Alga­vad lä­bi­rää­ki­mi­sed Suur­pea kü­la ja lin­na­ku või­ma­li­ku la­hu­ta­mi­se üle

589
Suur­pea endises sõjaväelin­na­kus ela­tak­se suu­res viie­kor­ru­se­li­ses ja kol­mes kol­me­kor­ru­se­li­ses kor­ter­ma­jas.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu al­ga­tas 115 ela­ni­ku kir­ja alu­sel asus­tus­jao­tu­se muut­mi­se Suur­pea kü­las.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ni­ke 11 poolt­hää­le­ga lan­ge­ta­tud ot­sus Suur­pea kü­la asus­tus­jao­tu­se muut­mi­se al­ga­ta­mi­sest an­nab val­la­va­lit­su­se­le sea­du­sest tu­le­ne­va õi­gu­se pi­da­da ko­ha­li­ke ini­mes­te­ga lä­bi­rää­ki­mi­si, uu­ri­da as­jao­lu­sid, sel­gi­tab Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si.

Ot­su­se vas­tu hää­le­ta­sid eel­mi­sel kol­ma­päe­val toi­mu­nud vo­li­ko­guis­tun­gil 5 val­la­vo­li­nik­ku opo­sit­sioo­nist, 1 oli era­poo­le­tu.

„Prot­sess on al­ga­ta­tud, tu­leb kaa­sa­ta kü­lae­la­ni­kud ja ka vo­li­ko­gu ko­mis­jo­nid. Roh­kem kui sa­ja ini­me­se soo­via­val­dust ei saa jät­ta tä­he­le­pa­nu­ta. Se­da veel ei os­ka öel­da, kas prot­sess lõ­peb pii­ri­de muut­mi­se­ga või ei. Vas­ta­valt sea­du­se­le ot­sus­tab pii­ri­de muut­mi­se vo­li­ko­gu,“ kom­men­tee­ris val­la­va­nem is­tun­gil.

Põ­lis­kü­la ja en­di­ne sõ­ja­väe­lin­nak
Suur­pea põ­lis­kü­las ehk va­nas kü­las on kok­ku 60 ma­ja­pi­da­mist – ta­lu­sid ja su­vi­laid.
Kü­la koos­sei­su kuu­lub en­di­ne sõ­ja­väe­lin­nak, kus ela­tak­se kol­mes kol­me­kor­ru­se­li­ses ja ühes suu­res viie­kor­ru­se­li­ses kor­ter­ma­jas. Pal­jud kor­te­rid on neis ma­ja­des os­te­tud su­vi­ta­mi­seks. Kolm kol­me­kor­ru­se­list kor­ter­ma­ja sei­sa­vad lin­na­kus tüh­ja­na. Ka on seal ka­su­tu­se­ta jää­nud ja la­gu­ne­mas en­di­se koo­li, haig­la, söök­la, las­teaia, klu­bi hoo­ned.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le tä­na­vu märt­si al­gu­ses 115 all­kir­ja­ga saa­de­tud kir­jas te­hak­se et­te­pa­nek jao­ta­da Suur­pea ka­heks eral­di­seis­vaks asus­tu­sük­su­seks. Vallavalitsuse andmetel on rahvastiku registri järgi allakirjutanutest ligi 40 Suurpea põlisküla või linnaku elanikud.
Taot­lust põh­jen­da­tak­se as­jao­lu­ga, et kü­la ja lin­na­ku ko­gu­kon­nal on eri­ne­vad prob­lee­mid.

Põ­lis­kü­las hoo­lit­seb iga oma­nik oma ta­lu eest, ta­ga­tud on joo­gi­vee­ga va­rus­ta­mi­ne, lu­me­lük­ka­mi­ne ja prü­gi­ve­du toi­mib, bus­si­pea­tu­sed on val­gus­ta­tud. Lin­na­kus on ra­hu­lo­le­ma­tus vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de, tä­na­va­val­gus­tu­se, la­gu­ne­va­te hoo­ne­te, prü­gi ja aia­maa­de­ga. Kum­mal­gi ko­gu­kon­nal on oma kü­lap­lats ja MTÜ. Külavanemat praegu Suurpeal ei ole.

