Aeg­vii­du koo­li re­no­vee­ri­mi­ne maa­kon­na te­ge­vus­ka­vas

150
Aegviidu kool

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas esi­ta­da Har­ju maa­kon­na aren­gust­ra­tee­gia 2035+ te­ge­vus­ka­vas­se aas­ta­tel 2022-2025 Ani­ja val­la­va­lit­su­se te­ge­vu­se­na Aeg­vii­du koo­li re­no­vee­ri­misp­ro­jek­ti koos­ta­mi­se ja re­no­vee­ri­mi­se, mil­le mak­su­mu­seks on ar­ves­ta­tud 1,5 mil­jo­nit eu­rot. Ka­vas on muu­ta koo­li­ma­ja ener­gia­tõ­hu­sa­maks, pa­ran­da­da ruu­mip­rog­ram­mi, ehi­ta­da tei­se kor­ru­se ka­su­ta­ma­ta pind klas­si­ruu­mi­deks, ehi­ta­da väl­ja ven­ti­lat­sioo­ni­süs­teem ja muu­ta hoo­ne tu­leo­hu­tus­nõue­te­le vas­ta­vaks. Val­la aren­dus­juht Jan­ne Kal­lak­maa sel­gi­tas, et maa­kon­na aren­gust­ra­tee­gia te­ge­vus­ka­va koos­ta­tak­se nel­jaks aas­taks, kuid se­da uuen­da­tak­se igal aas­tal. Aeg­vii­du koo­li maa­kond­li­ku aren­gust­ra­tee­gia te­ge­vus­kav­va li­sa­mi­ne ei too te­ma sõ­nul val­la­le ra­ha­li­si ko­hus­tu­si, kuid an­nab või­ma­lu­se taot­le­da in­ves­tee­rin­guks pro­jek­ti­dest ra­ha. „Maa­kon­na aren­gust­ra­tee­gias­se saab esi­ta­da ob­jek­te, mis on pii­ri­de üle­sed, kaa­sa­vad mi­tut oma­va­lit­sust. Val­la­va­lit­sus lei­dis, et Aeg­vii­du koo­li re­no­vee­ri­mi­ne so­bib sel­les­se häs­ti,“ lau­sus aren­dus­juht. Aeg­vii­du koo­li re­no­vee­ri­mi­ne on ka Ani­ja val­la aren­gu­ka­vas.

Eelmine artikkelKeh­ra kuns­ti­de­koo­li õp­pe­ta­su tõu­seb
Järgmine artikkelKolgaküla rahvamajas tuleb 26. jaanuaril riigikokku pürgijate Ida-Harju valimisdebatt, kes ja kuidas seda korraldab?