Ida-Har­ju koo­li­de rii­giek­sa­mi­te tu­le­mu­sed ede­ta­be­li­tes

358
Kuusalu keskkool

Ha­ri­dus- ja noor­tea­met ava­li­kus­tas möö­du­nud nä­da­la tei­si­päe­val güm­naa­siu­mi­te tä­na­vus­te lõ­pe­ta­ja­te rii­giek­sa­mi­te tu­le­mu­sed. Aja­le­hed Pos­ti­mees ja Õh­tu­leht koos­ta­sid nen­de põh­jal taas koo­li­de ede­ta­be­lid. Ka­hel va­ra­se­mal õp­peaas­tal oli rii­giek­sa­mi­te soo­ri­ta­mi­ne Co­vi­di tõt­tu va­ba­taht­lik. Tä­na­vu ke­va­del 12. klas­si lõ­pe­ta­nu­tel oli ees­ti kee­le või ees­ti keel tei­se kee­le­na, ma­te­maa­ti­ka ja võõr­kee­le rii­giek­sam taas ko­hus­tus­lik.

Ma­te­maa­ti­kas said õpi­la­sed ka see­kord va­li­da laia ja kit­sa kur­su­se alu­sel koos­ta­tud rii­giek­sa­mi. Ing­li­se kee­le rii­giek­sa­mi pu­hul oli sa­mu­ti või­ma­lus va­li­da liht­sam ta­se või kee­ru­kam rah­vus­va­he­li­ne Camb­rid­ge Ad­van­ced C1 ta­se.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li lõ­pe­ta­sid tä­na­vu 23, Keh­ra güm­naa­siu­mi 9 ning Lok­sa güm­naa­siu­mi 22 õpi­last.

Ida-Har­ju koo­li­dest oli eel­mi­sel aas­tal Pos­ti­me­he koos­ta­tud üld­ta­be­lis mul­lu ain­sa­na Kuu­sa­lu kesk­kool – ma­te­maa­ti­ka, ees­ti kee­le ja ing­li­se kee­le rii­giek­sa­mi­te kesk­mi­seks punk­ti­sum­maks saa­di siis 187,9, mis an­dis 39. ko­ha.

Tä­na­vu on Kuu­sa­lu kesk­kool üld­ta­be­lis 174,5 punk­ti­ga 35. ko­hal: ma­te­maa­ti­ka rii­giek­sa­mi kesk­mi­ne tu­le­mus on 61,1 punk­ti, ees­ti kee­le rii­giek­sa­mi kesk­mi­ne tu­le­mus 61,6 punk­ti, ing­li­se kee­le rii­giek­sa­mi kesk­mi­ne 51,8 punk­ti. Kok­ku on üld­ta­be­lis 137 koo­li.

Lok­sa güm­naa­sium on üld­ta­be­lis 157,4 punk­ti­ga 53. ko­hal: ma­te­maa­ti­ka 59 punk­ti, ees­ti keel 69,9 punk­ti, ing­li­se keel 28,5 punk­ti.

Keh­ra güm­naa­sium on 104,1 punk­ti­ga üld­ta­be­lis 104. ko­hal ma­te­maa­ti­ka 32,8 p, ees­ti keel 60,1 p, ing­li­se keel 11,2 p.

Lai ma­te­maa­ti­ka rii­giek­sa­mi soo­ri­ta­sid Kuu­sa­lu kesk­koo­lis 15 õpi­last, nen­de kesk­mi­ne tu­le­mus 61,9 punk­ti on ede­ta­be­lis 38. ko­hal. Lok­sa güm­naa­siu­mi 10 õpi­la­se kesk­mi­ne punk­ti­sum­ma 59,5 an­dis 46. ko­ha ning Keh­ra güm­naa­siu­mi 8 õpi­la­se kesk­mi­ne tu­le­mus 16,8 punk­ti 138. ko­ha.


Kit­sa ma­te­maa­ti­ka rii­giek­sa­mi te­gid Lok­sa güm­naa­siu­mist 12 õpi­last, nen­de kesk­mi­ne punk­ti­tu­le­mus 45,2 an­dis sel­les ede­ta­be­lis 29. ko­ha. Kuu­sa­lu kesk­koo­li 8 õpi­la­se kesk­mi­ne tu­le­mus 29,6 punk­ti an­dis 83. ko­ha.