Kü­si­mu­sed vo­li­ko­gus
Mar­ti Hääl kü­sis vo­li­ko­gu is­tun­gil, kas val­la­va­nem on su­hel­nud aval­du­se esi­ta­ja­te­ga: „Vo­li­ko­gu­le saa­de­tud ma­ter­ja­li­dest pais­ta­vad väl­ja ini­mes­te­va­he­li­sed lah­kar­va­mu­sed. Vo­li­ko­gu ot­sus neid ei la­hen­da.“

Val­la­va­nem vas­tas, et on su­hel­nud mit­me osa­poo­le­ga, al­ga­ta­tud prot­sess an­nab põh­ju­se dia­loo­giks. Suur­peal on kaks, ise­gi kolm hu­vig­rup­pi, kes on oma­va­hel na­tu­ke riius.
Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li esi­tas kü­si­mu­se, kas sel­li­se ot­su­se­ga luuak­se pret­se­dent ka teis­te­le kü­la­de­le.

Ur­mas Kirt­si vas­tas: „Ole­me pii­ri­de muut­mi­se ot­su­sest veel kau­gel. Kui ot­sus­ta­tak­se, et kü­la ja­ga­tak­se ka­heks, siis see loob pret­se­den­di.“ Ta lau­sus, et 115 ini­me­se soo­vi­ga peab ar­ves­ta­ma, nen­de­ga tu­leb rää­ki­da ja lei­da la­hen­dus.

Vo­li­ko­gu kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jo­ni esi­mees Raul Val­gis­te tea­tas, et ko­mis­jon aru­tas Suur­pea ini­mes­te taot­lust 29. ap­ril­li koo­so­le­kul ning lei­dis, et val­la­va­lit­sus võiks kor­ral­da­da kol­me osa­poo­le kok­ku­saa­mi­se, ko­gu­da uut in­fot ja la­hen­da­da prob­lee­mid kü­la la­hu­ta­ma­ta.
Mar­gus Soom sõ­nas, et Suur­pea tee­ma jõu­dis te­ma kui too­kord vo­li­ko­gue­si­me­he­ni möö­du­nud sü­gi­sel: „Ei mär­ga­nud, et ko­gu­kon­nad olek­sid riius, see on nüüd tek­ki­nud. Prob­lee­mid, inf­rast­ruk­tuur ja ko­gu­kon­nad on seal eri­ne­vad.“

Kris­to Pa­lu aval­das ar­va­must, et prot­ses­si saaks lä­bi viia ka asus­tus­jao­tu­se muut­mist al­ga­ta­ma­ta. And­res Hein­ver sõ­nas, et val­la­va­lit­sus peaks kom­mu­naal­kü­si­mu­sed la­hen­da­ma ja püüd­ma suh­teid kor­ras­ta­da.

Kes ja kas riius?
Pä­rast se­da, kui Sõ­nu­mi­too­jas il­mus 22. ap­ril­lil lu­gu „Suur­pea rah­vas soo­vib la­hu­ta­da kü­la ja en­di­se sõ­ja­väe­lin­na­ku“, võt­tis toi­me­tu­se­ga ühen­dust MTÜ Pa­rim Paik Suur­peal ju­ha­tu­se lii­ge An­ne­li La­mo­no­va. Toi­me­tu­se­le saa­de­tud kir­jas on öel­dud, et MTÜ Pa­rim Paik Suur­peal ees­märk on hoi­da kü­la koos, sest koos jõuab ja saa­vu­tab roh­kem. Ta kir­jel­dab mul­lu märt­sis loo­dud MTÜ te­ge­vu­si kü­las – ko­ris­ta­tud on me­re ää­res, ran­da on pan­dud pink ja bus­si­jaa­ma stend, is­tu­ta­ti lil­led, su­vel kor­ral­da­ti me­re­pi­du. Veel kir­jel­dab ta, kui­das va­rem te­gut­se­ti kü­la­rah­va­ga ühi­selt MTÜs Suur­pea ja vii­tab ka mu­re­le põ­lis­kü­la vee­vär­gi pä­rast.

