Aeg­vii­du koo­lis ava­ti pi­du­li­kult söö­gi­tu­ba

828
„Ku­na meil on väi­ke söö­gi­tu­ba, on ka väi­ke lint,“ üt­les Aeg­vii­du koo­li di­rek­tor TII­NA STEIN­BERG, kui tõm­bas koos Ani­ja val­la­va­ne­ma RII­VO NOO­RE­GA söö­gi­toa süm­bool­seks ava­mi­seks lah­ti lin­dist seo­tud lip­su­ke­se.

„Küll toit söö­jaid leiab,“ on kir­jas Aeg­vii­du koo­li söö­gi­toa esi­sel vai­bal.

Kui­gi Aeg­vii­du koo­li söö­gi­saal val­mis ju­ba su­vel ning sep­temb­ris ala­nud uue õp­peaas­ta al­gu­sest on koo­li­pe­re saa­nud süüa omas ma­jas, ava­ti söö­gi­tu­ba amet­li­kult vii­ma­sel koo­li­päe­val en­ne esi­mest va­heae­ga, 18. ok­toob­ril. Di­rek­tor Tii­na Stein­berg põh­jen­das, et ava­mist ei ta­he­tud te­ha en­ne, kui si­sus­tus viim­se­ni ole­mas. Va­na­sõ­na­ga il­lust­ree­ri­tud vaip, see­bia­lu­sed ja kä­te­kui­va­tid olid­ki ühed vii­ma­sed as­jad, mis se­ni söö­gi­toast puu­du­sid.

Oma söök­lat Aeg­vii­du koo­lil ei ole. Koo­li­pe­re käis aas­taid söö­mas ko­ha­li­kus las­teaias. Koo­li­toit val­mis­ta­ti las­teaia köö­gis, söö­gi­saa­liks oli ko­han­da­tud las­teaia üks rüh­ma­ruum. Kui 2017. aas­tal oli las­teaial va­ja ruu­mi sõi­me­rüh­ma­le, jät­ka­ti seal küll koo­li­lõu­na val­mis­ta­mist, kuid söö­ma tu­li ha­ka­ta käi­ma koo­li­ma­ja vas­tas üle tee asu­vas Pii­be koh­vi­kus.

Möö­du­nud aas­tal ot­sus­tas EAS eral­da­da 106 741 eu­rot Aeg­vii­du koo­li­ma­ja küt­te­süs­tee­mi­de re­no­vee­ri­mi­seks, et viia ah­ju- ja elekt­ri­küt­te­ga hoo­ne üle maa­küt­te­le, ning söö­gi­toa ehi­ta­mi­seks.
Ehi­tus­tööd al­ga­sid tä­na­vu 15. ap­ril­lil. Han­ke või­tis OÜ Zep­parth, kel­le hin­na­pak­ku­mi­ne oli 113 704 eu­rot. Söö­gi­tu­ba teh­ti koo­li­ma­ja esi­me­se­le kor­ru­se­le, se­ni­ses­se kuns­ti- ja muu­si­kak­las­si ning õpe­ta­ja­te tup­pa, mil­le va­helt tu­li lõh­ku­da va­he­sein. Üm­be­re­hi­tus oli se­da­võrd põh­ja­lik, et va­nad põ­ran­dad võe­ti mul­la­ki­hi­ni üles ja asen­da­ti uue täis­puit­põ­ran­da­ga. Ku­na tööd al­ga­sid ehi­ta­ja et­te­pa­ne­kul ka­van­da­tust va­rem, jõu­ti ka val­mis kuu ae­ga en­ne, kui oli le­pin­gu­järg­ne täh­taeg. Di­rek­to­ril jät­kus ehi­ta­jai­le vaid kii­du­sõ­nu ning näh­tu­ga ole­vat ra­hu­le jää­nud ka au­gus­ti lõ­pus söök­lat üle vaa­ta­mas käi­nud ter­vi­sea­me­ti esin­da­ja: „Ta as­tus köö­gi­pool­sest uk­sest sis­se, laiu­tas kä­si ja üt­les: siin ei ole mit­te mi­da­gi vaa­da­ta, kõik on vä­ga häs­ti.“

Koo­li söö­gi­toa sis­se­pää­su juu­res on kraa­ni­kau­sid ja kä­te­kui­va­tu­sa­pa­raa­did, see­jä­rel toi­du­lett, kust lap­sed saa­vad võt­ta nõud ja ise toi­du tald­ri­ku­le tõs­ta. Tei­sel­ pool toi­du­let­ti, söö­gi­saa­li köö­gi­pool­ses osas, kus on kraa­ni­kauss, pliit, ahi, kül­mik, nõu­de­pe­su­ma­sin ja muu köö­giin­ven­tar, abis­tab neid söö­gi­toa pe­re­nai­ne Tii­na Vol­mer­son. Te­ma toob Aeg­vii­du las­teaiast toi­du ka koo­li ko­ha­le. Söö­gi­saa­lis on 8 lau­da, kor­ra­ga ma­hub söö­ma pool koo­li­pe­rest, 69 õpi­la­se­ga koo­lis süüak­se lõu­nat ka­hes va­he­tu­ses.

