Raa­si­ku val­la noor­tep­ro­jek­ti­de kon­kur­sist

271
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la 12-19aas­tas­te­le noor­te­le mõel­dud et­te­võt­lik­ku­se ja omaal­ga­tus­li­ke te­ge­vus­te pro­jek­ti­kon­kur­si teist voo­ru väl­ja ei kuu­lu­ta­ta. 15. märt­si­ni toi­mu­nud esi­mes­se voo­ru esi­ta­ti 5 pro­jek­ti, kuid erio­lu­kor­ra tõt­tu ei ole neist üh­te­gi el­lu vii­dud. Ra­ha taot­le­ti noor­te loo­vus­laag­ri, pe­tan­gi õp­pe­päe­va, su­me­da su­veõh­tu, met­sa­laag­ri ning pe­re­päe­va lä­bi­vii­mi­seks. Noor­te­le, kes esi­mes­se voo­ru pro­jek­tid esi­ta­sid, an­tak­se või­ma­lus neid muu­ta ja täien­da­da, vaa­da­ta koos noor­soo­töö­ta­ja­te­ga üle, kas ja mi­da on või­ma­lik su­ve jook­sul väi­kes­tes grup­pi­des lä­bi viia. Mai lõ­puks tu­leb pro­jek­tid uues­ti esi­ta­da. Pro­jek­ti­kon­kur­si fond sel­leks aas­taks oli 2000 eu­rot.

Eelmine artikkelOmapärane Suurpea Kuusalu vallas
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­me­he ta­ga­sias­tu­mi­se aval­dus