Ette­võt­lus­laa­ger ins­pi­ree­ris Kuu­sa­lu val­la koo­li­noo­ri

342
Kuu­sa­lu val­la et­te­võt­lus­laag­ris osa­le­nud Kuu­sa­lu kesk­koo­li ja Kol­ga koo­li õpi­la­sed ning üri­tu­se eest­ve­da­jad. Esi­reas on KRIS­TA AL­LIK Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­sest ja laag­ri pea­kor­ral­da­ja KAD­RI IDA­VAIN, nen­de ta­ga MAD­LI ZO­BEL ja KLAA­RA SAAR.

Kuu­sa­lu val­la koo­li­noor­te et­te­võt­lus­laag­ris kü­las­ta­ti et­te­võt­teid ning õpi­ti ärii­deed loo­ma ja esit­le­ma.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li ma­jan­dus­kur­su­se ju­hen­da­ja Kad­ri Ida­vain alus­tas koos part­ne­ri­te­ga et­te­võt­lusp­ro­jek­ti „Noor­te et­te­võt­lik­ku­se aren­da­mi­ne Kuu­sa­lu piir­kon­nas” kir­ju­ta­mist 2020. aas­ta al­gu­ses, soo­vi­des mul­lu ka laag­rit lä­bi viia. Ko­roo­na­pan­dee­mia tõt­tu lük­kus esi­me­se et­te­võt­lus­laag­ri kor­ral­da­mi­ne möö­du­nud nä­da­la al­gu­ses­se, kui Uu­ri kü­la Raud­sil­la puh­ke­kes­kus koo­li­noo­ri ja üri­tu­se eest­ve­da­jaid kol­mel päe­val võõ­rus­tas.

19 laag­ris osa­le­nust olid ena­mik Kuu­sa­lu kesk­koo­li 7.-9. klas­si õpi­la­sed, li­san­du­sid ea­kaas­la­sed Kol­ga koo­list. Nad kü­las­ta­sid viit ko­du­kan­di et­te­võ­tet, mil­le ju­hid ju­tus­ta­sid oma loo, tut­vus­ta­sid põ­hi­mõt­teid ja kir­jel­da­sid ar­gi­päe­va.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li 8. klas­si õpi­la­ne Mir­jam Välk võt­tis mul­jed kok­ku: „Põ­nev oli kuul­da ja nä­ha, kui­das et­te­võt­jad tee­vad just se­da, mi­da vä­ga ar­mas­ta­vad. Aval­das mul­jet, kui eri­ne­va et­te­võt­lu­se­ga võib te­ge­le­da, ala­tes pui­te­le­ment­ma­ja­de ehi­ta­mi­sest ku­ni riie­te ku­du­mi­se­ni.”

Kol­ga koo­li 9. klas­si õpi­la­se­le So­fia Ru­ti­ku­le jät­tis suu­re­ma mul­je Maa­si­maa OÜ pe­re­nai­se Trii­nu Re­ba­se pea­le­hak­ka­mi­ne ja suh­tu­mi­ne: „Maa­si­maa töö­ko­jas on pal­ju eri ma­si­naid ja ko­du­ne õhk­kond. Tun­dus, et ta nau­dib oma tööd ja teeb hin­ge­ga kõi­ke, mi­da et­te võ­tab.”

Et­te­võt­ja peab usi­nalt õp­pi­ma
Maa­si­maa teeb sa­mu­ti laag­ri kü­las­tus­ka­vas­se kuu­lu­nud osaühingu­le Nor­dic Hou­ses KT all­han­ke­töid. Trii­nu Re­ba­ne töö­tas 16 aas­tat ho­tel­lin­du­ses, sel­lest vii­ma­se poo­le Tal­link Ho­tel­si ho­tel­li­ke­tis vas­tu­võ­tuo­sa­kon­na ju­hi­na. Te­ma jaoks oli kon­to­ri­töö end am­men­da­nud, soo­vis te­ha mi­da­gi muud.

„Unis­tu­sed rea­li­see­ru­vad tih­ti vii­sil, mi­da ei os­ka et­te ku­ju­ta­da. Pä­rast isa lah­ku­mist pi­din kii­relt ot­sus­ta­ma, kas võt­ta üle Maa­si­maa OÜ pui­du­töö­ko­da, mil­le isa ja ema olid ra­ja­nud,” rää­kis nai­ne, kes on kol­mest pe­re­tüt­rest va­nim.