Aas­ta­küm­ne­te jä­rel lõu­na taas oma ma­jas
„Meie jaoks on see suur saal, aga tu­leb väl­ja, et kui ole­me siin kõik koos, on see hoo­pis väi­ke,“ mär­kis Tii­na Stein­berg söö­gi­saa­li ava­mi­sel, ku­hu oli kut­su­tud ko­gu koo­li­pe­re ja kü­la­li­sed.

Pä­rast las­te esi­ne­mist lau­sus di­rek­tor, et Aeg­vii­du kool on ilm­selt Har­ju­maa kõi­ge õn­ne­li­kum, sest neil on kõi­ge uuem ja ilu­sam söö­gi­saal. Ta rää­kis, et ka aas­ta­küm­neid ta­ga­si ol­la Aeg­vii­du lap­sed söö­nud oma koo­li­ma­jas, kuid siis pa­ku­ti seal ai­nult ko­ha­li­ku kon­diit­ri teh­tud saia­ke­si ning koo­li­tä­di kee­de­tud teed. Need vii­di kan­di­ku­te­ga klas­si­des­se. Järg­mi­ne koht, kus koo­li­rah­vas aas­taid lõu­nal käis, oli prae­gu­se Coo­pi kaup­lu­se tei­sel kor­ru­sel asu­nud söök­la. Pä­rast se­da käi­di pik­ki aas­taid söö­mas las­teaias ning vii­ma­sed kaks aas­tat Pii­be koh­vi­kus: „Nüüd või­me uh­ku­se­ga öel­da, et meil on oma koo­li­söök­la.“

Tii­na Stein­berg li­sas, et üks­ki asi ei sün­ni üleöö, nii on ka koo­li söö­gi­toa saa­mi­ne mit­me aas­ta ja suu­re mees­kon­na­töö tu­le­mus. Ta tä­nas en­dist Aeg­vii­du ja prae­gust Ani­ja val­la­va­lit­sust, sest pro­jekt sai al­gu­se en­ne ka­he val­la ühi­ne­mist, ka ehi­tus­fir­mat OÜ Zep­parth, OÜd PP Ehi­tus­jä­re­le­val­vet ning lap­se­va­nemat Tor­mi Pa­ju, kes res­tau­ree­ris söö­gi­toa jaoks lauad, mil­le pealt sõid lap­sed koo­li­toi­tu las­teaias.

Koos val­la­va­nem Rii­vo Noo­re­ga tõm­bas Tii­na Stein­berg söö­gi­toa süm­bool­seks ava­mi­seks lah­ti lin­dist seo­tud väi­ke­se lip­su.

Rii­vo Noor kin­ni­tas, et Ani­ja val­la jaoks on väi­kes­te koo­li­de-las­teae­da­de säi­li­mi­ne ja aren­da­mi­ne üks prio­ri­teet. Ta mee­nu­tas oma koo­lia­jast Aeg­vii­dus, kui­das kaup­lu­se peal asu­vas­se söök­las­se teh­ti koo­li juu­rest või­du­jook­su – kes kii­re­mi­ni jook­sis, sai esi­mes­te seas süüa: „Kui koo­li­pe­re käis las­teaias söö­mas, vaa­ta­sin val­la­ma­ja ak­nast, kui vä­le­dad te ole­te. Kah­ju, et see mõ­nus käi­mi­ne nüüd ära jääb, aga loo­dan, et lä­het­e ka pä­rast oma ma­jas söö­mist õue värs­ket õh­ku hin­ga­ma.“

Ta­va­li­ne koo­li­söök
Söö­gi­toa ava­mi­sel pa­ku­ti koo­li­pe­re­le ja kü­la­lis­te­le ta­va­list koo­li­toi­tu, sel päe­val olid me­nüüs kar­tu­li­sa­lat ja krin­gel. Kui­gi ko­kad on sa­mad, kin­ni­ta­sid nii Tii­na Stein­berg kui Tii­na Vol­mer­son, et lap­sed on ha­ka­nud oma söök­las pal­ju pa­re­mi­ni söö­ma – toi­tu lä­heb rais­ku võr­rel­des va­ra­se­ma­ga pal­ju vä­hem, lap­sed, kes va­rem väl­ti­sid söö­mas käi­mist ja võt­sid ko­dust või­lei­vad kaa­sa, käi­vad nüüd koos teis­te­ga lõu­nal.

Ka õpi­la­sed kin­ni­ta­sid, et nei­le meel­dib oma ma­jas söö­mi­ne roh­kem – ei pea enam üle­rii­deid sel­ga pa­ne­ma ega koo­li­ma­jast ee­ma­le lõu­na­ta­ma mi­ne­ma.

Eelmine artikkelKuusalu vallateede talihoolde kaartidest
Järgmine artikkelSõnumitoojas 23. oktoobril