Keh­ra kuns­ti­de­koo­li õp­pe­ta­su tõu­seb

166
Kehra Kunstidekool

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas tõs­ta ala­tes 1. veeb­rua­rist Keh­ra kuns­ti­de­koo­li õp­pe­mak­su. Fi­nants­juht Lii­vi Han­sen põh­jen­das, et kuns­ti­de­koo­li se­ni­sed õp­pe­ta­sud on keh­ti­nud kolm ja pool aas­tat, kuid pä­rast se­da on mi­tu kor­da tõus­nud õpe­ta­ja­te pal­gad, mis moo­dus­ta­vad koo­li ku­lu­dest suu­ri­ma osa. „Tõus on küll 25 prot­sen­ti, kuid ar­ves­ta­des, et lap­se­va­ne­mad hü­vi­ta­vad koo­li õp­pe­ku­lu­dest 12 prot­sen­ti, ei ole õp­pe­ta­su vä­ga suur,“ sõ­nas fi­nants­juht. Ühe kuu õp­pe­ta­su tõu­seb 10 eu­rot. Muu­si­ka ja kuns­ti põ­hiõp­pes hak­kab õp­pe­ta­su ole­ma 45 eu­rot, hu­viõp­pes 40 eu­rot, et­te­val­mis­tusk­las­sis 35 eu­rot ja eks­pe­ri­men­taalk­las­sis 30 eu­rot kuus. Ai­nult pil­li­õppe ta­su on 35 eu­rot ja ai­nult an­samb­liõ­pe 25 eu­rot kuus, prog­ram­mi­vä­li­se li­sainst­ru­men­di õp­pe­tund hak­kab maks­ma 15 eu­rot. Lau­lus­tuu­dio õp­pe­ta­su tõu­seb 20 eu­ro­ni kuus. Täis­kas­va­nu­te pil­liõp­pe ta­su hak­kab ühe tun­ni kor­ral nä­da­las ole­ma 60 eu­rot kuus ning 80 eu­rot, kui li­san­dub ka teoo­ria­tund. Kuns­tiõp­pe tun­ni eest tu­leb täis­kas­va­nuil ta­su­da 7,50 eu­rot. Koo­li pil­li rent mak­sab 5 eu­rot kuus.

Eelmine artikkelElekt­ri­le­vi va­he­tab pal­jas­juht­me­li­sed elekt­ri­lii­nid Ju­min­da pool­saa­rel õhu­kaab­li­te vas­tu
Järgmine artikkelAeg­vii­du koo­li re­no­vee­ri­mi­ne maa­kon­na te­ge­vus­ka­vas