Aeg­vii­du se­ni­ne pe­rearst jät­kab asen­du­sars­ti­na

1282

Ala­tes 1. ok­toob­rist on Aeg­vii­dus ars­ti vas­tu­võtt kol­mel päe­val nä­da­las.

Aeg­vii­du pe­rearst Maie Mu­ra­kas soo­vis oma ni­mis­tust loo­bu­da ja jää­da pen­sio­ni­le. Ku­na te­ma ni­mis­tu oli väi­ke, 740 ini­mest, ei kuu­lu­ta­nud ter­vi­sea­met sel­le­le ars­ti leid­mi­seks uut kon­kurs­si. Nüüd on saa­vu­ta­tud kok­ku­le­pe, et esial­gu ku­ni 30. sep­temb­ri­ni 2019 jät­kab Maie Mu­ra­kas OÜ Keh­ra Ter­vi­se­kes­kus asen­du­sars­ti­na ning võ­tab Aeg­vii­dus ini­me­si vas­tu va­ra­se­ma viie päe­va ase­mel kol­mel päe­val nä­da­las – es­mas­päe­val, kol­ma­päe­val ja ree­del kel­la 8-14. Sa­mal ajal on Aeg­vii­dus ava­tud ka ap­teek.

Maie Mu­ra­kas kin­ni­tas ok­toob­ri esi­me­se nä­da­la põh­jal, et Aeg­vii­dus po­le vas­tu­võ­tua­ja vä­he­ne­mi­se tõt­tu ars­ti­jär­je­kor­di tek­ki­nud ning ini­me­sed po­le nu­ri­se­nud: „Nen­de jaoks po­le prae­gu mi­da­gi muu­tu­nud. Kuu­lu­tus­tel oli in­fo am­mu väl­jas, väi­ke­ses ko­has lii­gu­vad uu­di­sed kii­res­ti.“

Ta ar­vas, et kol­mest vas­tu­võ­tu­päe­vast nä­da­las Aeg­vii­tu pii­sab, kes teis­tel päe­va­del soo­vib ars­ti juur­de min­na, peab sõit­ma Keh­ras­se, kui­gi peab ar­ves­ta­ma, et sin­na tu­leb eel­ne­valt re­gist­ree­ri­da.
„Kui on nii suur hä­da, et oo­da­ta üld­se ei kan­na­ta, tu­leb pöör­du­da kii­ra­bis­se või minna EMOs­se,“ sõ­nas Maie Mu­ra­kas.

Aeg­vii­du pe­rears­ti ni­mis­tu tõs­te­ti ter­vi­ku­na üle Keh­ra Ter­vi­se­kes­ku­se pe­rears­ti­le Na­ta­li­ja Ja­ko­ven­ko­le. Pe­rearst Mar­je Ott sel­gi­tas, et se­ni, ku­ni Maie Mu­ra­kas jät­kab Aeg­vii­dus tööd, saa­vad kõik te­ma en­di­se ni­mis­tu pat­sien­did jät­ka­ta pe­rears­ti juu­res käi­mist Aeg­vii­dus, kuid soo­vi­tas neil va­li­da-ot­sus­ta­da, mil­li­se pe­rears­ti juu­res soo­vi­vad käia pä­rast se­da, kui Maie Mu­ra­kas enam Aeg­vii­dus vas­tu ei võ­ta. Keh­ras Ter­vi­se­kes­ku­ses on li­saks Na­ta­li­ja Ja­ko­ven­ko­le ja Mar­je Ot­ti­le kol­mas pe­rearst Mai­re Post, kes on aas­taid töö­ta­nud las­tears­ti­na. See­tõt­tu soo­vi­tas Mar­je Ott eel­kõi­ge neil, kel­lel on väi­ke­sed lap­sed, re­gist­ree­ri­da end Mai­re Pos­ti ni­mis­tus­se. Te­ma te­ge­leb ka las­te vakt­si­nee­ri­mi­se­ga.