Alkoholi tarbimise keeldu osades avalikes kohtades on täpsustanud Raasiku vald

1626

Väljavõte korrakaitseseadusest
§ 55. Avalikus kohas käitumise üldnõuded.
Avalikus kohas on keelatud käituda teist isikut häirival või ohtu seadval viisil, eelkõige:
(Lõige 5) Tarbida alkoholi või toidugruppi mittekuuluvat joovet tekitavat ainet ühissõidukipeatuses, teeliikluses osalevas avalikus kasutuses olevas ühissõidukis, koolieelse lasteasutuse, lasteaed-algkooli, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvialakooli, noortelaagri, tervishoiuteenuse  osutaja  ning  hoolekande­asutuse ehitises ja territooriumil või selle osas õppe- ja kasvatustegevuse või tervishoiuteenuse osutamise ajal, samuti lastele suunatud avalikul kogunemisel.

Anija ja Kuusalu vallas ning Loksal ei ole uut avalikku korra määrust vastu võetud.

Tänavu 1. juulist jõustus korrakaitseseadus, mis lubab tarbida alkoholi avalikus kohas, välja arvatud ühissõidukite peatustes, ühissõidukis ning koolide, lasteasutuste, noortelaagrite, tervishoiu- ja hoolekandeasutuste ehitistes ning territooriumil või väljaspool neid kohti õppe- ja kasvatustegevuse või tervishoiuteenuse osutamise ajal. Ka ei tohi alkoholi tarvitada lastele suunatud avalikel kogunemistel.
Teistes avalikes kohtades võib alkoholi tarbida, kuid ei tohi häirida teisi. Omavalitsustele on antud võimalus laiendada alkoholi tarbimise keeldu lastele suunatud või terviseedendamiseks mõeldud kohtades.
Uus seadus muutis kehtetuks kohalike omavalitsuste avaliku korra eeskirjad, sest tühistati nende aluseks olnud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse säte. Uue avaliku korra määruse saavad vallad-linnad vastu võtta, viidates mõnele teisele seadusesättele.
Suurt meediatähelepanu on saanud Tallinna linna uus avaliku korra eeskiri, millega on lubatud alkoholi avalikult tarbida Toompeal ja Kadriorus, mujal linnas on see keelatud.
Augusti algusest kehtib avaliku korra uuendatud eeskiri ka Raasiku vallas. Selles on korratud seadusesse kirjutatud sõnastust alkoholi avaliku tarbimise kohta ja täpsustatud paigad, kus ei tohi Raasiku vallas napsutada: ühissõidukid ja nende peatused, lasteaiad, lasteaed-algkool, põhikoolid, raamatukogud, huvialakoolid, noortelaagrid, tervishoiuasutused. Muid täiendavaid piirkondi lisatud ei ole.
Vallavanem Raivo Uukkivi kommenteerib, et nüüd on selgelt väljendatud lasteasutuste osas, kus on avalik alkoholijoomine keelatud, et oleks üheselt mõistetav: „Kindlasti ei reguleeri Raasiku valla avaliku korra eeskiri ainult alkoholi tarbimise teemat, sellele keskendub üks osa eeskirjast. Oluline on, et täpselt on lahti kirjutatud avalike ürituste korraldamine, aga pööratud tähelepanu ka suitsetamise teemale.“
Anija ja Kuusalu vallas ning Loksa linnas ei ole seni uut avaliku korra eeskirja vastu võetud. Sõnumitooja uuris, kas on arutatud alkoholi avaliku tarbimise osas kehtestada täiendavaid keelualasid.
Anija vallavanem Arvi Karotam ütleb, et vallavalitsuses on seda küsimust arutatud, ent seni ei ole lisakeeldusid kehtestama hakatud: „Oleme seiranud olukorda vallas, küsitlenud allasutuste juhte ja ettevõtjaid.  Kasvutendentsi näitab öine kuritegevus, sellega on seotud ka alkoholi tarbimine noorte hulgas, millega on kaasnenud vandaalitsemised. Lõhutud on hoonete aknaid ja rüüstatud avalikke lillepeenraid. Selgelt on tunda, et uue korrakaitse seaduse jõustumise järel ja politseistruktuuride kokkutõmbamisega on noored hakanud end vabamalt tundma.“
Ta kinnitab, et kavatseb selle teema vallavalitsuses ja volikogus üles tõsta ning tulenevalt vallaelanike soovist alkoholi tarbimine Anija vallas avalikes kohtades ära keelata: „Sel nädalal kuuleme ka Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogu koosolekul, mida politseireform meie igapäevasesse ellu kaasa toob.“
Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi sõnab samuti, et valla avaliku korra eeskirja ei ole seni uuendatud, plaanis ei ole määrata täiendavaid alasid, kus oleks alkoholi avalik tarbimine keelatud.
Kuusalus on õllejoojaid olnud Grossi toidupoe ja Konsumi juures, reeglina nad möödakäijaid ei ole tülitanud. Ka on õlut joodud külapoodide juures. Kui istutakse vaikselt omaette, siis napsitajaid ei keelata, ent kui hakatakse teiste vallaelanike rahu rikkuma, tuleb kutsuda politsei.
Loksa linnapea Värner Lootsmann on uue seaduse suhtes kriitiline: „Korrakaitseseadus lubab alkoholi vabamalt tarbida, tegu on Eesti riigi suutmatusega taltsutada joomareid, kes häirivad kaaskodanike rahu. Mitmed omavalitsused nagu Tallinn, Pärnu, Elva on vastu võtnud oma määrused, et anda korrakaitsjatele õigus ja kohustus kodanikke kaitsta. Kahju, et samaaegselt seaduse rakendamisega tegeldakse riigi tasandil usinalt politseireformiga, mis toob kaasa korrakaitsjate vähenemise. Nokk kinni, saba lahti. „Näis, mida riigi-isad 16. septembri arutelul nüüd välja nuputavad. Kui otsustatakse korrakaitseseadust alkoholi avaliku tarbimise osas muuta, siis võtab aega, millal koostatakse eelnõu, saadakse sellele kooskõlastused.
Loksa linnapea märkis, et igal juhul vaadatakse Loksa linnas avaliku korra määrus üle: „Sama tuleks ka Kuusalu vallas, et piirata alkoholi avalikku tarbimist eeskätt Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevikes.“

Eelmine artikkelAnija ja Kose valla korraldatud jäätmeveohanked venivad vaidlustamiste tõttu
Järgmine artikkelHirvli külas Hiiekivi talus kasvab 80 angoora küülikut