Aeg­vii­du ka­ru küt­ti­mi­seks taot­le­tak­se eri­lu­ba

741
Aegviidu karu.

Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor taot­les kesk­kon­naa­me­tilt eri­lu­ba ka­ru küt­ti­mi­seks Aeg­vii­du Ja­hi­mees­te Selt­si ja­hi­piir­kon­nas. Ta sel­gi­tas, et seal­kan­dis on ke­va­dest saa­dik rin­gi lii­ku­nud ka­ru, ke­da on näi­nud Kõr­ve­maal mat­ka­jad ja ter­vi­ses­port­la­sed, vii­mas­tel nä­da­la­tel on loom ha­ka­nud käi­ma ale­vi ko­duae­da­des lõh­ku­mas ja ini­me­si hir­mu­ta­mas.

„Koe­ri ja ini­me­si see ka­ru ei kar­da,“ sõ­nas Rii­vo Noor.

Te­ma ko­du­hoo­vis Aeg­vii­dus on ka­ru lü­hi­ke­se aja jook­sul käi­nud kaks kor­da. Esi­me­sel kü­las­käi­gul 5. juu­ni en­ne­lõu­nal lõh­kus me­si­käpp val­la­va­ne­ma õues ja­hi­mees­te ma­ja ust ning loo­pis vil­ja­tün­ne laia­li, see­jä­rel käis naab­ri­te juu­res bas­sei­nis sup­le­mas. Sa­mal päe­val näh­ti te­da veel Maa­si­ka tä­na­val ühe elu­ma­ja õues ning tei­se ma­ja lä­he­dal, mõ­ni tund hil­jem Pär­na tä­na­va hoo­vis puu ot­sas. Möö­du­nud nel­ja­päe­va, 13. juu­ni hi­li­sõh­tul oli ka­ru taas Rii­vo Noo­re ko­duõues, lõh­kus me­si­ta­ru ning uues­ti kõr­val­hoo­ne ust. Pool tun­di hil­jem is­tus loom Vaa­ri­ka tä­na­va ot­sas kerg­liik­lus­teel: „Tü­tar tu­li möö­da kerg­liik­lus­teed ko­du poo­le, kui nä­gi ke­set teed is­tu­vat ka­ru, kes te­da märgates ära ei läi­nud, is­tus ra­hu­li­kult eda­si.“

Sa­mal ööl oli me­si­käpp lõh­ku­nud me­si­ta­ru Maa­si­ka tä­na­val, järg­mi­sel hom­mi­kul näh­ti te­da taas sa­mal tä­na­val.

„See ka­ru on üs­na jul­tu­nud tüüp, ke­da­gi ei kar­da. Ma­gab asu­la­le vä­ga lä­he­dal tee ää­res, ise­gi ale­vi tä­na­va ää­res on ma­ga­nud,“ üt­les Rii­vo Noor.

Ja­hi­me­he­na kin­ni­tab ta, et Aeg­vii­du ale­vis te­gut­seb üks ka­ru nii jul­gelt es­ma­kord­selt. Ta ei näe muud va­rian­ti, kui ja­hi­mees­tel tu­leks um­bes paa­riaas­ta­ne ka­ru ale­vist väl­ja mee­li­ta­da – asu­las ja­hi­mees püs­si las­ta ei või – ning va­rit­se­da se­ni, kui õn­nes­tub loom küt­ti­da: „Üks asi on see, kui ta käib õue­des lõh­ku­mas, aga me ei tea, mis toi­mub nii­su­gu­se mets­loo­ma peas. Kui ta ini­mest ei kar­da, ei saa ga­ran­tee­ri­da, et ta ei rün­da. On hil­ja ha­ka­ta rea­gee­ri­ma, kui kee­gi on vi­ga saa­nud. See­tõt­tu ei näe ma muud või­ma­lust, te­mast tu­leb va­ba­ne­da.“

Kesk­kon­naa­met on suu­sõ­na­li­selt and­nud tea­da, et Aeg­vii­du ja­hi­mees­te­le väl­jas­ta­tak­se eri­lu­ba ale­vit kim­bu­ta­va me­si­kä­pa küt­ti­mi­seks.