25 aas­tat Keh­ra pääs­te­ko­man­dot

1011

AI­VAR KA­RI,
Keh­ra ko­man­do pea­lik

1. veeb­rua­ril täi­tub Keh­ra ko­man­dol 25 te­ge­vu­saas­tat.

1991. aas­tal loo­di Har­ju­maa pääs­te­tee­nis­tus ning ha­ka­ti moo­dus­ta­ma pääs­te­ko­man­do­de võr­ku. Kolm aas­tat hil­jem ra­ja­ti ko­man­do Keh­ras­se, mil­le ümb­ru­ses oma ük­sust veel ei ol­nud. Töö­ta­sin sel ajal Tal­lin­na tu­le­tõr­je­ko­man­dos ning kui ko­du­ko­has Keh­ras ko­man­do ra­ja­mi­sest kuul­sin, ot­sus­ta­sin kan­di­dee­ri­da sel­le ju­hiks.

Alus­ta­si­me tööd 1994. aas­tal Keh­ra kü­las AS Pro­paan gaa­si­kon­to­ris. Ela­mi­seks oli väi­ke tu­ba, kus oli te­le­vii­sor ja Keh­ra haig­last saa­dud re­form­voo­did. Raa­si­ku va­ba­taht­li­kust ko­man­dost tu­lid üle kaks ZIL-tüü­pi tu­le­tõr­jeau­tot ja ne­li au­to­juh­ti. Ku­na tu­le­tõr­ju­jaid pol­nud, kor­ral­da­ti kon­kurss. Kui tä­na­päe­val lä­bi­vad kan­di­daa­did arst­li­ku ko­mis­jo­ni, nei­le te­hak­se füü­si­li­sed kat­sed ja nad õpi­vad aas­ta pääs­te­koo­lis, siis too­na sõi­tis gaa­si­kon­to­ri hoo­vi re­de­lau­to ja töö­le soo­vi­jad pi­did ro­ni­ma 18meet­ri­se re­de­li tip­pu. Pä­rast üle­san­de soo­ri­ta­mist oli 8 meest väl­ja va­li­tud. Kok­ku oli ko­man­dos 1994. aas­tal tööl 12 meest – 4 va­he­tust, igas 3 meest.

Esi­me­sel te­ge­vu­saas­tal oli 62 väl­ja­sõi­tu. Tu­le­tõr­ju­ja töö­ta­su oli li­gi­kau­du 1000 kroo­ni ja pal­ga­ra­ha käis ko­man­do­pea­lik Kei­last pääs­te­tee­nis­tu­sest too­mas ki­le­ko­ti­ga.

1994. aas­ta lõ­pus os­tis Har­ju­maa pääs­te­tee­nis­tus Keh­ra ko­man­do­le esi­me­se vä­lis­mai­se tu­le­tõr­jeau­to Mer­ce­des-Benz. Saks­la­sed said va­nast lah­ti ja meie uue pääs­teau­to, mis oli „ai­nult“ 30 aas­tat va­na. Roo­li lä­bi­mõõt oli peaae­gu mee­ter ja roo­li­võim puu­dus. Sa­mas oli ma­si­nal ka­he sil­la ve­du, mis oli ras­ke­te tee­olu­de lä­bi­mi­seks hä­da­va­ja­lik. Ku­na aja­ham­mas oli va­rus­tus­kap­pi­de alu­mi­sed ää­red „ära nä­ri­nud“, tu­li se­da pi­sut ko­hen­da­da. Ko­man­dos olid tööl kuld­se­te kä­te­ga me­hed, kes tõi karp­rau­da, kes plek­ki ning va­rus­tus­kap­pi­de alu­mi­sed raa­mid ja uk­sep­le­kid said va­he­ta­tud. Kõi­ge pea­le uus vär­vi­kiht ja ma­sin nä­gi väl­ja na­gu uus. Ma­hu­ta­si­me kap­pi ka elekt­ri­ge­ne­raa­to­ri ja ehi­ta­si­me juur­de val­gus­tus­mas­ti. See oli suur samm eda­si, ku­na en­ne se­da tu­li pi­me­dal ajal te­ha tööd tas­ku­lam­bi­ga.

1. veeb­rua­ril 1995. aas­tal suu­re­nes mees­kond ja val­ve­va­he­tu­ses oli nüüd viis meest. Sa­mal aas­tal sai­me esi­me­sed hin­ga­mi­sa­pa­raa­did, mil­le­ga tu­le­kah­jul te­ha suit­su­su­kel­du­mist. Apa­raa­did olid ve­ne pä­ri­to­lu ja et suit­su­su­kel­du­ja väl­ja näeks, oli va­ja uu­si mas­ke. Nüüd tun­dub see mõel­da­ma­tu, kuid too­na lei­ti puu­duo­lev kraam Ka­da­ka tu­rult.

