30aas­ta­ne Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor on saa­vu­ta­nud uue ta­se­me

2679
Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor. Kes­kel di­ri­gent TAA­VI ES­KO ja hää­le­sead­ja LEE­LO TAL­VIK.

Sün­ni­päe­va­peol tõ­de­ti, et mee­le­tu töö plaa­dil kõ­la­va­te lau­lu­de­ga on tõst­nud Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koo­ri ta­se­me­le, na­gu ei ku­na­gi va­rem.

Kuu­sa­lu val­da kon­kurs­si­del edu­kalt esin­da­nud Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor loo­di 2002. aas­tal Kol­ga ja Kuu­sa­lu kam­mer­koo­ri­de baa­sil, kuid sün­ni­päe­va pee­tak­se Kol­ga kam­mer­koo­ri asu­ta­mi­se jär­gi. Kol­gas kut­su­sid 1987. aas­tal me­hi ja nai­si koo­ri laul­ma Ki­ro­vi kol­hoo­si Kol­ga osa­kon­na too­kord­ne kul­tuu­ri­juht Kat­rin Lel­lep ja koo­li muu­si­kaõ­pe­ta­ja Anu Die­ner. Di­ri­gen­diks pa­lu­ti Kuu­sa­lu kesk­koo­li muu­si­kaõ­pe­ta­ja ja koo­li­koo­ri­de di­ri­gent Taa­vi Es­ko. Kol­ga kam­mer­koo­ri esi­me­ne proov oli 2. no­vemb­ril 1987.

Kuu­sa­lus moo­dus­ta­ti kam­mer­koor kaks aas­tat hil­jem, 1989. aas­ta veeb­rua­ris. Siis pu­hu­sid Ees­tis va­ba­du­se tuu­led veel tu­ge­va­malt ning Van­taa se­ga­koor Soo­mest pöör­dus Kuu­sa­lu muu­si­ka­koo­li poo­le ja kut­sus en­da­le kül­la Kuu­sa­lu kam­mer­koo­ri. Sel ajal oli kut­se Soo­me vä­ga suur asi, kuid Kuu­sa­lus kam­mer­koo­ri pol­nud. Muu­si­ka­koo­li di­rek­to­ri Ma­re Rus­sa­ku eest­ve­da­mi­sel pan­di se­ga­koor kok­ku, abi­vä­ge pa­lu­ti Kol­ga kam­mer­koo­rist. Taavi Esko sai ka selle koori di­ri­gen­diks.

Taa­vi Es­ko mee­nu­tab nüüd, et va­rem ei ol­nud ta täis­kas­va­nu­te koo­ri ju­hen­da­nud, nõud­mi­sed en­da­le ja lauljatele olid ko­he kõr­ged, re­per­tuaa­ri võe­ti keerulisemaid teo­seid: „See oli na­gu avas­ta­mis­retk, ot­si­sin so­bi­lik­ku re­per­tuaa­ri. Olen ik­ka öel­nud, et kam­mer­koor te­gi mi­nust tõe­li­se di­ri­gen­di.“

Ku­na käi­di üks­tei­sel abis ja sa­ge­li esi­ne­ti ka koos, oli mõ­ne aja pä­rast loo­mu­lik, et ka­hest kam­mer­koo­rist sai üks koor.

Plaat 23 lau­lu­ga
Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor esi­tas lau­päe­va, 25. no­vemb­ri õh­tul Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas juu­be­li­kont­ser­dil lau­le oma vast­val­mi­nud plaa­dilt „Ma lau­lan suust ja sü­da­mest“.

Kont­ser­di al­gu­ses tä­nas koo­ri pre­si­dent Ul­vi Rand saa­li­täit pub­li­kut, nen­de seas ka fänn­klu­bi, kes kõik 30 aas­tat on käi­nud kont­ser­ti­del ja koo­ri toe­ta­nud: „Ja tä­na­me meie di­ri­gen­ti Taa­vi Es­kot. Ei tea, kust ta küll oma ener­gia võ­tab, ilm­selt kos­mo­sest.“

