Ale­xe­la ehi­tab Kuu­sa­lu ale­vi­ku­le lä­he­ma­le li­sa­tank­la

576

Kuu­sa­lu ale­vi­kust via­duk­ti alt ring­tee poo­le kul­ge­va maan­tee ja Tal­lin­na-Nar­va maan­tee­le suun­du­va tee ris­tmi­ku juur­de on sea­tud trei­ler rek­laa­mi­ga, mil­lel Ale­xe­la tank­la pilt ja tekst „Vars­ti ava­me siin tank­la“. Ale­xe­la Grou­pi nõu­ko­gu lii­ge, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Mar­ti Hääl sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et­te­võ­te on aas­taid taot­le­nud maan­teea­me­tilt koos­kõ­las­tust, et ra­ja­da via­duk­til asu­va tank­la kõr­va­le tei­ne tank­la ale­vi­ku­le lä­he­ma­le, via­duk­ti kõr­val asu­va­le maa­le, mis kuu­lub sa­mu­ti Ale­xe­la­le: „Nüüd on maan­tee­a­me­tilt lu­ba saa­dud ja pa­ni­me uue tank­la asu­koh­ta in­fo­tahv­li. Tee­me ko­ha­li­ke­le ini­mes­te­le või­ma­lu­se tan­ki­da sõi­du­keid Kuu­sa­lus liik­lu­sees­kir­ja rik­ku­ma­ta.“ Kuu­sa­lu ale­vi­kust saab Tal­lin­na-Nar­va maan­tee via­duk­til paik­ne­vas­se Ale­xe­la tank­las­se ot­se sõi­ta prae­gu vaid ju­hul, kui Nar­va suu­na pea­le­sõi­dult pöö­ra­ta va­sa­ku­le ja sõi­ta vas­tu lu­ba­tud liik­lus­suun­da. Mar­ti Hääl üt­les, et uus tank­la val­mib 2022. aas­tal, es­malt tu­leb pro­jek­tee­ri­da, siis kor­ral­da­da ehi­tus­han­ge. Li­sa­tank­las ha­ka­tak­se te­ma sõ­nul müü­ma sa­mu kü­tu­seid, mis üle­mi­ses tank­las.

Eelmine artikkelEtte­võt­lus­laa­ger ins­pi­ree­ris Kuu­sa­lu val­la koo­li­noo­ri
Järgmine artikkelSõnumitoojas 1. septembril