kuu­lu­vad rüh­ma Priit Kir­sis­te, Krist­jan Kurg, Ani­ja val­last Alo Laht­vee, Alar Laag­ri­küll, And­rus Pä­su­ke, Har­ry Stein­mann ja Ülo Lip­pa ning Raa­si­ku val­last Mar­ko Hein­loo, Avo Si­rel ja Ala­ri Kruus­vall.

Va­ba­taht­li­ke koor­di­naa­tor KAT­RIN LINK
Aas­ta va­ba­taht­li­ke tu­gi­sam­ba au­ni­me­tu­se päl­vi­nud Kat­rin Lin­gi koh­ta on tut­vus­ta­vas teks­tis rõ­hu­ta­tud, et te­ma pa­nust va­ba­taht­li­ke toe­ta­mi­sel on mär­ga­nud nii kol­lee­gid po­lit­seist kui abi­po­lit­sei­ni­kud: „Ta on la­hen­dus­te­le kes­ken­du­nud ini­me­ne, kes suh­tub oma töös­se suu­re pü­hen­du­mi­se­ga. Ta on sü­da­meas­jaks võt­nud sel­le, et abi­po­lit­sei­ni­kud olek­sid koo­li­ta­tud, riie­ta­tud ja va­rus­ta­tud pa­ri­mal moel. Ta on ala­ti abiks abi­po­lit­sei­ni­ke­le, kol­lee­gi­de­le ja si­se­mi­nis­tee­riu­mi­le. Ta teeb oma tööd hin­ge­ga, pa­kub ideid ja ai­tab neid teos­ta­da.“

Kat­rin Link rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et vas­tu­tab tööa­la­selt Har­ju­maa ja Tal­lin­na va­ba­taht­li­ke tee­nu­se toi­mi­mi­se eest, et kõik abi­po­lit­sei­ni­ke­ga seo­tud tööp­rot­ses­sid toi­mik­sid ala­tes vär­ba­mi­sest, koo­li­ta­mi­sest, ku­ni muu­de aren­dus­te­ge­vus­te­ni.

Kü­si­mu­se­le, kes ja kui­das saab ha­ka­ta abi­po­lit­sei­ni­kuks, vas­tas ta: „Abi­po­lit­sei­ni­kuks saab ol­la Ees­ti täi­sea­li­ne ko­da­nik, kes on oman­da­nud vä­he­malt põ­hi­ha­ri­du­se. Täp­se­ma in­fo leiab www.abipolitseinik.ee lehelt. Olen kindlasti seda usku, et vabatahtlikust tegevusest saadakse rohkem, kui antakse. Iga inimene peab selle enda jaoks lahti mõtestama ning olema kindel arusaam, et riik on inimeste oma ja turvalisus nende endi teha. Vabatahtlikud teevad asju alati suurema innuga, seda on näha ja tunda juba kaugele. Meie saame omalt poolt pakkuda head seltskonda, uusi väljakutseid, täiendkoolitusi, mis tulevad kasuks ka eraelus. Vabatahtlikke on praegu väga vaja – tulge ja andke oma panus kodukandi turvalisusesse!“

Eelmine artikkelSõnumitoojas 31. mail
Järgmine artikkelPolitseiuudised