Ame­tia­la­ne kan­na­pöö­re esi­tas Trii­nu Re­ba­se­le suu­re väl­ja­kut­se: „Pui­du­töö­ga kok­ku­puu­det mul va­rem pol­nud, ees oo­tav hir­mu­tas. Al­gu­ses ai­tas ema, prae­gu tu­leb ma­hu­ka­ma­te tel­li­mus­te täit­mi­seks ap­pi abi­kaa­sa, kuid suu­re­ma osa ajast toi­me­tan töö­ko­jas siis­ki ük­sin­da. Käi­sin kur­sus­tel Tal­lin­na Ehi­tus­koo­lis, oman­da­sin tis­le­ri­töö põ­hios­ku­sed ning õp­pi­sin tund­ma pui­du­tööks va­ja­lik­ke töö­pin­ke. Sa­mu­ti olen lä­bi­nud pui­dut­rei­mi­se alg­koo­li­tu­se ja Sketc­hUp 3D joo­nes­ta­mi­se kur­su­se. Mui­de, kur­sus­tel osa­les ka ar­vu­kalt nai­si.”

Et­te­võt­jaks ha­ka­tes peab te­ma sõ­nul roh­kes­ti õp­pi­ma ja al­gu­ses on tööd pal­ju, ee­li­se an­nab või­ma­lus oma ae­ga ka­van­da­da, enam ei ole ko­hus­tust töö­ta­da kel­la ühek­sast viie­ni: „Tean, kui olen mi­da­gi ot­sus­ta­nud te­ha, siis viin sel­le lõ­pu­le. Oman­dan vä­ga kii­res­ti uu­si os­ku­si.”

Pea­le põ­hi­te­ge­vu­se Ko­sul asu­vas töö­ko­jas täi­dab Trii­nu Re­ba­ne ka ük­sik­tel­li­mu­si, val­mis­tab sei­na­kel­li, lõi­ke­lau­du ja muid tam­me­pui­dust si­sus­tus­de­tai­le, mi­da müüb e-poe kau­du.

„Esial­gu te­gin too­teid ko­ju või sõp­ra­de­le ja tut­ta­va­te­le kin­gi­tu­seks, siis tek­kis mõ­te neid ka müü­giks val­mis­ta­da. Wood­fox on mi­nu loo­min­gu­li­ne pool pui­du­maail­mast,” lau­sus et­te­võt­ja ja li­sas, et iga en­da kä­te­ga val­mis teh­tud asi rõõ­mus­tab.

Õpi­la­sed kü­las­ta­sid veel nel­ja et­te­võ­tet. Üks võõ­rus­ta­ja, Nor­dic Hou­ses KT oma­nik Ar­go Saul on üht­la­si et­te­võt­lus­laag­ri kor­ral­da­mist toe­ta­nud Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­du juht. Sa­mu­ti väi­sa­ti elus­tii­liet­te­võ­tet La­he­maa Pä­ri­mus­ko­da, mi­da tut­vus­tas Ro­land Burk. Kol­ga Mõi­sa Ga­le­rii loost rää­kis Kad­ri Mets­tak.

Laag­ris osa­le­nud said ai­mu ka MTÜ Est­lan­der lõk­ke­toi­tu­de te­ge­mi­se teh­ni­ka­test. Pi­ke­mat suit­su­ta­mis-küp­se­ta­mis­ae­ga nõud­vad söö­gid oli Er­ki Vaik­re aeg­sas­ti val­mis­ta­nud. Ruk­ki­leib, mil­le te­ge­mi­sel ka­su­tas pea­le ja­hu vett ja soo­la, pan­di lõk­ke­tu­le­le soo­je­ne­ma. Krõ­be­da koo­ri­ku­ga leib oli kõi­gi lem­mik. Noo­red ai­ta­sid suit­su­kas­tis ka­na küp­se­ta­da, si­bu­laid koo­ri­da ja hak­ki­da, la­sid lõk­kes val­mi­nud vu­ti­mu­na­del hea maits­ta ja lao­ta­sid lõ­he pa­ku­le küp­se­ma.

Tu­has küp­se­ta­tud pee­ti soo­vi­tas Er­ki Vaik­re süüa nii, na­gu oli 90nda­tel õpe­ta­tud tar­vi­ta­ma troo­pi­list puu­vil­ja kii­vit: „Na­gu kii­vi, nii tu­leb ka peet lõi­ga­ta nel­jaks tü­kiks ja ham­mus­ta­da koo­re seest söö­dav osa. Tu­has küp­se­ta­tud peet on mah­la­ne ja mait­sev, eri­ne­valt keet­mi­sest on kõik suhk­rud al­les.”

