Keh­ra lin­na­väl­ja­ku uus ehi­tus­han­ge

481
Kehra linnaväljaku konkursi võidutöö. Autor Külli Kroon.

Ani­ja val­la­va­lit­sus ot­sus­tas Keh­ra güm­naa­siu­mi juur­de lin­na­väl­ja­ku ra­ja­mi­seks kuu­lu­ta­da väl­ja uue ehi­tus­han­ke. Esi­me­se­le ehi­tus­han­ke­le märt­sis esi­ta­ti 12 pak­ku­mist, kuid han­ge kuu­lu­ta­ti nur­ju­nuks, ku­na kõik pak­ku­mi­sed üle­ta­sid val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves sel­leks ka­van­da­tud sum­ma 450 000 eu­rot. Ku­na ehi­tus­hin­nad on lan­ge­nud, ot­sus­ta­ti kor­ral­da­da uus han­ge. Val­la­va­nem Rii­vo Noor rää­kis val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil, et val­la­va­lit­sus teeb et­te­pa­ne­ku suu­na­ta rii­gi li­saee­lar­ve­ga tee­de in­ves­tee­rin­gu­te toe­tu­seks saa­dud 251 433 eu­rot lin­na­väl­ja­ku ehi­ta­mis­se. Vo­li­ko­gu hak­kab li­saee­lar­vet me­net­le­ma juu­nis. Keh­ra lin­na­väl­jak oli esial­gu ka­vas val­mis saa­da koo­li sü­gi­sel toi­mu­vaks 170. sün­ni­päe­vaks, kuid pä­rast esi­me­se han­ke nur­ju­mist see loo­tus ka­dus. „Ehi­ta­mi­seks ku­lub um­bes kolm kuud. Kui saa­me jaa­ni­päe­va pai­ku ehi­tus­le­pin­gu, on loo­tus, et jõua­me siis­ki väl­ja­ku en­ne koo­li juu­be­lit val­mis,“ sõ­nas Rii­vo Noor.

Eelmine artikkelIntervjuu Kuusalu vallavolikogu esimehe VÄRNER LOOTSMANNIGA
Järgmine artikkelAlga­vad lä­bi­rää­ki­mi­sed Suur­pea kü­la ja lin­na­ku või­ma­li­ku la­hu­ta­mi­se üle