Ala­nud pur­je­ta­mis­hooa­jal tu­leb Ha­ra sa­da­mas võist­lu­si ja muid me­re­ga seo­tud üri­tu­si

1250
Möö­du­nud lau­päe­val Ha­ra sa­da­mas, lap­sed ja lap­se­va­ne­mad kor­ras­ta­sid tal­gu­tel jahtk­lu­bi ala.

Hooa­ja avaü­ri­tu­se­na te­hak­se „Pea­lin­nast pii­ri­lin­na“ kü­las­tus­päe­va­del erieks­kur­sioo­ne, on sõl­me­de õpi­tu­ba.

„Kaks aas­tat ta­ga­si siin roos­ti­kus seis­tes ei jul­ge­nud unis­ta­da­, et ke­va­del 2019 ole­me Ha­ra jahtk­lu­bi­ga prae­gu­ses sei­sus. Aga ees­märk oli,“ tõ­des eel­mi­sel lau­päe­val MTÜ Ha­ra Sei­la­mi­se Selts juht Mar­ti Hääl lap­se­va­ne­ma­te­ga kor­ral­da­tud tal­gu­tel.

Lau­päe­val kor­ras­ta­ti selt­si jahtk­lu­bi ala, mis on ra­ja­tud en­di­se roos­ti­ku ase­me­le. Li­saks ka­he­le suur­te aken­de­ga kon­tei­ne­ri­le, kus asu­vad õp­pek­lass ja riie­tu­mis­ruum, on jahtk­lu­bil oma slipp, staa­pel­plats ja ujuv­kai 22 pur­je­ka­le, vä­li­tua­lett ning paa­di­kuur.

Esi­me­ne pur­je­ta­mis­kur­sus al­gas Ha­ra sa­da­mas 5. juu­lil 2017. Tree­ne­ri­na alus­ta­nud Ing­rid Rand­laht Uu­ri kü­last hak­kas las­te­le õpe­ta­ma pur­je­ta­mi­se alg­tõ­de­sid. Sa­mal su­vel ava­ti pur­je­ta­mis­kur­su­sed täis­kas­va­nu­te­le. Pur­jes­por­di vas­tu hu­vi tund­va­te noor­te­ga jät­ku­sid tree­nin­gud ka tal­vel.

Esial­gu toi­me­ta­ti MTÜ Ha­ra Sa­dam ni­me all. Mul­lu ap­ril­list on oma jahtk­lu­bi – Ha­ra Sei­la­mi­se Selts. Klu­bi edu­ka­ma­te pur­jes­port­las­te­ga ha­ka­ti eel­mi­sel hooa­jal osa­le­ma võist­lus­tel, au­gus­tis pee­ti Ha­ras esi­me­sed pur­je­ta­mis­võist­lu­sed.

Va­rem pur­je­ta­mi­se­ga te­ge­le­nud ja hil­jem rat­su­ta­ja­na tun­tust ko­gu­nud Ing­rid Rand­laht on oman­da­nud tree­ne­ri kut­sek­va­li­fi­kat­sioo­ni. Tä­na­vu­sel hooa­jal ai­ta­vad te­da abi­tree­ne­ri­te­na Sand­ra Liis Hääl ja Jaa­nus Rand­laht. Ne­mad­ki käi­vad kur­sus­tel, tree­ne­riek­sam tu­leb mais.
Ha­ra Sei­la­mi­se Selts pur­je­ta­jad, 14aas­ta­ne Kul­dar Paal­berg ja 10aas­ta­ne Ott Ric­hard Hääl tee­vad sel hooa­jal kaa­sa Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel.

Ke­va­dest sü­gi­se­ni on Ha­ras noor­tel kolm tree­ning­rüh­ma – al­ga­jad, kesk­mi­se ta­se­me­ga pur­je­ta­jad ja sport­la­sed.

Su­ve jook­sul käib pur­je­ta­mas üle 50 lap­se ja har­ras­ta­ja. Üle­tal­ve osa­le­sid Kuu­sa­lu ja Lok­sa koo­li­des ning uju­la­tes toi­mu­nud tree­nin­gu­tel 25 last. Noo­ri pur­je­ta­jaid on Kuu­sa­lu val­la kü­la­dest-ale­vi­kest, Lok­salt ning on ka Ju­min­da pool­saa­rel su­vi­ta­vaid tal­lin­la­si.

Mit­me­su­gus­te toe­tus­te abil on tree­nin­gu­te lä­bi­vii­mi­seks soe­ta­tud Op­ti­mist-, Zoom8- ja La­ser-tüü­pi paa­ti, kok­ku 22 pur­je­kat. Lok­sa linn toe­tas 2018. aas­tal 13 000 eu­ro­ga tree­ne­ri­kaat­ri os­tu. 2019. aas­tal kae­tak­se osa te­ge­vus­ku­lu­dest Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na ning riik­li­ku ra­has­tu­se toel. Õla on ra­ha­li­selt al­la pan­nud ka mi­tu erai­si­kut.

