Ala­tes nel­ja­päe­vast saab esi­ta­da ideid Ani­ja Lü­li­ti­le

533

Sel nä­da­lal kuu­lu­ta­tak­se väl­ja 14. ap­ril­lil toi­muv üle­val­la­li­ne te­ge­vus­päev Ani­ja Lü­li­ti 2018.

Käesoleval nä­da­lal kuu­lu­tab kor­ral­dus­toim­kond väl­ja es­ma­kord­selt kaks ke­va­det ta­ga­si toi­mu­nud üle­val­la­li­se akt­sioo­ni Ani­ja Lü­li­ti, mis on tä­na­vu 14. ap­ril­lil. Ideid, mil­li­seid pro­jek­te ühel päe­val 12 tun­ni jook­sul el­lu viia, saab esi­ta­da 8. veeb­rua­rist 14. märt­si­ni.

„Kol­ma­päe­va õh­tul pa­ne­me kõik­ja­le val­da üles pla­ka­tid, Keh­ra la­ter­na­pos­ti­de­le Ani­ja Lü­li­ti li­pud, nel­ja­päe­val il­mub meie Fa­ce­boo­ki le­he­le Ani­ja Lü­li­ti uus vi­deo, mis kut­sub kaa­sa mõt­le­ma ja te­gut­se­ma, ning va­ra­hom­mi­kul ja­ga­me raud­tee­jaa­mas Ani­ja Lü­li­ti flaie­reid,“ loet­les Ani­ja Lü­li­ti üks kol­mest pea­kor­ral­da­jast Kai­sa Tam­ki­vi.

Li­saks te­ma­le on tei­se Ani­ja Lü­li­ti pea­mis­ed or­ga­ni­see­ri­jad Kai­ti Kar­tu­sov ja Pil­le-Riin Pleer, kuid abi­jõu­de on veel.

„Lü­li­ti for­maa­dis me muu­da­tu­si tei­nud ei ole, küll aga on uus see, et nüüd on val­laee­lar­ves Ani­ja Lü­li­ti pro­jek­ti­de el­lu­vii­mi­seks 10 000 eu­rot. Li­saks sai­me Lü­li­ti kor­ral­da­mi­seks Ko­ha­li­ku Omaal­ga­tu­se Prog­ram­mi eel­mi­se aas­ta ke­vad­voo­rust 1800 ja sü­gis­voo­rust 2000 eu­rot toe­tust, “ sõ­nas Kai­sa Tam­ki­vi.

2016. aas­ta Ani­ja Lü­li­ti raa­mes vii­sid 300 ini­mest el­lu 19 pro­jek­ti. Pea­kor­ral­da­ja usub, et sel kor­ral jõu­tak­se te­ha veel roh­kem, ku­na vald on nüüd Aeg­vii­du võr­ra suu­rem: „Sõl­tub, mis tüü­pi on pro­jek­tid ning kui kal­lis nen­de el­lu­vii­mi­ne. Loo­dan, et ini­me­sed näe­vad – neil on või­ma­lus reaal­selt käed kül­ge pan­na ja mit­meid mu­re­koh­ti ise la­hen­da­da. Kut­sun üles ki­ru­mi­se ase­mel nä­ge­ma Ani­ja Lü­li­tis või­ma­lust. See­tõt­tu usun, et tu­leb poo­le roh­kem pro­jek­te.“

Pä­rast pro­jek­ti­de idee­kor­je­pe­rioo­di vaa­tab eks­per­ti­de ko­da need lä­bi ja ot­sus­tab, mil­li­sed Ani­ja Lü­li­tis­se lü­li­ta­tak­se: „Meie ai­nu­ke­sed kri­tee­riu­mid on, et pro­jek­til olek­sid eest­ve­da­jad, el­lu­vii­mi­ne ma­huks 12 tun­ni sis­se ja pro­jekt ma­huks meie ee­lar­ves­se.“

Kai­sa Tam­ki­vi aval­das loo­tust, et „Käed kül­ge“ pro­jek­ti­de kõr­val esi­ta­tak­se vä­he­malt sa­ma pal­ju aju­rün­na­ku-pro­jek­te.
„Eel­mi­sel kor­ral sai Lü­li­tist tuu­le tii­ba­des­se lai­ri­ba pro­jekt. Prae­gu on vä­ga ak­tuaal­ne ühist­rans­por­di nu­ti­ka kor­ral­da­mi­se kü­si­mus – miks ei võiks tul­la kok­ku punt Ani­ja val­la nu­ti­kaid kü­lai­ni­me­si, kes töö­ta­vad lä­bi meie bus­sig­raa­fi­kud, kui­das need ühil­du­vad ron­gip­laa­ni­de­ga, kui­das toi­mub ra­has­ta­mi­ne, kas see on mõist­lik. On palju sar­na­seid tee­ma­sid ja vald­kon­di, kus laie­ma ela­nik­kon­na kaa­sa­mõt­le­mi­ne on vä­ga tä­nu­väär­ne. Näi­teks ea­kad, puue­te­ga ini­me­sed või eri­va­ja­dus­te­ga las­te va­ne­mad võik­sid tul­la kok­ku ja töö­ta­da väl­ja konk­reet­sed et­te­pa­ne­kud, kui­das mõnda nen­de­ga seo­tud kü­si­must võiks val­la­ta­san­dil la­hen­da­da. Oleks to­hu­tu samm sel­le poo­le, et as­jad lä­he­vad­ edas­pi­di nii, na­gu soovitakse. Ka­su­ta­ge või­ma­lust ja mõel­ge kaa­sa,“ rää­kis pea­kor­ral­da­ja.

Eelmine artikkelKol­ga õpi­la­sed Mi­ni­tur­nii­ris
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la toi­me­tu­le­ku­pii­ri on suu­ren­da­tud