Ani­jal saab taas raa­ma­tuid lae­nu­ta­da

493
„Olen vä­ga õn­ne­lik, et Ani­ja mõi­sas on raa­ma­tu­ko­gu­tu­ba. Ko­ha­li­ke­le ini­mes­te­le on see vä­ga täh­tis,“ üt­leb raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja PIL­LE KUL­LA.

Kol­ma­päe­vast, 23. sep­temb­rist on Ani­jal taas ava­tud raa­ma­tu­ko­gu, mis oli mõi­sa re­mon­di tõt­tu li­gi kaks aas­tat su­le­tud.

Ani­ja raa­ma­tu­ko­gu en­dis­tes ruu­mi­des asub nüüd mõi­sa­här­ra söö­gi­tu­ba, mis on üks osa pü­sieks­po­sit­sioo­nist „Mõi­sa aja lu­gu“. Raa­ma­tu­ko­gu ko­li­ti pea­hoo­ne ai­da­pool­ses tii­vas asu­vas­se tup­pa, kus va­rem te­gut­ses MTÜ Koos­töö­ko­da, vii­ma­ti oli seal mõi­sa aren­dus­ju­hi ka­bi­net.
„Hak­ka­si­me en­ne här­ras­te­ma­ja re­mon­ti raa­ma­tu­ko­gu siit väl­ja ko­li­ma no­vemb­ris 2018, raa­ma­tud vii­si­me Keh­ra en­dis­tes raa­ma­tu­ko­gu­ruu­mi­des asu­vas­se hoid­las­se. Eel­mi­se aas­ta al­gu­sest lae­nu­ta­sin raa­ma­tuid mõi­sa­koh­vi­ku ruu­mi­des nä­da­las kol­mel päe­val, mil koh­vik oli su­le­tud,“ rää­kis Ani­ja raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Pil­le Kul­la.

Kui ka koh­vik pi­di mõi­sa pea­hoo­ne re­mon­di tõt­tu aju­ti­selt uk­sed sul­ge­ma, läks Pil­le Kul­la töö­le Keh­ra raa­ma­tu­ko­gu ruu­mi­des­se ning te­gi ka nii-öel­da mo­biil­set lae­nu­ta­mist, viis kord nä­da­las Ani­ja, Part­saa­re ja Sood­la kü­la ini­mes­te­le soo­vi­tud raa­ma­tud ko­ju kät­te: „Maai­ni­me­ne tel­lis ik­ka 5-10 raa­ma­tut kor­ra­ga. Li­saks võt­sin nei­le ala­ti ka omalt poolt mõ­ned raa­ma­tud kaa­sa, tean ju siin­se­te lu­ge­ja­te mait­set.“

Re­no­vee­ri­tud mõi­sa uues väi­ke­ses raa­ma­tu­ko­gu­toas, kus Pil­le Kul­la nüüd raa­ma­tu­hu­vi­li­si vas­tu võ­tab, on maast lae­ni spet­siaal­selt sel­le ruu­mi jaoks tel­li­tud raa­ma­tu­riiu­lid, raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja töö­laud ning las­te­nurk väi­ke­se laua ja paa­ri too­li­ga. Ku­na riiu­li­tes­se ma­hub um­bes nel­jan­dik raa­ma­tuist, mis olid va­rem Ani­ja raa­ma­tu­ko­gus, on ko­ha­peal va­lik väik­sem, kuid raa­ma­tuid on või­ma­lik ka et­te tel­li­da ning siis toob Pil­le Kul­la need Keh­rast ko­ha­le.

„Va­rem oli Ani­ja raa­ma­tu­ko­gul um­bes 80 lu­ge­jat, ei tea, kui pal­ju nüüd hak­kab siin käi­ma. Loo­dan, et ka lap­si tu­leb raa­ma­tu­kok­ku roh­kem ning kut­sun lu­ge­ja­te hul­ka ka roh­kem me­hi,“ lau­sus raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja.

Ani­ja raa­ma­tu­toa pi­du­lik ava­mi­ne on ok­toob­ris toi­mu­va­te raa­ma­tu­ko­gu­päe­va­de raa­mes 21. ok­toob­ril, kuid kü­las­ta­jai­le on see ava­tud ala­tes 23. sep­temb­rist es­mas­päe­vi­ti ja ree­de­ti kel­la 9-14, kol­ma­päe­vi­ti 13-19 ning iga kuu tei­sel lau­päe­val, kui mõi­sas on pe­re­päev, kel­la 10-14.

Eelmine artikkelKa­rud murd­sid Soo­rin­na kü­las 7 lam­mast
Järgmine artikkelRaasiku vallas uus infosekretär