Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la ning Lok­sa lin­na sport­las­te­le Eu­roo­pa meist­ri­tiit­leid

919
Eu­roo­pa ro­gai­ni­meist­rid juu­nio­ri­de seas AND­RES RÕÕM, KAD­RI US­TAV ja SAN­DER PRIT­SIK. Foto Kaie Ustav

Lä­tis Tu­kum­sis toi­mu­nud Va­na maail­ma tšem­pio­naa­dil juu­nio­ri­de se­ga­võist­kon­da­de seas võit­nud Kad­ri Us­tav Kuu­sa­lu val­last Tam­mis­tu kü­last võist­les 24 tun­ni ro­gai­nis ka­hek­san­dat kor­da, And­res Rõõ­mu­le orien­tee­ru­misk­lu­bist Il­ves ja San­der Prit­si­ku­le Rak­ve­re orien­tee­ru­misk­lu­bist oli see nii pi­ka dis­tant­si de­büüt.

22aas­ta­ne Kad­ri Us­tav rää­kis, et koos­töö klap­pis häs­ti: „Ra­ja pla­nee­ring oli vä­ga hea. Esi­me­se suu­re orien­tee­ru­mi­se vea te­gi­me pä­rast ra­jal ole­ku küm­nen­dat tun­di, mis oli vä­ga hea näi­ta­ja.”

Va­rem 24 tun­ni ro­gai­nil nais­kon­nas võis­tel­nud Kad­ri Us­ta­vi sõ­nul oli mees­te­ga ras­ke sam­mu pi­da­da: „Hom­mi­kul kell kuus tu­li mi­nu aeg. Siis oli ka mees­tel va­lus ja mul ju­ba üks­kõik, kui pal­ju kan­na­ta­da. Pi­din neid ise­gi jä­re­le oo­ta­ma. Juu­nio­ri­de kuld on mui­du­gi to­re, aga roh­kem rõõ­mu teeb 38. koht ül­dar­ves­tu­ses.”

Eu­roo­pa ro­gai­ni­meist­rid ve­te­ra­nide seas MAR­JE VIIR­MANN ja AI­RI AL­NEK. Foto Kuno Rooba

Fi­ni­šee­ri­mi­se rõõm
Mul­lu Ani­ja val­la aas­ta sport­la­seks va­li­tud Mar­je Viir­mann Keh­rast päl­vis koos El­va orien­tee­ru­ja Ai­ri Al­ne­ki­ga nais­kon­da­de ül­dar­ves­tu­ses kol­man­da ko­ha ning või­du ve­te­ra­ni­de klas­si­des N40 ja N50. 59aas­ta­ne Mar­je Viir­mann üt­les, et ra­da kul­ges lop­sa­ka tai­mes­ti­ku­ga ko­ha­ti ras­kes­ti lä­bi­ta­val maas­ti­kul: „Suu­ri vi­gu ei tei­nud, jõud­si­me aeg­sas­ti en­ne aja­kont­rol­li fi­ni­šis­se.”

Eu­roo­pa ro­gai­ni­meist­rid juu­nio­ri­de seas EPP PAAL­BERG ja KAI­SA ROO­BA. Foto Mareks Galinovskis

Lok­sa lin­nas elav 21aas­ta­ne Epp Paal­berg või­tis koos Kai­sa Roo­ba­ga Rak­ve­re orien­tee­ru­misk­lu­bist nais­juu­nio­ri­de seas. Tar­tu üli­koo­lis fü­sio­te­raa­piat õp­pi­va Epp Paal­ber­gi sõ­nul vii­sid nad ra­ja esi­me­sel poo­lel pla­nee­rin­gu el­lu ja pü­si­sid oma graa­fi­kus: „Öö­sel läks ras­keks, tal­lad muu­tu­sid vil­li­de tõt­tu va­lu­saks ja tem­po lan­ges. Rõõm, mis val­das nii pi­ka võist­lu­se fi­ni­šis­se jõu­des, oli või­dust tea­da saa­mi­se emot­sioo­nist kor­da­des võim­sam. Al­les päev hil­jem hak­kas ko­ha­le jõud­ma, mil­le­ga hak­ka­ma sai­me.”

24 tun­ni ro­gai­nil de­bü­tee­ri­nud 15aas­ta­ne Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­ne Tõ­nis Us­tav ja 14aas­ta­ne Mar­kus Kal­jur Ki­lin­gi-Nõm­melt said mees­juu­nio­ri­de seas nel­jan­da ko­ha.

Eelmine artikkelRaasiku vallas taas huvihariduselaat
Järgmine artikkelAeg­vii­dus alus­tab Keh­ra Kuns­ti­de­koo­li muu­si­kao­sa­kond