Voo­se kü­la 777. sün­ni­päe­val võis­tel­di „ta­lis­por­dis“

1749
Ani­ja val­la Voo­se kü­la juu­be­lil toi­mu­nud spor­di­päe­va või­tis Raa­si­ku val­la Ki­vi­loo kü­la võist­kond AI­VO VIR­MA, REE­LI­KA VIR­MA, RAG­NAR VIR­MA ja EBE VIR­MA.

Sün­ni­päe­val pee­ti se­ni veeb­rua­ris toi­mu­nud ta­lis­por­di­päe­va, kü­las käis ka kul­tuu­ri­mi­nis­ter IND­REK SAAR.

Kui kaks aas­tat ta­ga­si tä­his­tas Ani­ja val­la Voo­se rah­vas kü­la 775. sün­ni­päe­va ko­du­kan­di­päe­va­ga, siis tä­na­vu lei­ti, et ka num­ber 777 on uh­ke ja vää­ri­kas. Kü­la­selts kut­sus sel pu­hul sõb­rad lä­he­dalt ja kau­ge­malt spor­ti­ma ning meelt la­hu­ta­ma.

Mi­tu kü­la naa­ber­val­da­dest on Voo­se­le saa­nud just­kui sõp­rus­kü­la­deks, ku­na on aas­taid osa­le­nud Voo­se ta­lis­por­di­päe­va­del, mis kan­di­dee­ri­sid 2015. aas­tal tiit­li­le Har­ju­maa aas­ta te­gu. Voo­se ta­lis­por­di­päe­vad toi­mu­sid igal tal­vel 11 aas­tat jär­jest, vii­ma­ti 2016. aas­tal. Nüüd ot­sus­ta­ti need taa­s­elus­ta­da, kuid hoo­pis su­vel.

Kui kü­la­va­nem And­rus Ni­lisk oli lau­lu „Voo­se lu­gu“ saa­tel tõm­ma­nud var­das­se kü­la li­pu ning kü­la­selt­si ju­ha­tu­se ja rii­gi­ko­gu lii­ge Ta­nel Tal­ve kok­ku­tul­nuid ter­vi­ta­nud, alus­ta­sid 8 nel­ja­liik­me­list võist­kon­da kü­lap­lat­sil võist­le­mist „ta­lia­la­del“. Näi­teks tu­li ko­gu võist­kon­nal kor­da­möö­da riie­tu­da tal­ve­riie­tes­se ja te­ha väi­ke jook­su­ring, või koos ka­hel laual „suu­sa­ta­da“.

Ka­hek­sa ala kok­ku­võt­tes või­tis naa­ber­kü­la Ki­vi­loo võist­kond Raa­si­ku val­last – Ebe, Ai­vo, Ree­li­ka ja Rag­nar Vir­ma. Tei­seks tu­li Ka­ri­lat­si kü­la Põl­va­maalt, 3.-4. koh­ta jäid ja­ga­ma Ko­da­ni­kuü­hen­du­se Siht­ka­pi­tal ja Visk­la kü­la Ko­se val­last. Ai­nus Ani­ja val­la võist­kond Ani­ja Eit ja sõb­rad ehk kos­tü­mee­ri­tult võist­le­ma tul­nud Mar­git Aas­maa, Ul­mi Lõo­ke, Kers­ti Oja ja Kris­tii­na Oja, said 8. ko­ha.

Sa­mas koos­sei­sus Ki­vi­loo kü­la ehk pe­re­kond Vir­ma või­tis Voo­se ta­lis­por­di­päe­va ka 2015. aas­tal. Tä­na­vu­ne oli Ki­vi­loo kü­la võist­kon­da­de­le Voo­se spor­di­päe­va­delt nel­jas võit. Pe­re­kond Vir­ma on ol­nud peaae­gu iga kord ko­hal, va­he­le on jää­nud vaid üks spor­di­päev, siis oli pe­re­po­ja koo­li­lõ­pe­ta­mi­ne.

„Kui kõr­val­kü­la kor­ral­dab, ei saa jät­ta tu­le­ma­ta. Po­le mõ­tet te­ha, kui ei võe­ta osa. Ka nüüd olid ko­hal Voo­se sõb­rad mu­jalt, oma val­la kü­lad mit­te,“ tõ­des Ebe Vir­ma.

