Aeg­vii­du koh­vi­ku­te­kuu tei­sel päe­val oli ava­tud 9 koh­vi­kut

969
SAND­RA ja MA­DIS PUU­SE­PA Man­na­te­ra koh­vi­kus pa­ku­ti tai­me­toi­tu.

Aeg­vii­dus on au­gust tä­na­vu es­ma­kord­selt ko­du­koh­vi­ku­te­kuu – ta­va­li­se ühe päe­va ase­mel te­gut­se­vad ko­du­koh­vi­kud kol­mel pü­ha­päe­val. Koh­vi­ku­te­kuust võ­tab osa 14 ko­du­koh­vi­kut, mõ­ni on ava­tud ühel, mõ­ni mit­mel pü­ha­päe­val.

Möö­du­nud pü­ha­päe­val oli ava­tud 9 koh­vi­kut. Jõh­vi­ka tä­na­val Man­na­te­ra koh­vi­kus oli Sand­ra Puu­sepp töö­le ra­ken­da­nud ter­ve pe­re – köö­gi­toim­kon­nas olid li­saks te­ma­le ka ema ja va­nae­ma, klien­ti­de­ga te­ge­les abi­kaa­sa Ma­dis Puu­sepp. Koh­vi­kus pa­ku­ti vaid tai­me­toi­tu.
„Hu­vi on ol­nud oo­ta­ma­tult suur, kü­las­ta­jad olid ko­hal ju­ba en­ne ava­mist. La­san­jet proo­vi­tak­se aga­ralt, ei usu­ta, et se­da saab te­ha il­ma hakk­li­ha ja val­ge juus­tu­kast­me­ta. Mi­na ka­su­tan köö­gi­vil­ju, pea­mi­selt läät­se­sid, hakk­li­ha sar­nast teks­tuu­ri te­ki­tab hakk­so­ja, mis on vä­ga toi­tev. Kii­de­tak­se ka bur­ge­rit, see on teh­tud to­fu abil, mis on pa­nee­ri­tud no­ri le­he sis­se,“ ju­tus­tas pe­re­nai­ne.

Aeg­vii­du koo­li­ma­ja juu­res te­gut­ses koh­vik „Maa­sool“. Di­rek­tor Tii­na Stein­berg küp­se­tas pann­koo­ke, õpe­ta­jad müü­sid oma pa­ri­maid küp­se­ti­si. „Ko­gu­me tal­veks koh­vi­ra­ha,“ lau­sus koo­li­juht.

Va­na-Pos­ti­ma­ja koh­vi­kus olid müü­ja­te­na ame­tis kol­me pe­re lap­sed, pa­ku­ta­va eest olid hoo­lit­se­nud Kris­ti Raa­va, An­ni­ka Kle­mets ja Mai­li An­ni­kov. Koh­vi­ku­te­kuu eest­ve­da­ja Kris­ti Raa­va rää­kis, et nä­gi nä­dal va­rem kü­las­ta­ja­na, et kõik­jal ki­pub soo­la­se­mat puu­du jää­ma. See­tõt­tu rõ­hus nen­de koh­vik värs­ke­te­le ja na­tu­raal­se­te­le joo­ki­de­le ning pi­gem soo­la­se­le suu­täie­le, koo­ke oli vaid üks. Koh­vi­ku­ga ko­gu­ti ra­ha loo­mak­lii­ni­ku ja te­raa­pia­kes­ku­se õue­le tee­ra­da­de te­ge­mi­seks.

Aeg­vii­du vee­tor­ni koh­vi­kus sai või­lei­va­tort ot­sa vä­ga kii­res­ti, li­saks müü­sid Kers­ti Ree ja An­ne Il­ves koo­ke. Vee­tor­ni oma­nik Tõ­nis Raud­la pak­kus üles­su­la­ta­tud vaht­ra­mah­la ning oli hu­vi­lis­te­le giid. Tipp­het­kel oli koh­vi­kus kor­ra­ga um­bes pool­sa­da ini­mest – siis, kui seal esi­nes Jär­va-Jaa­ni dik­si­län­dan­sam­bel.

Väi­ke-Par­gi tä­na­val oli ka tä­na­vu ava­tud Ee­vi koh­vik, koh­vi­kut pi­das Ee­vi Haav-Ree­mets. Par­gi tä­na­val tut­vus­tas Ker­li Ki­vi­soo pea­mi­selt kau­pa, mi­da toob maa­le – puu­vil­la- ja olii­vi­õ­li­too­teid Tür­gist. Sel­le juur­de pa­ku­ti ka kom­mi-küp­si­seid.

KAT­RIN TSU­PI­NA, REE­LI­KA TAR­BE ja ANAS­TA­SIA MAL­KO­VA müü­sid KA­RE­NA koh­vi­kus soo­la­seid pi­ru­kaid ja ma­gu­said küp­se­ti­si.

Pap­li tä­na­val KA­RE­NA koh­vi­kus pak­ku­sid ko­ha­li­kud pii­gad Kat­rin Tsu­pi­na, Ree­li­ka Tar­be ja Anas­ta­sia Mal­ko­va soo­la­seid pi­ru­kaid ja ma­gu­said küp­se­ti­si. „Ole­me va­rem käi­nud kü­las­ta­ja­na, see­kord taht­si­me ise ol­la koh­vi­ku­pi­da­jad. Läks pä­ris häs­ti, ena­mu­se sai­me müü­dud. Järg­mi­sel pü­ha­päe­val kü­las­ta­me tei­si koh­vi­kuid,“ üt­le­sid nad.

Tei­sel pool raud­teed oli ava­tud kaks koh­vi­kut. Jär­ve tä­na­val te­gut­ses na­gu mul­lu­gi Koh­vi­kass, Pii­be maan­tee ää­res „Green Mi­le Ca­fe“. „Pi­ru­kad lä­he­vad na­gu soo­jad saiad, need on­gi ju soo­jad,“ kiit­sid Bir­git Rool ja Trii­nu Fross, kes nä­dal va­rem pi­da­sid Ka­se tä­na­val koh­vi­kut „Fan­taa­sia“. Trii­nu Fros­si va­nae­ma Ül­le Mii­li ko­duõues koh­vi­ku ava­mi­se idee tu­li pe­re­poeg Mih­kel Mii­lil. Soo­ja toi­du te­gi pe­re­nai­ne, po­jad sät­ti­sid koh­vi­ku lauad-tel­gi pai­ka, neiud küp­se­ta­sid ja müü­sid. Ku­na koh­vik asus üs­na maan­tee ää­res, käi­sid seal ka mõ­ned lä­bi­sõit­jad.

Kü­las­ta­jaid ja­gus kõi­ki­des­se koh­vi­ku­tes­se. Li­saks Aeg­vii­du rah­va­le oli tu­li­jaid kau­ge­malt, ka Tal­lin­nast. Koos abi­kaa­sa ja pi­si­po­ja­ga Raa­si­kult Aeg­vii­tu sõit­nud Mar­jaa­na Järv lau­sus: „Lu­ge­si­me le­hest koh­vi­ku­te­päe­va kuu­lu­tust ning ot­sus­ta­si­me tul­la päe­va veet­ma, sest Aeg­vii­dus on ka vah­vad ter­vi­se­ra­jad. Nä­gi­me siin ka ka­nu ja küü­li­kuid ning leid­si­me oma kas­si jaoks loo­mak­lii­ni­ku.“

Eelmine artikkelVoo­se rah­va­ma­ja tä­his­tas 90. sün­ni­päe­va
Järgmine artikkelKuu­sa­lu spor­di­väl­ja­ku ehi­tab Vers­ton Ehi­tus