Kuu­sa­lu vald pea­tas ka pen­sio­nä­ri­de bus­si­rin­gid

436

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sus­tas pea­ta­da ala­tes es­mas­päe­vast, 30. märt­sist ka need val­la­lii­nid, mis on ees­kätt mõel­dud kü­la­de pen­sio­nä­ri­de­le Lok­sa­le või Kuu­sal­lu sõit­mi­seks. Nel­ja lii­ni tee­nin­das OÜ Ar­la Sõi­dud: Pä­ris­pealt, Vi­ha­soost, Val­ge­jõelt ja Kol­ga-Aab­last Lok­sa­le ning ta­ga­si. Tek­toon-A tõi sõi­du­tas kord nä­da­las Sal­mis­tult ja Hirv­list Kuu­sal­lu ning ta­ga­si. Eel­mi­se nä­da­lal sõit­sid val­la sot­siaal­töö­ta­jad lii­ni­del kaa­sa, sõit­jaid oli ük­si­kuid, nei­le an­ti te­le­fo­ni­numb­reid, et he­lis­tak­sid va­ja­du­sel val­la­maj­ja ja pa­luk­sid toi­duk­raa­mi saa­mi­seks edas­pi­di abi, kui po­le või­ma­lust muud moo­di kau­pa kät­te saa­da. OÜ Ar­la Sõi­dud juht Olev Ar­vis­to üt­les, et vas­ta­valt möö­du­nud aas­tal kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke­le sõi­da­vad et­te­võt­te bus­sid le­pin­gu jär­gi Kuu­sa­lu val­las kok­ku 12 lii­nil – li­saks pen­sio­nä­ri­de bus­si­rin­gi­de­le 8 koo­li­bus­si­lii­nil. Täis­ko­ha­ga on tööl 4 bus­si­juh­ti, üks juht on osa­li­se koor­mu­se­ga. Olev Ar­vis­to: „Ku­na see­kord te­gi vald han­ke ku­ni 5 aas­taks, hak­ka­sin bus­se va­he­ta­ma. Sel õp­peaas­tal on väl­ja va­he­ta­tud kolm bus­si, vii­ma­se ost­sin jaa­nua­ris. Ühe bus­si eest peab maks­ma lii­sin­gut, õn­neks pank tu­li vas­tu, lii­sin­gu­mak­sed on pea­ta­tud kuueks kuuks. Ka Kuu­sa­lu vald tu­li vas­tu, poo­le märt­si eest ta­sus õpi­las­lii­ni­de eest täies ma­hus ja erio­lu­kor­ra aja eest osa­li­selt. Loo­dan ka val­la edas­pi­di­se­le toe­le, pank­rot­ti po­le ka­vas väl­ja kuu­lu­ta­da, kind­las­ti ta­ha­me jät­ka­ta, kui erio­lu­kord saab lä­bi.“ Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si: „Mi­nu sei­su­koht on, et min­gis ula­tu­ses peaks bus­si­lii­ni­de pea­ta­mist kom­pen­see­ri­ma, et et­te­võt­ted suu­dak­sid jät­ka­ta. See oleks ka inim­lik suh­tu­mi­ne.“

Eelmine artikkelPolit­sei­pat­rul­lid Ida-Har­jus
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la 3 nais­ko­du­kaits­jat abis­ta­vad ko­roo­nak­rii­si ees­lii­nil