25 aas­tat Keh­ra pääs­te­ko­man­dot, 7. osa

1179
Eliit­ko­man­do 2017 võit­jad Keh­ra ko­man­dost: pea­lik AI­VAR KA­RI, mees­kon­na­va­nem HAN­NES KUK­KE, pääst­jad TAU­NO KUU­SE­METS, AL­VIN KO­BIN ja RO­MAN SVI­RI­DOV.

AI­VAR KA­RI,
Keh­ra ko­man­do pea­lik

Al­gus Sõ­nu­mi­too­jas nr 5.

2015. aas­ta oli ko­man­do­le kurb. Pä­rast ras­ket hai­gust lah­kus meie seast mees­kon­na­va­nem Hel­dur Ta­pu (1.07.1967-25.08.2015). Hel­dur tu­li ko­man­dos­se töö­le 1995. aas­tal, sa­mal aas­tal läks end täien­da­ma Väi­ke-Maar­ja pääs­te­koo­li. Pä­rast lõ­pe­ta­mist asus töö­le mees­kon­na­va­ne­ma­na ja töö­tas ar­mas­ta­tud eria­lal ku­ni sur­ma­ni. 2015. aas­ta jäi vii­ma­seks ka val­ve­koer Rut­si­le.

2015. aas­ta al­gu­ses toi­mus Tal­linn-Nar­va maan­tee 22. ki­lo­meet­ril kee­ru­lis­te il­mas­ti­kuo­lu­de kaa­sa­bil suur ava­rii, mil­le tõt­tu tek­kis Nar­va suu­nal üle kol­me ki­lo­meet­ri pik­ku­ne um­mik. Va­ra­hom­mi­kul juh­tu­nud õn­ne­tu­ses osa­le­sid 13 sõi­du­kit, neist ne­li veo­kit ja ühek­sa sõi­duau­tot. Kolm kan­na­ta­nut vii­di haig­las­se.

2016. aas­tal sai Keh­ra ko­man­do uue ma­si­na, paak-kon­tei­ne­rau­to MAN. Au­tol on mul­ti­lift-süs­teem, mil­le­ga saab raa­mi pea­le tõm­ma­ta eri­ne­vaid kon­tei­ne­reid, muu­tes teh­ni­ka mul­ti­funkt­sio­naal­seks. Ta­va­li­selt on peal vee­paak. Ku­na ko­man­dos on roo­mi­kau­to Band­wagn, saa­me va­ja­du­sel vee­paa­gi ase­mel näi­teks met­sa­tu­le­kah­ju­le viia roo­mi­kau­to. 2017. aas­tal soe­tas pääs­tea­met 46 uut pääs­teau­tot ja neist üks an­ti Keh­ras­se. Meid küm­me aas­tat tee­ni­nud Sca­nia and­si­me Must­la ko­man­do­le.

2016. aas­tal osa­le­si­me esi­mest kor­da Põh­ja pääs­te­kes­ku­se kut­se­meis­ter­lik­ku­se võist­lu­sel. Ku­na saa­vu­ta­si­me tei­se ko­ha, sai­me pääs­me Eliit­ko­man­do võist­lu­se­le. Osa­le­sid Ees­ti 16 ko­man­dot, igast pääs­te­kes­ku­sest ne­li pa­ri­mat. Ka­he päe­va jook­sul võis­tel­di nel­jal alal: tu­le­kah­ju kus­tu­ta­mi­ses, liik­lus­a­va­rii la­hen­da­mi­ses, kom­bi­nee­ri­tud har­ju­tu­ses ja ope­ra­tiiv­sõi­du­ki vi­gur­sõi­dus. Keh­ra ko­man­do saa­vu­tas de­büü­dil 3. ko­ha.

Ku­na ko­man­dos oli võist­lus­te vas­tu hu­vi suur, saat­si­me 2017. aas­tal võist­le­ma kaks mees­kon­da. Ko­man­do­si­se­ne kon­ku­rents oli hea mo­ti­vaa­tor, Põh­ja pääs­te­kes­ku­se mõõ­du­võt­mi­sel saa­vu­ta­si­me 1. ja 2. ko­ha. See tä­hen­das, et Eliit­ko­man­do võist­lu­se­le pää­se­nud Põh­ja re­gioo­ni nel­jast mees­kon­nast olid kaks Keh­rast. Ka üle-ees­ti­li­sel võist­lu­sel läks meil häs­ti – esi­me­ne mees­kond või­tis ihal­da­tud Eliit­ko­man­do tiit­li, tei­ne võist­kond jäi na­pilt poo­diu­mi­ko­hast il­ma, nel­jan­daks. 2018. aas­tal saa­vu­ta­si­me Põh­ja pääs­te­kes­ku­se võist­lu­sel 1. ning 3. ko­ha, Eliit­ko­man­dol 2. ja 8. ko­ha.

