Aeg­vii­du ela­nik LIN­DA SUIK sai 100aas­ta­seks

931
100aas­ta­sel Lin­da Sui­gil on li­saks 4 lap­se­le kok­ku 9 lap­se­last, 17 lap­se­lap­se­last ja 1 lap­se­lap­se­lap­se­laps.

Es­mas­päe­val, 19. au­gus­til tä­his­tas kauaaeg­ne Aeg­vii­du ela­nik LINDA SUIK 100. sün­ni­päe­va.

Juu­be­li pu­hul te­gi ko­ha­lik rah­vas Lin­da Sui­gi­le Aeg­vii­du rah­va­ma­jas sün­ni­päe­va­peo, mil­lest võt­tis osa ka Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor. Ku­na pe­res oli äs­ja kurb sünd­mus, ei soo­vi­nud juu­bi­lar oma 100. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­seks kor­ral­da­tud peol osa­le­da, küll aga olid kohal te­ma kesk­mi­ne poeg Hein­rich Suik ja tü­tar Hil­le Nil­be.

Lin­da Suik on pä­rit Vil­jan­di­maalt Kol­ga-Jaa­nist. Kui abi­kaa­sa sõ­ja ajal 1941. aas­tal ma­ha las­ti, jäi ta ük­si kas­va­ta­ma kah­te väi­kest poe­ga. Viis aas­tat hil­jem tut­vus Lin­da Suik oma tei­se me­he­ga. Ka sel­lest koo­s­elust sün­dis kaks last, tü­tar ja poeg, kuid ka tei­ne mees tu­li mat­ta.

„Mi­na olin siis 11kuu­ne, kui isa su­ri, nii et ema elu on ol­nud vä­ga ras­ke, pi­di si­su­li­selt ük­si kas­va­ta­ma üles ne­li last,“ üt­les juu­bi­la­ri noo­rim poeg, Ani­jal elav And­res Suik.

Vil­jan­di­maal töö­tas Lin­da Suik al­gul kol­hoo­sis, see­jä­rel ko­lis Mul­gi­maa tei­se otsa õe­le-ven­na­le lä­he­ma­le, kus töö­tas 17 aas­tat sov­hoo­sis sea­ta­li­ta­ja­na. Hiljem hak­kas rah­va­kuns­ti­meist­ri­te koon­di­se­le Uku vai­pu ku­du­ma ning töö­tas seal veel ka pen­sio­nä­ri­na, ku­ni Uku te­ge­vu­se lõ­pu­ni.

Aeg­vii­dus on Lin­da Suik ela­nud 46 aas­tat. Tei­ne poeg Hein­rich Suik, kes elab Aeg­vii­dus ema­ga ühes ma­jas, mee­nu­tas, et ta läks pä­rast TPI lõ­pe­ta­mist 1973. aas­tal töö­le Keh­ra te­ha­ses­se ning siis ko­lis ka ema Har­ju­maa­le.

Ka pä­rast pen­sio­ni­le jää­mist on teinud Lin­da Suik pal­ju kä­si­tööd.

„Ta hee­gel­dab ka prae­gu, kui­gi veel paar aas­tat ta­ga­si te­gi roh­kem, käed ei ta­ha enam nii häs­ti lii­ku­da. Eel­mi­sel aas­tal käis ema sil­ma­lõi­ku­sel, nüüd si­sus­tab ko­dus ae­ga põ­hi­li­selt te­le­vii­so­ri vaa­ta­mi­se­ga. Väl­jas käib har­va,“ lau­sus Hein­rich Suik.

Eelmine artikkelAni­ja mõi­sa­kul­tuu­ri fes­ti­val on sel aas­tal vir­tuaal­ne
Järgmine artikkelSõnumitoojas 21. augustil