Voo­sel käi­nud Amee­ri­ka fil­mi­mees on Ees­ti­maast lum­ma­tud

915
EMAD RAS­HI­DI ja TA­NEL TAL­VE Voo­se Päi­ke­se­ko­du ees.

Eel­mi­sel nä­da­lal kü­las­tas Ani­ja val­la Voo­se kü­la Te­he­ra­nist pä­rit USAs elav fo­tog­raaf ja fil­mi­mees Emad Ras­hi­di. Ta elas kolm päe­va Voo­se Päi­ke­se­ko­dus, käis sel­le aja jook­sul pil­dis­ta­mas-fil­mi­mas Har­ju- ja Jär­va­maal, Pak­rist Jär­va-Jaa­ni­ni.

Voose külavanem ANDRUS NILISK Ameerika filmimehe kaamerasilma ees.

„Vii­ma­sel ajal on Emad Ras­hi­di tei­nud do­ku­men­taal­fil­me Iraa­gis ja Jor­daa­nias. Ta rää­kis oma sõb­ra­le, et ta­hab järg­mi­se­na min­na ku­sa­gi­le, mis oleks nei­le rii­ki­de­le täie­lik vas­tand. Sõ­ber ole­vat ko­he soo­vi­ta­nud Ees­tit,“ rää­kis Amee­ri­ka fil­mi­meest kolm päe­va võõ­rus­ta­nud Voo­se Päi­ke­se­ko­du pe­re­mees Ta­nel Tal­ve.

Ta li­sas: „Emad kin­ni­tas, et Lä­his-Ida suh­te­li­selt in­ten­siiv­se ja vä­si­ta­va elu­tem­po kõr­val oli meie kär­je­ma­jas öö­bi­mi­ne õnd­salt ra­hu­lik ja ai­nu­laad­ne.“

Kau­ge kü­la­li­ne ole­vat ol­nud Ees­tist vai­mus­tu­ses, pea­mi­selt lum­ma­sid te­da meie pu­has loo­dus, met­sad, sood ja ra­bad, kuid tal­le pak­ku­sid hu­vi ka nõu­ko­gu­deaeg­ne teh­ni­ka ja va­nad ehi­ti­sed. Emad Ras­hi­di pil­dis­tab ja fil­mib­ki Ees­tis põ­ne­vaid pai­ku, ini­me­si, hoo­neid ja teh­ni­kat: „Voo­se ma­ha­jäe­tud loo­ma­lau­ta­sid fil­mis ta droo­ni­ga ning sai mul­je­ta­val­da­vaid kaad­reid ühest ajas­tu mär­gist me rii­gis. Te­ma sil­me lä­bi po­le sel­li­sed ob­jek­tid tin­gi­ma­ta ne­ga­tiiv­se ala­too­ni­ga, neid tu­leks­ki võt­ta kui jäl­gi ühest pe­rioo­dist meie aja­loos, mi­da meie ole­me omal na­hal ko­ge­nud, kuid mis näi­teks amee­rik­las­te jaoks on ol­nud vaid pro­pa­gan­da­kaad­rid män­gu­fil­mi­dest.“

Näh­tud üles­võ­te­te põh­jal ar­vab Ta­nel Tal­ve, et Emad Ras­hi­di on meie eluo­lust kok­ku pa­ne­mas vä­ga mõ­ju­sat üle­vaa­det: „Au­salt öel­des avas­ta­sin te­ma pil­dis­ta­tud ja fil­mi­tud ma­ter­ja­li vaa­da­tes Ees­ti­maad ka ise just­kui uues­ti, mär­ka­sin as­ju, mi­da se­ni pol­nud mär­ga­nud­ki. Jor­daa­nias te­gi ta do­ku­men­taal­fil­mi seal­sest vee­puu­du­sest. Kõr­ve­maa oma puh­ta vee ja õhu­ga on mi­da­gi, mi­da me ise või­bol­la nii ­vä­ga hin­na­ta ei os­ka­.“

Voo­selt lii­kus kü­la­li­ne sel es­mas­päe­val eda­si La­he­maa Rah­vus­par­ki ning seejärel plaa­nib kü­las­ta­da ka Nar­va linna.

Eelmine artikkelVAI­NO NAPP aval­das raa­ma­tu en­di­sest Pi­ka­ve­re piir­kon­na Ur­vas­te kü­last
Järgmine artikkelKeh­ra algk­las­si­ma­ja fas­saad saab kor­da