MTÜ Est­lan­der pa­kub loo­du­sest ajen­da­tud koo­li­tu­si ala­tes ülee­la­mi­sest ku­ni pä­ran­di­koo­li­tus­te­ni. So­fia Ru­ti­ku kin­ni­tas, et söök oli vä­ga mait­sev ja et­te­võt­ja jutt ins­pi­ree­riv: „Ta rää­kis, et saab te­ge­le­da ai­nult sel­le­ga, mis tal­le meel­dib. Vä­ga vah­va ko­ge­mus!”
Er­ki Vaik­re mee­lest oli koo­li­noor­te grupp as­ja­lik ja toi­me­kas, töö­ta­ti kaa­sa. Ta li­sas, et mui­na­sa­ja vii­sil val­mis­ta­tud söö­gid ja koo­li­tus oli Est­lan­de­ri kin­gi­tus ko­gu­kon­na­le.

Ärii­dee ku­jun­da­ti äri­mu­de­liks
Üks laag­ri võt­me­te­ge­vu­si oli aju­rün­na­ku käi­gus ärii­dee väl­ja­mõt­le­mi­ne. Di­sain­mõt­le­mi­se koo­li­ta­ja Ti­mo Trei­ti käe all õp­pi­sid noo­red ärii­dee ku­jun­da­mist äri­mu­de­liks. Osa­le­jad moo­dus­ta­sid viis tii­mi, kon­kurss pää­dis ärii­dee esi­ta­mi­se­ga žürii­le.
Mir­jam Välk tut­vus­tas en­da tii­mi ideed: „Te­gi­me te­le­fo­niä­pi, mis on mõel­dud st­res­si vä­hen­da­mi­seks ja ai­tab pla­nee­ri­da ae­ga. Ä­pis on ka toi­tu­mis- ja tree­ningu­ka­vad. Tund­si­me esi­ne­des end üht­se äge­da mees­kon­na­na, kes on loo­nud mi­da­gi, mis ai­taks ini­me­si.”

Žürii lii­ge Mad­li Zo­bel kii­tis õpi­la­si: „Kõik olid vii­sa­kad, tund­sid kel­la ja pi­da­sid kok­ku­le­pe­test kin­ni, need on va­ja­li­kud oma­du­sed, mil­le­ta pi­kaa­ja­li­si suh­teid ei sõl­mi.”

Kad­ri Ida­vai­nu sõ­nul täi­tis Eu­roo­pa Lii­du Sot­siaal­fon­di ra­has­ta­tud et­te­võt­lus­laa­ger ees­mär­gi: „Et­te­võt­jad rää­ki­sid elu­tar­ku­si, mi­da on va­ja, et saa­da va­li­tud alal edu­kaks. Et­te­võt­ja elus­tiil nõuab al­ga­tus­või­met, jul­gust, val­mi­dust te­ha mees­kon­na­tööd ja ene­se­väl­jen­da­mi­se os­kust. Tä­nu laag­ri­le on koo­li­noo­red loo­de­ta­vas­ti tead­li­ku­mad et­te­võt­lu­sest kui elu­va­li­kust ja mõis­ta­vad, et et­te­võt­lik­kust lä­heb va­ja ka igal pool mu­jal.”

Laag­rit ai­ta­sid lä­bi viia Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Liit ee­sot­sas ühen­du­se ase­ju­hi Jan­ne Ker­do­ga, Kuu­sa­lu noor­te­kes­kus ee­sot­sas Kris­ta Al­li­ku­ga ning Kuu­sa­lu ja Kol­ga koo­li õpi­la­s-o­ma­va­lit­su­sed.

„Noor­te ta­ga­si­si­de oli po­si­tiiv­ne, kü­si­mu­se­le, kas tu­lek­si­te ka järg­mi­sel kor­ral, vas­ta­ti jaa­ta­valt,” kin­ni­tas Kad­ri Ida­vain.

Eelmine artikkelVaktsineerimispäev Kuusalus
Järgmine artikkelAle­xe­la ehi­tab Kuu­sa­lu ale­vi­ku­le lä­he­ma­le li­sa­tank­la