Vo­li­ko­gu lõ­pe­tas Kuu­sa­lu tee­de töö­rüh­ma te­ge­vu­se

264
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu ot­sus­tas 11 poolt-, 1 vas­tu- ja 3 era­poo­letu hää­le­ga lõ­pe­ta­da vo­li­ko­gu tee­de töö­rüh­ma te­ge­vus. Rüh­ma juh­tis vo­li­ko­gu eel­mi­ne esi­mees Mar­gus Soom. Vo­li­ko­gu uus esi­mees Vär­ner Loots­mann sel­gi­tas, et tee­de­ga seo­tud kü­si­mu­si saa­vad aru­ta­da tei­sed ko­mis­jo­nid, tee­de ko­mis­jo­ni ka­vat­su­sed ei ole rea­li­see­ru­nud ja tõi näi­teks idee ra­ja­da Tal­lin­na-La­he­maa kerg­liik­lus­tee, ka ei ole ko­mis­jon and­nud vo­li­ko­gu­le oma tööst kaks kor­da aas­tas in­fot, kui­gi nii lu­ba­ti. Mar­gus Soom pa­lus jät­ta tee­de ko­mis­jo­ni te­gut­se­ma, aru­te­lu tee­ma­sid ja­gub, Kuu­sa­lu val­la teed on ala­ra­has­ta­tud. Kerg­liik­lus­tee koh­ta mär­kis ta, et kaks kol­man­dik­ku mars­ruu­dist on val­mis, Jõe­läht­me ja Hal­ja­la vald te­ge­le­vad sel­le tee­ma­ga.