Abi­kaa­sa Ai­vo Vir­ma li­sas: „Õn­neks oli mul Soo­mest puh­ku­se nä­dal, mui­du po­leks saa­nud tul­la.“
Ku­na ta­lis­por­di­päev toi­mus su­vel, oli Ki­vi­loo esin­dus ko­hal suus­ka­del. Hoo­li­ma­ta ta­va­pä­ra­tust toi­mu­mi­sa­jast ei ol­nud võit­ja­te mee­lest tä­na­vu­ne ta­lis­por­di­päev eelmistest vä­ga pal­ju eri­nev. Võist­lu­sa­lad olid pal­jus­ki va­ra­se­ma­test kor­da­dest tut­ta­vad – näi­teks nel­ja­ke­si ka­hel laual suu­sa­ta­mi­ne on kuu­lu­nud ka tal­vis­te spor­di­päe­va­de võist­lus­kav­va, hüp­pe­nöö­ri­ga hüp­pa­mi­ne mi­ni­suus­ka­del tu­li nüüd te­ha suu­red sus­sid ja­las, saa­ni ve­da­mi­se ase­mel kin­ni­seo­tud sil­ma­de­ga ja võist­kon­na­kaas­la­se ju­hen­da­mi­sel tu­li su­vi­sel „ta­lis­por­di­päe­val“ sa­ma­moo­di juhtida vank­rit. Olid ka mõ­ned pä­ris uued alad, näi­teks tu­li nöö­ri ot­sas ve­da­da Mosk­vit­ši, mil­le­ga talvistel spor­di­päe­va­del on sõi­de­tud ral­lit.

„Va­rem on ol­nud võist­lu­sed met­sas, see­kord olid kõik kü­lap­lat­sil kom­pakt­selt koos. Ku­na siin on sün­ni­päe­va­pi­du, oli see ka kü­la­lis­te­le mee­le­la­hu­tus. Met­sas po­le pea­le oma võist­kon­na­kaas­las­te ke­da­gi er­gu­ta­mas, siin ela­sid täies­ti võõ­rad ini­me­sed kaa­sa,“ lau­sus Ai­vo Vir­ma.

Ta kin­ni­tas, et läk­sid pe­re­ga Voo­se­le eel­kõi­ge lus­ti­ma, kuid võis­tel­des te­kib ala­ti ha­sart: „See, et lõ­bu­sa aja­veet­mi­se­ga kaas­nes võit, on boo­nus.“

Ani­ja val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM, kul­tuu­ri­mi­nis­ter IND­REK SAAR, rii­gi­ko­gu lii­ge, Voo­se ela­nik TA­NEL TAL­VE ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees JAAN ORUAAS.
Ani­ja val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM, kul­tuu­ri­mi­nis­ter IND­REK SAAR, rii­gi­ko­gu lii­ge, Voo­se ela­nik TA­NEL TAL­VE ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees JAAN ORUAAS.

Tun­nus­tus mi­nist­rilt ja val­la­juh­ti­delt
Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam ja vo­li­ko­gu esi­mees Jaan Oruaas tun­nus­ta­sid Voo­se kü­la sel­le eest, et aas­taid on kor­ral­da­tud kü­la­le tun­tust too­nud ta­lis­por­di­päe­va. Val­la­va­nem an­dis kü­la­va­nem And­rus Ni­lis­ki­le val­la­va­lit­su­se kin­gi­tu­se – au­to­numb­ri Voo­se 777, mis aitab oma kü­la te­ge­mi­si reklaamida ko­gu Ees­ti­le.

Kul­tuu­ri­mi­nis­ter Indrek­ Saar mär­kis, et on Voo­sel peaae­gu naab­ri­me­he­na ehk Lää­ne-Vi­ru­maalt Läs­na-Loo­bu kü­last, mis va­li­ti eel­mi­sel aas­tal Ees­ti pa­ri­maks kü­laks.

„Loo­dan, et tee­te jär­gi,“ mär­kis ta ning kin­kis Voo­se kü­la­va­ne­ma­le Mar­ju Kõi­vu­puu raa­ma­tu Ees­ti pü­ha­pai­ka­dest.

Sõ­nu­mi­too­ja kü­si­mu­se­le, miks ei osa­le­nud Läs­na-Loo­bu võist­kond Voo­se „ta­lis­por­di­päe­val“, lau­sus Ind­rek Saar: „Jäin ka ise mõt­le­ma, et oleks pi­da­nud siia ter­ve kü­la kut­su­ma. Aga ar­ves­ta­des, kui ak­tiiv­ne on meie kü­lae­lu – näi­te­ring ja lau­lu­koor on pi­de­valt rak­kes, ei tea ku­na­gi, kus nad ree­de õh­tul pa­ras­ja­gu on.“

Voo­se Kü­la­selts tä­nas Mih­kel Ran­da­mit ja Hel­kin Uus­la­ri, kes koos Ta­nel Tal­ve­ga vär­vi­sid lau­lu­la­va sei­na­le kü­la lo­go.

Voo­se kü­la sün­ni­päe­val esi­ne­sid Ala­ve­re va­ba­tant­su tüd­ru­kud, Jär­va-Jaa­ni koor, an­samb­lid Boo­gie Com­pa­ny ning Aja­ra­tas Ha­las­ta­ma­tult Vee­reb, Ei Te­da Pea­ta­da Saa, Eri­ti, hi­li­sõh­tul näi­da­ti Päi­ke­se­ko­dus öö­ki­no.

Kü­la sün­ni­päe­va­peolt läks eet­ris­se Ka­nal2 uu­dis­te­saa­de Su­ve­re­por­ter.

Eelmine artikkelIda-Har­ju esi­me­se gol­fi­võist­lu­se või­tis Raa­si­ku vald
Järgmine artikkelAru­kül­la tuleb päi­ke­see­lekt­ri­jaam