2018. aas­ta 16 ap­ril­li öö­sel sai häi­re­kes­kus tea­te tu­le­kah­just Keh­ras. Pe­re­rah­va ära­tas unest suit­suan­dur. Kaks noo­ri­mat lii­get tõi ma­jast väl­ja vap­per pe­rei­sa ja kui pääst­jad olid re­de­li abi­ga too­nud al­la ka tei­se­le kor­ru­se­le suit­su­lõk­su jää­nud kaks ini­mest, võis kind­lalt öel­da, et suit­suan­dur pääs­tis viis ini­me­lu.

Ku­na oli­me hõi­va­tud teis­te tu­le­kah­ju­de­ga, jõu­dis Keh­ra ko­man­do möö­du­nud aas­ta põua­sel su­vel toi­mu­nud Vi­ki­pa­lu met­sa­põ­len­gu­le tei­sel päe­val. Sel­leks ajaks põ­les li­gi 30 hek­ta­rit. Tu­le­luu­ret te­hes avas­ta­si­me tu­le­kol­de, mis ko­gus jõu­du. Püüd­si­me tuld hoi­da raies­mi­ku kes­kel, et see ei pää­seks eda­si suur­de met­sa. Pa­ra­ku oli ilm vä­ga tuu­li­ne ja ik­ka­gi lei­dis ük­sik sä­de tee puu­lat­va. Suu­re tuu­le­ga lii­kus lad­va­tu­li eda­si nii kii­res­ti, et tu­le lii­ku­mist sai suu­re pra­gi­na ja pääst­ja­te van­de­sõ­na­de saa­tel kõi­gest imet­le­da”, maa­pin­nalt kus­tu­ta­mi­ne oli loo­tu­se­tu et­te­võt­mi­ne. Üks või­ma­lus pan­na lad­va­tu­le­le piir oli tu­le pea­ta­mi­ne met­sa­tee­del ja -sih­ti­del, kus puu­lat­va­de va­hel on laiem va­he. Se­da pääst­jad üri­ta­sid­ki, pa­ra­ku lii­kus tu­li kii­re­mi­ni, kui voo­li­ku­lii­ne ma­ha jooks­vad pääst­jad ja nii tu­li üri­ta­da tu­le „kot­ti püüd­mist“ veel­gi suu­re­ma rin­gi­ga. Al­les öö­tun­di­del sai põ­len­gua­la­le vii­maks voo­li­ku­te­ga ring üm­ber ja kah­ju­tu­le ede­ne­mi­se­le piir. Järg­ne­va­tel päe­va­del hoi­ti tu­le le­vi­kut kin­ni – ta­sa­pi­si lii­gu­ti põ­len­gua­la pe­ri­meet­ri sis­se, et kus­tu­ta­da hõõ­gu­vaid tu­le­kol­deid. Sel­leks ajaks põ­les ju­ba li­gi 200 hek­ta­rit met­sa. Ko­ha­le too­di pal­ju eri­teh­ni­kat, Keh­rast põ­hiau­to kõr­val ka paak- ja roo­mi­kau­to. Pä­rast kah­te met­sa­nä­da­lat näi­tas roo­mi­kau­to odo­mee­ter üle 400 ki­lo­meet­ri.

Sü­gi­sel as­fal­tee­ri­ti ko­man­doe­si­ne plats, mi­da oli­me oo­da­nud 21 aas­tat, ko­man­dos­se pai­gal­da­ti ka kesk­küt­te­to­rud ja -ra­diaa­to­rid ning või­si­me päe­vi­näi­nud bul­ler­ja­ni „pen­sio­ni­le saa­ta“.

Keh­ra ko­man­dost on au­ta­sus­ta­tud järg­mi­si pääst­jad: Han­nes Kuk­ke – Elu­pääst­ja III klas­si me­dal ja Pääs­te­tee­nis­tu­se me­dal, Mar­gus Huul, Priit Pik­ker, Mark Rei­si ja Mar­ko Tam­bur – Elu­pääst­ja III klas­si me­dal, Mar­ko Mer­zin – Pääs­te­tee­nis­tu­se me­dal, Ai­var Ka­ri – Pääs­te­tee­nis­tu­se Hõ­be­rist ja Pääs­te­tee­nis­tu­se me­dal.

Eelmine artikkelEes­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel võist­le­vad Raa­si­ku, Keh­ra ja Kuu­sa­lu võist­kon­nad
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu aru­tas hu­vi­koo­li õp­pe­ta­su­de tõst­mist