Koo­ri di­ri­gent ja kuns­ti­li­ne juht Taa­vi Es­ko kii­tis, et Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor on aas­ta­te­ga muu­tu­nud vo­kaal­teh­ni­li­selt jär­jest pa­re­maks. Eel­mi­sel õh­tul, 24. no­vemb­ril esi­ne­ti paa­ri lau­lu­ga edu­kalt Tal­lin­na Üli­koo­lis, kus tä­his­ta­ti 70. aas­ta täi­tu­mist muu­si­kaõ­pe­tu­se alus­ta­mi­sest. Ta too­ni­tas, et koo­ril on hea või­ma­lus kut­su­da vas­tu­tus­rik­ka­ma­te­le esi­ne­mis­te­le ap­pi oma vi­list­la­si, kel­lest on saa­nud pro­fes­sio­naal­sed koo­ri­laul­jad. Nii olid abi­li­sed ka Tal­lin­na Üli­koo­li kont­ser­dil ja lau­päe­val Kuu­sa­lus. Plaa­di sal­ves­tus­tel tu­lid sa­mu­ti vi­list­la­sed ap­pi.

„Poo­led plaa­di­le lin­dis­ta­tud lau­lu­dest on Vel­jo Tor­mi­se loo­ming. Te­ma oli mi­nu men­tor ja õpe­ta­ja,“ lau­sus di­ri­gent kont­ser­dil maest­ro Vel­jo Tor­mi­se pul­ma­lau­le sis­se ju­ha­ta­des. Veel rää­kis Taa­vi Es­ko lau­lu­de va­he­le, kui­das õp­pis Tal­lin­na Pe­da­goo­gi­li­ses Ins­ti­tuu­dis muu­si­kaõ­pe­ta­ja eria­lal koos oma sõb­ra, he­li­loo­ja Peep Sa­ra­pi­ku­ga, kel­le „Ta len­dab me­si­puu poo­le“ on lau­lu­pi­du­de üks ar­mas­ta­tu­maid lau­le. Plaa­dil on ja kont­ser­dil tu­li et­te­kan­de­le Sa­ra­pi­ku „Ruk­ki­vi­hud re­he all“, mis di­ri­gen­di sõ­nul kuu­lub sa­mu­ti he­li­loo­ja pa­ri­ma­te lau­lu­de hul­ka.

Kok­ku on plaa­dil Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koo­ri esi­tu­ses 23 lau­lu. Plaa­di te­ge­mi­se idee pak­kus ja viis sel­le pro­dut­sen­di­na el­lu koo­ri laul­ja Alek­san­der Sko­li­mows­ki. Toe­tust saa­di Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­ta­li ka­he taot­lus­voo­ru eri­ne­va­test fon­di­dest kok­ku 1100 eu­rot, Kuu­sa­lu val­lalt 1000 eu­rot, spon­so­rid toe­ta­sid hel­delt, 300 eu­rot li­sas MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts plaa­di amet­li­ku väl­jaand­ja­na. Ku­na te­gu on ori­gi­naal­plaa­di­ga, oli sel­le väl­jaand­mi­ne ku­lu­kas ja töö­ma­hu­kas. Kõik plaa­di­ga seo­tud õi­gu­sed kuu­lu­vad kul­tuu­ri­selt­si­le.

Sal­ves­ta­ma asu­ti tä­na­vu jaa­nua­ris, vii­ma­ne lin­dis­tus oli sep­temb­ris. Lin­dis­ta­ti Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas ja Kuu­sa­lu ki­ri­kus. Sal­ves­tas toon­meis­ter Ta­nel Kles­ment.

Juu­be­li­kont­ser­dil ja­ga­ti uut plaa­ti koo­ri toe­ta­ja­te­le, kel­le abi­ta po­leks ol­nud või­ma­lik CD-d sel­li­sel ku­jul väl­ja an­da. Ka kõik plaa­di sal­ves­ta­mi­sel laul­nud laul­jad said sel­le kin­gi­tu­seks. Plaa­ti sai os­ta kont­ser­di jä­rel, edas­pi­di on müü­gil Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas. Ti­raaž on 300.

Just töö plaa­di­ga – sa­ge­da­sed proo­vid, har­ju­ta­mi­ne koos hää­le­sead­ja Lee­lo Tal­vi­ku­ga, en­da kok­ku­võt­mi­ne lin­dis­tus­tel – see on and­nud koo­ri kõ­la­le di­ri­gen­di sõ­nul kva­li­ta­tiiv­se tõu­su.

