Aeg­vii­du õpi­las­te­le maks­tak­se sõi­du­kom­pen­sat­sioo­ni õp­peaas­ta lõ­pu­ni

1339

Järg­mi­sest õp­peaas­tast ei saa väl­jas­pool ko­du­val­da õp­pi­vad Aeg­vii­du güm­na­sis­tid enam sõi­du­kom­pen­sat­sioo­ni.

Ani­ja vo­li­ko­gu tun­nis­tas keh­te­tuks Aeg­vii­du val­la­vo­li­ko­gu mää­ru­se, mil­le alu­sel kom­pen­see­ri­ti õpi­las­te sõi­du­ku­lu­sid Aeg­vii­du val­las. Sel­le jär­gi või­mal­da­ti Aeg­vii­du val­la ela­ni­ke re­gist­ris ole­va­tel güm­naa­siu­miast­me õpi­las­tel ta­su­ta sõi­tu lä­hi­ma­te güm­naa­siu­mi­te­ni, mis asu­vad Keh­ras ja Ta­pal. Mu­jal güm­naa­siu­mio­sas käi­va­te­le las­te­le kom­pen­see­ri­ti pool sõi­du­ku­lu­dest. Ani­ja val­las teis­tes oma­va­lit­sus­tes õp­pi­va­te­le üld­ha­ri­dus­koo­li­de õpi­las­te­le sõi­du­ku­lu­sid ei kom­pen­see­ri­ta.

Abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja sel­gi­tas, et ku­na vald on nüüd üks, on va­ja õi­gu­sak­tid üht­lus­ta­da. En­di­ses Aeg­vii­du val­las sai koo­lis­käi­mi­seks sõi­du­kom­pen­sat­sioo­ni 7 güm­na­sis­ti, neist kaks õpi­vad Keh­ra güm­naa­siu­mis. Üle­jää­nud viis güm­na­sis­ti saa­vad osa­list sõi­du­soo­dus­tust veel ku­ni käe­so­le­va õp­peaas­ta lõ­pu­ni. Neist üks lõ­pe­tab ke­va­del koo­li. See­ga jää­vad järg­mi­sest õp­peaas­tast, kui ko­gu val­las hak­kab keh­ti­ma Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu mää­rus õpi­las­te sõi­du­kom­pen­sat­sioo­ni koh­ta, sõi­du­soo­dus­tu­se­ta 4 güm­na­sis­ti.

„Tu­le­vast õp­peaas­tast saa­vad ta­su­ta koo­li ja ko­ju sõi­ta need Aeg­vii­du põ­hi­koo­li lõ­pe­ta­nud õpi­la­sed, kes lä­he­vad Keh­ra güm­naa­siu­mis­se. Sa­ma põ­hi­mõ­te on ka Ala­ve­re põ­hi­koo­li lõ­pe­ta­nud õpi­las­te pu­hul. Nei­le, kes õpi­vad mu­jal güm­naa­siu­mio­sas, ei ole me sõi­du­kom­pen­sat­sioo­ni maks­nud, ku­na Ani­ja val­las on güm­naa­sium ole­mas,“ sõ­nas Mar­ge Ra­ja.

Ta li­sas, et ka ka­he val­la ühi­ne­mis­lä­bi­rää­ki­mis­te ha­ri­du­se töö­rühm oli sei­su­ko­hal – Aeg­vii­du õpi­las­te­le peab jää­ma ta­su­ta trans­port, kui jät­ka­vad pä­rast põ­hi­koo­li lõ­pe­ta­mist õpin­guid Keh­ra güm­naa­siu­mis.

2017/2018. õp­peaas­tal jät­kab mu­jal güm­naa­siu­mio­sas õp­pi­mist Aeg­vii­dust 4 õpi­last, kes on se­ni saa­nud sõi­du­kom­pen­sat­sioo­ni. Abi­val­la­va­ne­ma kin­ni­tu­sel on nen­de va­ne­ma­te­ga rää­gi­tud, nu­ri­naid eri­ti pol­nud, neil oli hea meel, et sõi­du­ku­lu­de hü­vi­ta­mi­ne ei lõpe ke­set õp­peaas­tat.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­las kaob abi­val­la­va­ne­ma koht
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vo­li­ko­gu esi­mees ja asee­si­mees kom­men­tee­ri­vad ta­ga­sias­tu­mist