ALAR LII­MER Aru­kü­last või­tis laua­män­gu­de Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel pronk­si

238
Paarismängijad Kaupo Helm-Rosin, Styven Kuntson, Guido Trees, Jevgeni Põšnõi, Tiit Toomik ja Alar Liimer.

GUI­DO TREES

Ees­ti 2022. aas­ta laua­män­gu­de (ma­le, ka­be, ko­roo­na, laua­ten­nis) meist­ri­võist­lus­tel või­tis Aru­kü­las elav Pe­nin­gi klu­bi män­gi­ja Alar Lii­mer pronks­me­da­li ku­ni 60aas­tas­te mees­te hul­gas. Ku­na Har­ju­maalt sai pronks­i Ka­rin Läh­ker Hai­bast ja 4. ko­ha Tam­bet Sie­mer, või­tis Har­ju­maa kok­ku­võt­tes kol­man­da ko­ha kõi­gis klas­si­des Pär­nu- ja Rap­la­maa jä­rel.

13. no­vemb­ril toi­mu­sid Raa­si­ku rah­va­ma­jas 38. kor­da Pe­nin­gi paa­ris­män­gu ka­ri­ka­võist­lus­ed. Mul­lust ka­ri­ka­või­tu kor­da­sid Jev­ge­ni Põsh­nõi ja Gui­do Tree­s. Võist­lus toi­mus ka­hes eta­pis. Eel­tur­nii­ril sel­gi­ta­ti ne­li pa­ri­mat, kes play-off-män­gu­de­ga sel­gi­ta­sid ka­ri­ka­võit­ja. Hi­li­se­mad võit­jad võit­sid ka eel­tur­nii­ri punk­ti­se edu­ga. Kol­man­da ko­ha mat­šis võit­sid oma vas­ta­seid kind­lalt es­ma­kord­selt koos män­gi­nud Pe­nin­gi klu­bi me­hed Alar Lii­mer ja Tiit Too­mik.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la lah­ti­sed meist­ri­võist­lu­sed uju­mi­ses
Järgmine artikkelTub­li­de te­gi­ja­te tun­nus­ta­mi­ne