Põ­lis­kü­la vee­vär­ki hal­dab MTÜ Suur­pea Kü­la­selts. Sel­le juht Sig­ne Blum tõ­deb: „Ole­ma­so­le­val tras­sil ra­ja­mi­se käi­gus on teh­tud kõi­gi­le soo­vi­jai­le väl­ja­võt­ted ja kae­vu­de võim­sus ei lu­ba roh­kem ma­ja­pi­da­mi­si juur­de võt­ta. Kui kee­gi soo­vib lii­tu­da, siis sel­leks tu­leb tras­se või­ma­lu­sel pi­ke­maks ehi­ta­da ja ra­ja­da uus puur­kaev. Veeü­his­tul se­da kõi­ke te­ha po­le või­ma­lik, ku­na puu­du­vad va­hen­did ja va­ja­dus.“

Vii­mas­tel nä­da­la­tel on mõ­le­ma MTÜ esin­da­jad saat­nud külaelu ja veevärgi teemat sel­gi­ta­vaid kir­ju val­la­va­lit­su­se­le, vo­li­ko­gu liik­me­te­le, Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma­te­le.

Sig­ne Blum kom­men­tee­ris pä­rast val­la­vo­li­ko­gu eel­mi­se nä­da­la is­tun­git Sõ­nu­mi­too­ja­le, et põ­lis­kü­la ini­me­sed ei ole oma­va­hel ega lin­na­ku rah­va­ga riius: „Kü­la ja lin­na­ku la­hu­ta­mi­se idee tu­li lin­na­kust. Lin­na­kus alus­ta­ti sel­le mõt­te­ga, me proo­vi­me lõ­pu­le viia. Meil on eral­di­seis­vad vee­süs­tee­mid, kü­lap­lat­sid, MTÜd, me ees­mär­gid ja taht­mi­sed on eri­ne­vad.“

Ka MTÜ Parim Paik Suurpeal juhatuse liikmed Anneli Lamonova ja Õnne Arba andsid Sõnumitoojale teada, et MTÜ pole kellegagi riidu läinud.

Et rii­du ei ole, kin­ni­tas toi­me­tu­se­le samuti Suur­pea en­di­se sõ­ja­väe­lin­na­ku ela­nik An­ze­li­ka Koch, kel­le eest­ve­da­mi­sel ha­ka­ti lin­na­kus­se seit­se aas­tat ta­ga­si ra­ja­ma las­te­le män­gup­lat­si ja teh­ti pal­lip­lats: „Ela­sin 12 aas­tat Sak­sa­maal, kui tu­lin ko­du­koh­ta ta­ga­si, oli lin­nak võs­sa kas­va­nud ja prah­ti täis. Ko­gu­sin all­kir­jad, pa­lu­si­me Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­selt abi, et te­ha las­te­le män­gup­lats. Te­gi­me lin­na­ku ela­ni­ke­ga plat­si jaoks lii­vast alu­se, sai­me val­la toel lii­va, kii­ged ja ro­ni­la. Jär­jest enam ini­me­si on meie tal­gu­te­ga ühi­ne­nud, iga aas­ta­ga ole­me ko­ris­ta­nud, kaks aas­tat ta­ga­si su­vel ehi­tas vald lin­na­ku peop­lat­si­le la­va. Eel­mi­sel aas­tal pöör­du­si­me val­la­va­lit­su­se poo­le pal­ve­ga val­gus­ta­da tee bus­si­pea­tu­sest ku­ni lin­na­ku­ni ja pai­gal­da­ti tä­na­va­lam­bid. See on meie jaoks suur asi.“

Ta sõ­nas, et lin­na­ku ja kü­la la­hu­ta­mi­se mõ­te sün­dis mõ­ni aas­ta ta­ga­si, kui eel­mi­se kü­la­va­ne­ma ko­du­ta­lus toi­mus koh­tu­mi­ne val­la­va­lit­su­se esin­da­ja­te­ga. Seal oli te­ma sõ­nul nä­ha, kui­das põ­lis­kü­la ja lin­na­ku ela­ni­kel on eri­ne­vad mu­re­kü­si­mu­sed.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si tea­tas es­mas­päe­val toi­me­tu­se­le, et sel kol­ma­päe­val tu­leb esi­me­ne koh­tu­mi­ne Suur­pea eri hu­vig­rup­pi­de esin­da­ja­te­ga.