Wal­dorf­koo­li­de olüm­pia­ avas Aru­kü­las ALEK­SAN­DER TAM­MERT

2428
Olümpiamängude aukülaline, kettaheitja ALEKSANDER TAMMERT näitas heitetehnikat ning pakkus, et Vana-Kreeka rõivais ta eriti kaugele ei heidaks.

Aru­kü­las toi­mu­sid Ees­ti wal­dorf­koo­li­de 2päe­va­sed an­tiik-olüm­pia­män­gud.

Möö­du­nud nä­da­la ree­del ja lau­päe­val ava­nes Aru­kü­la lau­lu­väl­ja­kul ta­va­tu vaa­te­pilt. Va­na-Kree­ka too­ga­des ja kil­pi­de­ga noo­red võist­le­sid kooliolüm­pia­män­gu­del, kus ka­vas olid kahe päeva jooksul ket­ta­hei­de, oda­vi­se, hoo­ta kau­gus­hü­pe, Va­na-Kree­ka maad­lus, ma­ra­to­ni­jooks, kaa­ri­ku­sõit ja kil­bi­jooks.
Aru­kü­la Va­ba Wal­dorf­koo­li te­gev­juht Ker­ti Pell­mas sel­gi­tas, et olüm­pia­män­gud on wal­dorf­koo­li­de iga-aas­ta­ne tra­dit­sioon vii­ma­sed 15 aas­tat. Need toi­mu­vad eri­ ko­htades, Aru­kü­la on võõ­rus­ta­nud olüm­pia­la­si ka va­ra­se­malt.
Ta rää­kis, et wal­dorf­koo­li­de olüm­pia­män­gud on eri­li­sed, kuna võist­le­vad ai­nult 5. klas­si­de õpi­la­sed. Just sel­les va­nu­ses on aja­loo õp­pe­ka­vas Va­na-Kree­ka tee­ma, õpi­tak­se sel­le­ga seon­du­vat aja­lu­gu ja kul­tuu­ri, ke­va­di­sed olüm­pia­män­gud on tead­mis­te kin­ni­ta­mi­ne olüm­pia­män­gu­de proo­vi­mi­se­ga omal na­hal.
Män­gu­del osa­le­sid õpi­la­sed Aru­kü­la, Kei­la, Tal­lin­na, Tar­tu, Vil­jan­di, Rak­ve­re ja Põl­va­maa Ros­ma wal­dorf­koo­li­dest. Tu­le­ma­ta jäi Pär­nu wal­dorf­kool, kus on prae­gu veel ai­nult 4 klas­si, ne­mad saa­vad osa­le­da tu­le­val aas­tal.
Kõik õpi­la­sed ja­ga­ti loo­si­ga võist­kon­da­deks ehk lin­na­deks, iga rühm sai Va­na-Kree­ka lin­na ni­me ning lin­na­pea. Lau­lu­väl­ja­ku­le min­di rong­käi­gus Aru­kü­la mõi­sa juu­rest.
Olüm­pia­män­gud avas Ees­ti üks pa­ri­maid ket­ta­heit­jaid, 2004. aas­ta olüm­pia­män­gu­del pronks­me­da­li võit­nud Alek­san­der Tam­mert. Ta te­gi pä­rast avat­se­re­moo­niat võist­le­ja­te­le soo­jen­dus­võim­le­mist, pidas motivatsioonikõne ning seejärel ju­hen­das ket­ta­hei­te sektoris võist­le­jaid, näi­tas teh­ni­kat ning ja­gas õpe­tus­sõ­nu, kuidas ketast kõige paremini käest lennutada.
Alek­san­der Tam­mert rää­kis, et wal­dorf­koo­li­de olüm­pia­le po­le ta va­rem sat­tu­nud, kuid näh­tu jät­tis tal­le vä­ga põ­ne­va mul­je: „Ta­va­li­selt on koo­li­olüm­pia­män­gu­del häs­ti pal­ju eri va­nu­ses lap­si, tu­le­mu­si peab ar­ves­ta­ma va­nu­sek­las­si­des ning võistlust on raskem hoomata. Siin Arukülas on aga kõik lap­sed ühe­va­nu­sed ning võist­lus see­ga pin­ge­li­sem. Ka vaa­da­ta on põ­nev ja teat­raal­ne, sest kõik de­tai­lid on Va­na-Kree­ka stii­lis.”
Ta li­sas, et ku­na koo­lio­lüm­pia­män­gud on vä­ga po­pu­laar­sed ning sa­tu­vad ke­va­del sa­ma­le nädalavahetusele, tu­leb te­ha va­li­kuid, ku­hu min­na. Kü­las­ta­da jõuab üh­te-kah­te võist­lust, üle­jää­nud kut­sed tu­leb ära öel­da.

Õhtul suur kreeka pidu
Olüm­pia­män­gu­de esi­me­ne päev lõp­pes suu­re Kree­ka-stii­lis peo­ga Aru­kü­la rah­va­ma­jas. Õpi­la­sed olid väl­ja mõel­nud et­teas­ted, tei­nud Kree­ka suu­pis­teid. Külalised jäid ööbima Arukülla.
Olüm­pia­män­ge toe­tas Ees­ti Olüm­pia­aka­dee­mia, Ker­ti Pell­mas sõ­nas, et sin­na kir­ju­ta­tud pro­jek­ti eest sai toe­tust, mis kat­tis näi­teks aju­tis­te tua­lett­ruu­mi­de ku­lu.
Aru­kü­la wal­dorf­koo­li õpi­las­te pa­ri­mad tu­le­mu­sed olid Kla­ri­se Piir­sa­lu 11. koht ma­ra­to­ni­jook­sus, ning Kris­tin Ma­ria Käi 3. koht maad­lu­ses oma võist­kon­na ar­ves­tuses. Üldvõitjaks kuulutati Sparta linn.
Kerti Pellmas sõnas, et olümpiamängude korraldamine oli vahva väljakutse, segavõistkon­dadeks jagamine aitas lastel pa­remini tuttavaks saada ja su­hel­da: „Ühtlasi sai aasta jook­sul Vana-Kreeka kohta õpi­tu paremini selgeks.”
Võistlejad rääkisid, et Aleksander Tammerti tulek oli tore üllatus ning mõnigi laps rõõ­mustas, et viskas pärast näpu­näiteid ketast kaugemale, kui oleks osanud arvata.