Si­de­pi­da­mi­seks ka­su­ta­ti ve­ne pä­ri­to­lu raa­dio­jaa­mu, mis olid ka­su­tu­sel ka kol­hoo­si­des. Pea­le ko­hi­na-ka­hi­na ei kuul­nud neist suurt mi­da­gi. Tu­le­kah­ju­le sõi­tes puu­du­sid va­hen­did li­sa­jõu­du­de kut­su­mi­seks ja tu­li ise hak­ka­ma saa­da.

1996. aas­tal soe­ta­ti Keh­ra ko­man­dos­se 89 000 kroo­ni maks­nud lõi­ke­riis­ta­de komp­lekt, mil­les olid lõi­kur, le­vi­ti, tung­raud ning ben­sii­ni­moo­to­ril töö­tav hüd­ro­pump. Neid sai ka­su­ta­da liik­lu­sa­va­rii­del, kui kan­na­ta­nu va­jas au­tov­ra­kist väl­ja­lõi­ka­mist. See oli suur samm eda­si, et väl­ti­da kan­na­ta­nu­tel li­sa­vi­gas­tu­si.

Ku­na oli suur puu­dus väl­jaõp­pi­nud mees­test, läk­sid 1995. aas­tal kolm meest Väi­ke-Maar­ja pääs­te­koo­li. Õpiaeg kes­tis kaks aas­tat. Õpe­ta­ti ise­gi me­dit­sii­ni, loo­ma­de psüh­ho­loo­giat, elekt­ro­teh­ni­kat, ka tant­si­mist ja se­da, kui­das noa ja kahv­li­ga kor­rekt­selt süüa. Tant­su­tun­nist vii­li­jad pi­did ka­ris­tu­seks jooks­ma 6 ki­lo­meet­rit.

Esi­me­ne suu­rem tu­le­kah­ju, mi­da Keh­ra ko­man­dol tu­li lik­vi­dee­ri­da, oli 1996. aas­ta al­gu­ses – Ani­ja val­la­ma­ja põ­leng. Ko­ha­le sõi­tis üks tu­le­tõr­jeau­to kol­me me­he­ga. Ku­na me­hi oli vä­he ja väl­jas pau­kus sel ööl 20kraa­di­ne pa­ka­ne, oli kus­tu­ta­mi­ne äär­mi­selt kee­ru­li­ne. Suur­te jõu­pin­gu­tus­te­ga sai­me tu­le­le siis­ki pii­ri ja val­la­ma­ja töö­ta­ja­tel õn­nes­tus suu­rem osa hoo­nes ol­nud va­rast pääs­ta.

1996. aas­ta lõ­pus tea­tas AS Pro­paan ren­di­le­pin­gu üle­süt­le­mi­sest. Ku­na pääs­te­ko­man­do nõud­mis­te­le vas­ta­vaid ruu­me pol­nud ko­he võt­ta, pa­ku­ti väl­ja sor­di­kat­se­punk­ti ga­raažid Raa­si­kul. See te­ki­tas kar­tust, et Keh­ra linn jääb ko­man­dost il­ma ning lin­na­pea Jü­ri Lill­soo pak­kus väl­ja Koo­li tä­na­val asu­va tsi­viil­kait­seob­jek­ti, mis oli mõel­dud haig­la­hoo­neks. Ok­toob­ri eel­vii­ma­sel päe­val ot­sus­ta­ti­gi Ida-Har­ju oma­va­lit­sus­töö­ta­ja­te nõu­pi­da­mi­sel, et Keh­ra ko­man­do uueks asu­ko­haks saab Koo­li 16 asuv hoo­ne. Ku­na se­ni­sed ruu­mid oli va­ja va­bas­ta­da, aga uues ko­has ga­raaže pol­nud, ko­li­si­me as­jad uu­de hoo­nes­se, mees­kond jät­kas tööd Keh­ra te­ha­se tu­le­tõr­je­de­poo 25ruut­meet­ri­ses toas, ku­hu mah­tu­sid ne­li voo­dit, tua­let­ti ja pe­se­mis­või­ma­lu­si pol­nud.

Järg­neb järgmises lehes.

Eelmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gu kin­ni­tas val­la 2019. aas­ta ee­lar­ve
Järgmine artikkelPrügivedu Raasiku vallas