Ala­ve­re las­teaed töö­tab põh­ja­li­ku uuen­dus­kuu­ri lä­bi­nud ma­jas

1590
Põh­ja­li­kult re­mon­di­tud las­teaia ava­mi­sel lõi­ka­sid lin­ti val­la las­teae­da­de di­rek­tor EDA-MAI TAM­MIS­TE, Mõm­mi­la kas­van­dik MIR­KO KO­VAL, val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM ning OÜ Su­la­ne ju­ha­tu­se lii­ge MAR­GO KUL­LI­SAAR. Lin­ti ai­tas hoi­da õp­pea­la­ju­ha­ta­ja LAU­RA RO­SEN­BERG.

„See on ühe ini­me­se koh­ta ilm­selt suu­rim in­ves­tee­ring, mis Ani­ja val­las vii­mas­tel aas­ta­tel teh­tud,“ mär­kis val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM Mõm­mi­la taa­sa­va­mi­sel.

Ree­del, 23. no­vemb­ril Ala­ve­re las­teaia taa­sa­va­mi­sel pu­hul toi­mu­nud süm­bool­sel ava­peol mee­nu­tas Ani­ja val­la las­teae­da­de di­rek­tor Eda-Mai Tam­mis­te, kuidas kaks aas­tat ta­ga­si saa­tis kol­leeg Jär­va­maalt tal­le lin­gi in­fo­ga, et CO2 heit­ko­gus­te müü­gi­tu­lust toe­ta­tak­se Ees­ti las­teae­da­de ener­gia­tõ­hu­sa­maks muut­mist. Ala­ve­re las­teaia toonane juht mõt­les, et see on hea või­ma­lus oma las­teaia jaoks ning saa­tis in­fo eda­si val­la­va­lit­su­se­le.

Eel­mi­se aas­ta su­vel tu­li rõõ­mus­tav uu­dis – KIK toe­tab Ani­ja val­la­va­lit­su­se pro­jek­ti Ala­ve­re Mõm­mi­la ener­gia­tõ­hu­su­se suu­ren­da­mi­seks 185 610 eu­ro­ga. Koos omao­sa­lu­se­ga ar­ves­ta­ti tä­na­vus­se val­laeel­ar­ves­se las­teaia re­no­vee­ri­mi­seks 432 000 eu­rot koos pro­jek­tee­ri­mi­se ja oma­ni­ku­jä­re­le­val­ve ku­ludega. Ke­va­del sel­gus, et ehi­tus­han­ke ma­da­laim pak­ku­mi­ne oli 558 104 eu­rot – pak­ku­sid võit­jaks tun­nis­ta­tud osaü­hin­gud Su­la­ne ja Triaad.

„Pä­rast esi­mest ehi­tus­koo­so­le­kut olin üs­na õn­ne­tu, kui öel­di, et ole­ma­so­le­va ra­ha eest saab soo­jus­ta­da ja kor­da te­ha vaid fas­saa­di, va­he­ta­da küt­te- ja elekt­ri­süs­tee­mi. Kõik oo­ta­sid uut ma­ja, kuid seest oleks jää­nud ik­ka, na­gu 1967. aas­tal ehi­ta­ti,“ rää­kis di­rek­tor.

Kui sel­gus, et Ani­ja mõi­sa re­konst­ruee­ri­mi­ne tänavu ei al­ga, ot­sus­tas val­la­vo­li­ko­gu an­da osa sel­leks ka­van­da­tud ra­hast Ala­ve­re las­teaia­le, et te­ha ener­gia­sääst­li­kuks ka­van­da­tud ma­ja ka seest kaa­saeg­seks.
Ke­va­dest re­mon­di tõt­tu aju­ti­selt koo­lis ja rah­va­ma­jas töö­ta­nud las­teaed ko­lis oma maj­ja ta­ga­si üle-eel­mi­sel nä­da­lal.

„Ma­ja on he­le­dam, val­gem, puh­tam, soo­jem, lap­se­sõb­ra­li­kum,“ kii­tis Eda-Mai Tam­mis­te.

Ala­ve­re las­teaed Mõm­mi­la hall tel­lis­test fas­saad on nüüd kol­la­ne. Mu­di­la­si ter­vi­ta­vad He­li­na Toa­te­ri maa­li­tud ka­rud.
Ala­ve­re las­teaed Mõm­mi­la hall tel­lis­test fas­saad on nüüd kol­la­ne. Mu­di­la­si ter­vi­ta­vad He­li­na Toa­te­ri maa­li­tud ka­rud.