Ees­ti kee­le rii­giek­sa­mi tu­le­mus­te ede­ta­be­lis on 12. ko­hal Lok­sa güm­naa­sium – 11 õpi­la­se kesk­mi­ne tu­le­mus on 69,9 punk­ti.Kuu­sa­lu kesk­koo­lis soo­ri­ta­sid ees­ti kee­le ek­sa­mi 19 õpi­last – 46. koht 61,6 punk­ti­ga ning Keh­ra güm­naa­siu­mis 8 õpi­last – 51. koht 60,1 punk­ti­ga.


Ees­ti kee­le tei­se kee­le­na rii­giek­sa­mi ede­ta­be­lis on 11. ko­hal Lok­sa güm­naa­sium – 11 õpi­la­se kesk­mi­ne tu­le­mus on 78,3 punk­ti. Sel­les ede­ta­be­lis on kok­ku 52 koo­li.


Ing­li­se keel liht­sa­ma rii­giek­sa­mi ede­ta­be­lis on 96. ko­hal Kuu­sa­lu kesk­kool – 6 õpi­la­se kesk­mi­ne tu­le­mus on 67,5 punk­ti. Lok­sa güm­naa­sium on 99. ko­hal – 15 õpi­la­se kesk­mi­ne tu­le­mus 66,7 punk­ti ning 121. ko­hal Keh­ra güm­naa­sium – 9 õpi­la­se kesk­mi­ne tu­le­mus 61,8 punk­ti.


Kee­ru­ka­ma ing­li­se kee­le rii­giek­sa­mi soo­ri­ta­sid Kuu­sa­lu kesk­koo­lis 17 õpi­last – ede­ta­be­li 59. koht 186,9 punk­ti­ga. Lok­sa güm­naa­siu­mis te­gid sel­le ek­sa­mi 7 õpi­last – 63. koht 186,6 punk­ti­ga.


Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Kris­ti Ta­rik: „Mei­le on olu­li­ne, et koo­li ei de­fi­nee­ri­taks ai­nult rii­giek­sa­mi­te tu­le­mus­te põh­jal, need kesk­mi­sed tu­le­mu­sed näi­ta­vad ühe klas­si õpi­las­te tead­mi­si ja os­ku­si konk­reet­sel kol­mel ek­sa­mi­päe­val. Tut­vu­si­me ede­ta­be­li­te­ga, on ruu­mi edas­pi­di­seks õp­pi­mi­seks ja pa­ran­da­mi­seks. Kuid eel­kõi­ge ta­ha­me te­ha koo­li, mis li­saks tead­mis­te­le õp­peai­ne­tes an­nab õpi­las­te­le jul­gust te­gut­se­mi­seks, aren­dab tah­te­jõu­du ja ot­sus­tus­või­met.“


Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­tor Kai­do Krein­taal kom­men­tee­ris, et ing­li­se kee­le rii­giek­sa­mi kesk­mi­ne tu­le­mus Pos­ti­me­hes on ar­vu­ta­tud spet­sii­fi­li­se va­le­mi jär­gi: „See­kord tu­li sel­li­ne tu­le­mus, uued numb­rid ju­ba su­ve al­gu­ses.”


Lok­sa güm­naa­siu­mi di­rek­tor Õn­ne­la Ted­re­kin kom­men­tee­ris, et tu­le­mus­te­ga võib ra­hu­le jää­da: „Me õpe­ta­jad on tub­lid, tee­vad õpi­las­te­ga vä­ga head tööd, kui õpi­la­sed ta­ha­vad õp­pi­da. Õpe­ta­jad sel­gi­ta­vad rii­giek­sa­mi­te olu­li­sust ja kut­su­vad li­sa­tööd te­ge­ma. Head meelt teeb ka ve­ne­keel­se­te õpi­las­te hea tu­le­mus ees­ti kee­le rii­giek­sa­mil tei­se kee­le­na. Meil õpi­vad ees­ti- ja ve­ne­keel­sed noo­red ühis­tes kesk­koo­lik­las­si­des. Ku­ni 40 prot­sen­ti õp­peai­ne­test on se­ni ol­nud ve­ne­keel­se­te­le õpi­las­te­le ve­ne kee­les, aga järg­mi­sest õp­peaas­tast hak­ka­vad kõik 10. klas­si õpi­la­sed õp­pi­ma ees­ti kee­les.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la lah­ti­sed meist­ri­võist­lu­sed uju­mi­ses
Järgmine artikkelTub­li­de te­gi­ja­te tun­nus­ta­mi­ne