Järg­mi­se­na on plaan soe­ta­da klu­bi­le kolm suu­re­mat al­g­õpe­tu­seks so­bi­vat paa­ti ning va­ja oleks ka­he­me­he-pur­je­kaid.

Mar­ti Hääl, kes on Ha­ra sa­da­ma el­luä­ra­ta­mi­se üks eest­ve­da­jaid, sõ­nas, et te­ma jaoks kõi­ge po­si­tiiv­sem ül­la­tus on nii kii­res­ti tär­ga­nud suur hu­vi pur­je­ta­mist­ree­nin­gu­te vas­tu. Mis näi­tab, et ran­na­rah­va hul­gas oli sel­li­se jahtk­lu­bi jä­re­le suur va­ja­dus.

Ku­na jahtk­lu­bi­de toe­tu­seks on vä­he fon­de-meet­meid, peab eda­sia­ren­da­mi­seks leid­ma mõt­te­kaas­la­si, kes sa­mu­ti toe­tak­sid. „Kui ise hin­ge­ga as­ja aren­da­me, usun, siis on suur tõe­näo­sus, et lei­dub veel neid, kes ta­ha­vad an­da oma pa­nu­se ja kaa­sa lüüa,“ mär­kis ta.

Ha­ra kui kü­la­lis­sa­dam
Ha­ra nõu­ko­gu­deaeg­set all­vee­­lae­va­de de­mag­ne­ti­see­ri­mis­sa­da­mat, mil­lest on al­les la­gu­ne­ma­kip­pu­vad pi­kad kaid, aren­da­tak­se nüüd ka kü­la­lis­sa­da­maks.

MTÜ Ha­ra Sa­dam sai eel­mi­sel aas­tal EA­Silt väi­ke­sa­da­ma­te aren­da­mi­seks ja­ga­tud toe­tus­ra­hast 199 990 eu­rot, et taas­ta­da ku­na­gi­ne sa­da­ma­hoo­ne. Pro­jekt on val­mis, load-koos­kõ­las­tu­sed ole­mas, lä­hia­jal kuu­lu­ta­tak­se väl­ja han­ge ehi­ta­ja leid­mi­seks. Soov on, et järg­mi­se ­hooa­ja al­gu­seks oleks ma­ja val­mis ja ka­su­tu­ses.

MTÜ Aren­dus­ko­da kau­du on loo­tus saa­da tä­na­vu­sest Lea­der-voo­rust 10 720 eu­rot sa­da­ma­hoo­ne res­to­ra­ni köö­gi­teh­ni­ka ost­mi­se toe­tu­seks. Hin­da­jad ot­sus­ta­sid toe­tust an­da, prae­gu on taot­lus PRIA kont­rol­lis.

Me­re­pi­du ja Põh­ja­ran­ni­ku re­gatt
Ha­ra sa­da­ma su­vi­ne üri­tus­te ka­len­der on ma­hu­kas. 18. ja 19. mail osa­le­tak­se „Pea­lin­nast pii­ri­lin­na“ pro­jek­tis, tu­le­vad erieks­kur­sioo­nid Ha­ra en­di­ses­se sõ­ja­väe­lin­na­kus­se, tut­vus­ta­tak­se Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si ja Ju­min­da va­ba­taht­li­ke me­re­pääst­ja­te te­ge­mi­si.

Juu­ni al­gu­ses toi­mub Põh­ja­ran­ni­ku re­gatt, mis al­gab 7. juu­nil Pi­ri­talt ja lõ­peb 9. juu­nil Eis­mal. Re­ga­ti baas­sa­dam on Ha­ra, kus lau­päe­val, 8. juu­nil on ko­gu päev täis üri­tu­si ala­tes hom­mi­ku­sest ka­la­sõust, ava­me­re­pur­je­ta­mi­se maail­ma tip­pu­de esi­ne­mi­sest ja An­tark­ti­ka avas­ta­mi­se 200. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­se plaa­ni­de tut­vus­ta­mi­sest ku­ni õh­tu­se va­baõ­hu­kont­ser­di­ni me­rel, esi­ne­ma on lu­ba­nud tul­la an­sam­bel Cur­ly St­rings.

22. juu­nil kor­ral­dab Ha­ra Sei­la­mi­se Selts jaa­ni­võist­lu­se. Ka­vas on osa­le­da lau­lu­peo tu­le tee­kon­nal – Kol­gast tuuak­se 2. juu­lil tu­li ka Ha­ra sa­da­mas­se. Juu­li tei­ses poo­les on Me­re­sõb­ra nä­dal, las­te­le tut­vus­ta­tak­se vees­por­ti­mi­se või­ma­lu­si. Tu­le­kul on veel Ha­ra re­gatt – 10.-11. au­gus­til.

Taas alus­ta­tak­se ka al­ga­ja­te pur­je­ta­mis­kur­sus­te­ga. Täp­se­ma in­fo leiab Fa­ce­boo­kist ja Ha­ra Sa­da­ma ko­du­le­helt.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la las­teae­da­des osa­lus­ta­su 36 eu­rot
Järgmine artikkelMuu­da­tu­sed Ani­ja vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­des