Aeg­vii­dus alus­tab Keh­ra Kuns­ti­de­koo­li muu­si­kao­sa­kond

379
Anija vald.

Sel­lest sü­gi­sest saab Aeg­vii­dus õp­pi­da kla­ve­ri, viiu­li ja akor­dio­ni eria­lal.

Juu­nis toi­mu­sid Aeg­vii­du põ­hi­koo­lis Keh­ra Kuns­ti­de­koo­li muu­si­kao­sa­kon­na esi­me­sed vas­tu­võ­tu­kat­sed, teist kor­da oo­da­tak­se lap­si pil­liõp­pe kat­se­te­le kol­ma­päe­val, 26. au­gus­til. Aeg­vii­du fi­liaa­li võe­tak­se õpi­la­si sel aas­tal kol­me­le eria­la­le: kla­ver, akor­dion ja viiul.

Aeg­vii­dus pil­liõp­pe alus­ta­mi­se idee au­tor on seal­se koo­li di­rek­tor Tii­na Stein­berg.

„Meie koo­li lap­sed on se­ni har­ju­ta­nud kla­ve­ri­män­gu ka­he õpe­ta­ja juu­res. Näen, et nüüd on õpi­las­tel eda­si are­ne­mi­seks va­ja pi­sut pro­fes­sio­naal­se­mat lä­he­ne­mist, või­b-ol­la soo­vib mõ­ni neist pil­li­män­gu sü­ven­da­tult õp­pi­da. Mõ­ned lap­sed on käi­nud ka Ta­pa muu­si­ka­koo­lis, aga kui meil on oma val­las Keh­ra Kuns­ti­de­kool, võiks te­ha koos­tööd,“ sõ­nas ta.

Tii­na Stein­berg rää­kis ideest Keh­ra Kuns­ti­de­koo­li di­rek­to­ri­le Ene Ker­bi­le, kes oli as­ja­ga pä­ri. Ku­na akor­dio­niõ­pe­ta­ja Ju­ta Hin­no­bert ja Keh­ra kuns­ti­de­koo­lis sel sü­gi­sel tööd alus­tav uus kla­ve­riõ­pe­ta­ja, muu­si­kaa­ka­dee­mia tu­deng Li­lia­ne Reil­jan, olid val­mis ühel päe­val nä­da­las sõit­ma Aeg­vii­tu tun­de and­ma, pa­ku­tak­se tä­na­vu väl­ja või­ma­lus õp­pi­da seal neid pil­le. Li­saks saab Aeg­vii­du osa­kon­nas õp­pi­da viiu­lit, se­da ja sol­fedžot hak­kab and­ma Tii­na Stein­berg, kes on Georg Ot­sa nimelises koo­lis lõ­pe­ta­nud nii muu­si­ka­teoo­ria kui viiu­li eria­la.

Su­ve al­gu­ses käi­sid Aeg­vii­dus kat­se­tel 7 õpi­last, kõi­gi nen­de koh­ta te­gid va­ne­mad aval­du­se muu­si­kao­sa­kon­da as­tu­mi­seks. Lap­sed, kes juu­nis kat­se­te­le min­na ei saa­nud või on va­he­peal tek­ki­nud soov pil­li­män­gu õp­pi­da, saa­vad se­da te­ha 26. au­gus­til. Kat­se­tel tu­leb laul­da, rüt­me jä­re­le ko­pu­ta­da, he­li­sid jä­re­le laul­da. Sa­maks päe­vaks on õpe­ta­ja­te­ga tut­vu­ma oo­da­tud ka need lap­sed, kes käi­sid kat­se­tel juu­nis.

„Vä­ga pal­ju me õpi­la­si Aeg­vii­du osa­kon­da prae­gu vas­tu võt­ta ei saa. Üks õpe­ta­ja saab päe­va jook­sul pil­li­tun­de an­da mak­si­maal­selt viie­le lap­se­le,“ lau­sus Ene Kerb.

Ta li­sas, et Aeg­vii­du fi­liaa­li soo­vi­tak­se vas­tu võt­ta eel­kõi­ge noo­re­ma koo­liast­me õpi­la­sed, kes õpik­sid seal paar esi­mest aas­tat, kui on ju­ba suu­re­mad, võik­sid ha­ka­ta Keh­ras­se eri-
a­la­tun­di­des­se sõit­ma: „Seal on meil või­ma­lu­si roh­kem. Mõ­ned suu­re­mad, kes prae­gu kat­se­tel käi­vad, on või­b-ol­la ko­he val­mis hak­ka­ma pil­li­tun­di­des käi­ma Keh­ras.“

Kuns­ti­de­koo­li di­rek­tor sel­gi­tas veel, et Aeg­vii­du lap­sed võe­tak­se muu­si­ka­koo­li hu­viõp­pes­se: „See eri­neb põ­hiõp­pest vaid tun­di­de ar­vu poo­lest – põ­hiõp­pes on koos sol­fedžoga 5 tun­di nä­da­las, hu­viõp­pes poo­le vä­hem. Hu­vi­ha­ri­du­ses on prog­ramm vei­di ker­gem, kuid kes­tab sa­mu­ti 7 aas­tat ning pil­li­män­gu saa­vad lap­sed sel­geks. Põ­hiõ­pe on mõel­dud pea­mi­selt nei­le, kes ka­vat­se­vad min­na muu­si­kat eda­si õp­pi­ma. Keh­ras on meil ju­ba kaks kol­man­dik­ku õpi­las­test hu­viõp­pes, näi­teks kõik meie plaat­pil­liõ­pi­la­sed, ja see on ül­di­ne ten­dents ko­gu Ees­tis. Koo­li­le an­nab hu­viõ­pe või­ma­lu­se roh­kem õpi­la­si vas­tu võt­ta.“

Kuns­ti­de­koo­li Aeg­vii­du fi­liaa­li tun­nid hak­ka­vad toi­mu­ma Aeg­vii­du koo­lis. Seal on ole­mas üks pia­nii­no ja di­gik­la­ver, Ene Kerb aval­das loo­tust, et rii­gilt hu­vi­ha­ri­du­se­le saa­dud toe­tus­ra­ha eest on või­ma­lus os­ta veel üks kaa­sas­kan­tav di­gik­la­ver ning üks akor­dion, viiu­lid on kuns­ti­de­koo­lil ole­mas.

Eelmine artikkelAni­ja ja Kuu­sa­lu val­la ning Lok­sa lin­na sport­las­te­le Eu­roo­pa meist­ri­tiit­leid
Järgmine artikkelKuusalu vallas uus turvateenuse pakkuja