Kok­ku­võt­tes läks Mõm­mi­la re­no­vee­ri­mi­ne maks­ma 690 000 eu­rot. Sel­le eest soo­jus­ta­ti 50 aas­tat ta­ga­si ehi­ta­tud ja küm­me aas­tat hil­jem juur­de­ehi­tu­se saa­nud las­teaia vä­lis­sei­nad ja pöö­ning, va­he­ta­ti väl­ja küt­te­süs­teem ja re­no­vee­ri­ti elekt­ri­süs­teem, pai­gal­da­ti soo­jus­ta­gas­tu­se­ga ven­ti­lat­sioo­n, ka­tu­se­le päi­ke­se­pa­nee­lid. Suu­re­ma ener­gia­tõ­hu­su­se saa­vu­ta­mi­seks tõs­te­ti hoo­ne ak­nad paar­küm­mend sen­ti­meet­rit väl­ja­poo­le, va­he­ta­ti ka vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rud, teh­ti si­se­vii­mist­lus, osa­li­selt va­he­ta­ti põ­ran­da­kat­ted, pan­di uued si­seuk­sed.

„Ka sei­nu tu­li lõh­ku­da. Rüh­ma­ruu­mid jäid en­di­seks, kuid pal­ju nur­ga­ta­gu­seid ka­dus ära, sis­se­käi­ku­de tuu­le­ko­jad ehi­ta­ti suu­re­maks. Las­teaed sai juur­de võim­le­mis­saa­li, mis va­rem oli re­mon­ti­ma­ta ko­la­la­du. Ku­na ven­ti­lat­sioo­ni­kam­ber võt­tis osa ruu­me ära, pi­di­me mõt­le­ma, kui­das tei­si ruu­me kõi­ge ots­tar­be­ka­malt ka­su­ta­da. See­tõt­tu ehi­ta­ti per­so­na­li­ruu­mid üm­ber,“ sel­gi­tas Eda-Mai Tam­mis­te.

Suur hea­meel on tal sel­le üle, et las­teaia­le jäi al­les köök – va­he­peal oli arut­lu­sel plaan ha­ka­ta las­teaia­le süüa te­ge­ma Ala­ve­re koo­li köö­gis: „Ka köö­gi­ruum on nüüd re­mon­di­tud, las­teaia ee­lar­vest ost­si­me sin­na si­sus­tu­se.“

Las­teaia oma ee­lar­vest tel­li­ti rüh­ma­des­se uut mööb­lit – kap­pe, lau­du, voo­deid. Ko­ha­lik TÜ Al­var MÜ kin­kis las­teaia­le taa­sa­va­mi­se pu­hul kaks pui­dust le­go­lau­da koos too­li­de­ga.

Ala­ve­re las­teaias on kolm rüh­ma, kaks aia- ja üks sõi­me­rühm. Lap­si on 41, va­bu koh­ti on kõi­gis rüh­ma­des, ma­jas on ruu­mi nii pal­ju, et va­ja­du­sel saaks ava­da veel ühe rüh­ma.

Lah­tis­te us­te päev
Val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam mee­nu­tas – kui ta aas­taid ta­ga­si esi­mest kor­da Mõm­mi­la uk­sest sis­se as­tus, oli tun­ne, just­kui seal on aeg pi­sut seis­ma jää­nud ning pol­nud kaht­lust, et las­teaed tu­leb kor­da te­ha. Ta mär­kis – kui ja­ga­da Mõm­mi­las­se teh­tud in­ves­tee­ring las­teaia las­te ja õpe­ta­ja­te ar­vu­ga, tu­leb ühe ini­me­se koh­ta roh­kem kui 10 000 eu­rot.

„See on vä­ga suur sum­ma, ilm­selt suu­rim, mis ole­me Ani­ja val­las vii­mas­tel aas­ta­tel ühe ela­ni­ku koh­ta tei­nud. Aga me väär­tus­ta­me ko­ha­lik­ku ko­gu­kon­da. Kui elu­kesk­kond are­neb, an­nab ka noor­te­le pe­re­de­le jul­gust tul­la siia­kan­ti ela­ma,“ lau­sus val­la­va­nem.

Et põh­ja­li­ku uuen­dus­kuu­ri lä­bi­nud las­teae­da saak­sid uu­dis­ta­da kõik soo­vi­jad, on sel lau­päe­val, 1. det­semb­ril Mõm­mi­las lah­tis­te us­te päev, ava­tud on ka hea­te­ge­vus­lik koh­vik.

Eelmine artikkelKuu­la Kuu­sa­lut tei­ne eri­väl­jaan­ne
Järgmine artikkelAni­ja val­la bee­bi­pi­du