Aeg­vii­du raa­ma­tu­ko­gu pre­mee­ris su­ve­lu­ge­mi­se pa­ri­maid

349
Aeg­vii­du su­ve­lu­ge­mi­se noo­re­ma va­nu­se­rüh­ma või­tis LII­SI TÜ­LI, ke­da õn­nit­leb raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja MA­RIAN RÜT­MAN. Foto Aili Pürjema

Aeg­vii­du raa­ma­tu­ko­gu 105. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­sel nel­ja­päe­val, 15. sep­temb­ril kuu­lu­ta­ti väl­ja tä­na­vu­se su­ve­lu­ge­mi­se pa­ri­mad.

Aeg­vii­du raa­ma­tu­ko­gu kor­ral­das las­te su­ve­lu­ge­mi­se võist­lust teist kor­da. Eel­mi­sel aas­tal oli osa­le­jaid 13 ja nad lu­ge­sid kok­ku lä­bi 70 raa­ma­tut, tä­na­vu võt­sid osa 20 last ja kok­ku loe­ti 163 raa­ma­tut. Käesoleval aas­tal oli võist­lu­se ni­mi „Kä­bi­dest sir­gu­vad puud“. Raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Ma­rian Rüt­man te­gi pa­be­rist peen­rad, ku­hu lap­sed klee­pi­sid iga loe­tud raa­ma­tu eest pa­be­rist kä­bi ning kol­me raa­ma­tu lu­ge­mi­se eest pa­be­rist puu.

„Raa­ma­tud said lap­sed ise va­li­da, me ei sead­nud pii­ran­guid, mil­li­sed ja kui ma­hu­kad pea­vad need ole­ma. Kesk­mi­selt lu­ges üks laps su­vel lä­bi viis raa­ma­tut, võist­lu­sar­ves­tus­se läk­sid need, kes lu­ge­sid lä­bi vä­he­malt kaks raa­ma­tut,“ sel­gi­tas Ma­rian Rüt­man.

Kõi­ge noo­re­mas va­nu­se­rüh­mas, 1.-3. klas­si õpi­las­te hul­gas või­tis Lii­si Tü­li, kes lu­ges su­ve­va­hea­ja jook­sul lä­bi 52 raa­ma­tut. Te­ma sa­mas va­nu­seast­mes osa­le­nud õde Tee­le Lõu­gas lu­ges lä­bi 23 raa­ma­tut ning al­les 5aas­ta­ne vend Uku Tü­li 16 raa­ma­tut.

„Ukut, kes käib veel las­teaias, kuid loeb so­ra­valt ka kir­ja­täh­te­des raa­ma­tuid, on oma lu­ge­-mi­sin­nu­ga na­ka­tu­nud just va­ne­mad õed. Sel­le pe­re lap­sed jõud­sid lu­ge­da teis­test tun­du­valt roh­kem. Nen­de lu­ge­mis­va­ra hul­gas ei ol­nud su­gu­gi ai­nult suur­te pil­ti­de­ga raa­ma­tud, vaid kõi­ke, näi­teks Ast­rid Lindg­re­ni teo­seid,“ kin­ni­tas raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja ja mär­kis, et kõi­ge usi­na­mad lu­ge­jad on­gi algk­las­si­lap­sed.

4.-6. klas­si õpi­las­test oli aga­raim lu­ge­ja Mir­jam Noor, kes jõu­dis su­vel lu­ge­da 19 raa­ma­tut, ning 7.-9. klas­si õpi­las­te seas Li­se­te So­le­ni­kov, kes lu­ges võist­lu­se jook­sul lä­bi 5 raa­ma­tut.
Kõik su­ve­lu­ge­mi­sel osa­le­nud olid kut­su­tud möö­du­nud nel­ja­päe­val Aeg­vii­du raa­ma­tu­ko­gu 105. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­se­le. Iga va­nu­se­rüh­ma võit­ja sai au­hin­naks raa­ma­tu, kõik lap­sed said kom­mi. Kü­las oli mui­nas­ju­tu­vest­ja Po­li­na Tšer­kas­so­va, ko­ha­lik ko­du­loouu­ri­ja Sig­ne Juur­sa­lu rää­kis raa­ma­tu­ko­gu aja­loost ja är­gi­tas pai­ga­ga seo­tud mä­les­tu­si uu­ri­ma. Nii na­gu Aeg­vii­du kooli ja rah­va­ma­ja, asu­tas ka raa­ma­tu­ko­gu 1917. aas­tal Aeg­vii­du Ha­ri­dus­selts.

Kõi­gi­le raa­ma­tu­ko­gu sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­sel osa­le­nui­le pa­ku­ti teed ja kring­lit.

Eelmine artikkelÕhtu­ne buss Ala­ve­re-Voo­se va­hel muu­tub nõu­de­põ­hi­seks
Järgmine artikkelSõnumitoojas 21. septembril