Taa­vi Es­ko: „Ühel het­kel tund­si­me kõik end vä­ga mo­ti­vee­ri­tult, as­tu­si­me üh­te jal­ga. Te­gi­me lä­bi suu­re aren­gu. Koo­ril on vä­ga hea au­ra. Alek­sand­ri idee tun­dus esial­gu pä­ris hull­jul­ge, na­gu oli ka paar aas­ta­t ta­ga­si te­ma mõ­te, et võik­si­me laul­da vo­kaal­teh­ni­li­selt vä­ga nõud­lik­ku „Mi­se­re­re mei, Deus“. Mõ­le­mad olid meie jaoks suur väl­ja­kut­se, üt­le­sin, kui et­te võ­ta­me, siis pea­me se­nist lat­ti üle­ta­ma.“

Ul­vi Rand li­sas, et plaa­di hea­le kva­li­tee­di­le ai­tas kaa­sa ka oma ala ti­pu Ta­nel Kles­men­ti suh­tu­mi­ne: „Ta töö­tab pro­fes­sio­naal­se­te muu­si­ku­te­ga. Meie­ga töö­ta­des ei lask­nud ta nõr­ge­maid esi­tu­si lä­bi, üt­les, et see oli ju­ba vä­ga hea, aga tee­me paar kor­da veel. Ning kui meid ühel kor­ral oli sal­ves­tu­sel vä­hem, soo­vi­tas, et võ­ta­me seekord planeeritu lin­ti edas­pi­di. Plaa­di te­ge­mi­ne tä­hen­das, et pool aas­tat olid meil proo­vid kol­mel päe­val nä­da­las, li­saks Lee­lo Tal­vi­ku lau­lu­laag­rid, lin­dis­ta­mi­sed, kõik pa­nus­ta­si­me pal­ju. Aga tu­le­must kuu­la­tes ole­me sel­le­ga vä­ga ra­hul. Plaat so­bib vä­ga heaks kin­gi­tu­seks oma lä­he­das­te­le ja sõp­ra­de­le“.

Juu­be­li­kont­ser­di­le järg­ne­sid õn­nit­le­mi­ne ja sõ­na­võ­tud, ter­vi­ta­jaid-õn­nit­le­jaid oli se­da­võrd pal­ju, et kü­la­li­sed sai koh­vi­lau­da pa­lu­da plaa­ni­tust tund ae­ga hil­jem.

Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koo­ri järg­mi­ne ko­ha­lik esi­ne­mi­ne tu­leb Kuu­sa­lu ki­ri­kus 11. det­semb­ril jõu­lu­kont­ser­dil, kus Taa­vi Es­ko on nel­ja koo­ri­ga – li­saks juu­bi­la­ri­le veel Kuu­sa­lu koo­li las­te­koo­ri ja noor­te­koo­ri­ga ning sel­lest sü­gi­sest alus­ta­nud pois­te­koo­ri­ga, kus lau­la­vad 3.-7. klas­si poi­sid.

Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor
Di­ri­gent Taa­vi Es­ko, sop­ra­nid El­le Rii­ves, Mai­re Kuu­se ja Ter­je Va­na­hans, Kel­li La­tik, Mar­git Lõ­he­laid, Tag­ni Jõe­leht, al­did An­ne Viil­ma, Eve­lin Es­ter, Ma­ri-Liis Lil­le­leht, Hil­ja Tu­ge­dam, Ka­ja Mar­tin­son, Kris­tii­na Re­ba­ne ja Ul­vi Rand, te­no­rid Ero Es­ko, Il­mar Le­gen­kov, Karl-Rai­ner Jä­nes, Ai­vo Sik­ka ja Ind­rek Olesk, ba­ri­to­nid Alek­san­der Sko­li­mows­ki ja Ott Ja­la­kas, bas­sid Lau­ri Es­ko, Ott Kask juu­nior, Ur­mas Kirs­man.

Eelmine artikkelKeh­ra C-klas­si tüd­ru­kud said Ees­ti kä­si­pal­li ka­ri­ka­võist­lus­tel 3. ko­ha
Järgmine artikkelLõp­pes Kiiu Ves­ki tä­na­va jalg­tee ehi­tus