Voli­ko­gu lii­ge RAN­NO POOL ju­hib EK­RE Kuu­sa­lu osa­kon­da

2282
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge RAN­NO POOL ja ta tü­tar MAI-LIIS Vu­di­la män­gu­maal, mis asub Elist­ve­re par­gi lä­he­dal.

„Ini­me­si tu­leb kaa­sa­ta val­la prob­lee­mi­de üle aru­ta­ma ning bü­rok­raa­tiat peab ole­ma vä­hem,“ üt­leb val­la­vo­li­ko­gu kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jo­ni asee­si­mees RAN­NO POOL.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Ran­no Pool on Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­se Rah­vae­ra­kon­na (EK­RE) Kuu­sa­lu osa­kon­na juht. Ta kuu­lub EK­RE vo­li­ko­gus­se ja era­kon­na Har­ju-Rap­la piir­kon­na ju­ha­tus­se, on EK­RE kor­rupt­sioo­ni­ko­mis­jo­nis ning Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jo­ni asee­si­mees.
EK­RE­ga lii­tus ta 2013. aas­tal ning üt­leb, et tal­le lä­he­vad kor­da eest­la­sed, peab täht­saks, et meie kau­nis Ees­ti­maa jääks ka edas­pi­di eest­las­te­le.

Mul­lu sü­gi­sel kan­di­dee­ris Ran­no Pool EK­RE ni­me­kir­jas ko­ha­li­kel va­li­mis­tel ja on Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu liik­meks kin­ni­ta­tud asen­dus­liik­me­na – es­malt oli vo­li­ko­gus, kui Su­lev Vald­maa EK­RE ni­me­ki­rjast pea­tas oma vo­li­ko­gu­liik­me vo­li­tu­sed tä­na­vu ke­va­del, ning uues­ti ala­tes juu­nist, kui Su­lev Vald­maa sai Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se liik­meks.

„Kui val­las on era­kon­nal oma osa­kond, on loo­gi­li­ne, et kan­di­dee­ri­tak­se en­da ni­me­kir­ja­ga ko­ha­li­kel va­li­mis­tel. EK­RE-l läks va­li­mis­tel häs­ti, sai­me vo­li­ko­gus­se kaks koh­ta. Mi­na ko­gu­sin 23 häält ja olen esi­me­se kor­ra tu­le­mu­se­ga ra­hul.“

Ta li­sab, et rek­laa­mi teh­ti era­kon­na­le üri­tus­tel, kus ol­di väl­jas EK­RE tel­gi­ga. Just Kuu­sa­lu mul­lu­sel mai­laa­dal toi­mu­nu kin­ni­tas EK­RE ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nu­te veen­du­must, mis öel­di väl­ja koa­lit­sioo­ni­kõ­ne­lus­tel – et ei pool­da­ta se­ni­se val­la­po­lii­ti­ka jät­ka­mist.

Ran­no Pool sel­gi­tab: „Oli­me mi­tu kuud va­rem kok­ku lep­pi­nud, et pa­ne­me Kuu­sa­lu mai­laa­dal EK­RE tel­gi Kesk­väl­ja­ku­le. Mai­laa­da­le eel­ne­nud päe­val sain te­le­fo­ni­kõ­ne, et po­lii­ti­kat ei lu­ba­ta laa­dal te­ha. Ku­na kõik va­ja­lik oli ju­ba or­ga­ni­see­ri­tud, asu­si­me prob­lee­mi­le la­hen­dust ot­si­ma ning tä­nu lah­ke­le maao­ma­ni­ku­le sai­me tel­gi­ga ko­ha laa­da sis­se­käi­gu lä­he­dal – rah­vas võt­tis meid häs­ti vas­tu. Mai­laa­da avas rii­gi­ko­gu lii­ge Henn Põl­luaas, aga val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si ma­nit­ses rii­gi­ko­gu­last mit­te sõ­na võt­ma po­lii­ti­kast.“

Va­he­tult pä­rast va­li­mi­si jäi EK­RE opo­sit­sioo­ni, või­mu­lii­du moo­dus­ta­sid va­li­mis­lii­dud Ühi­ne Ko­du, Üks Kuu­sa­lu Vald ja Are­nev Kuu­sa­lu Vald.

„Meie pu­na­ne joon oli val­la­va­ne­ma kü­si­mus. Meie ar­va­tes oli se­ni­ne võim ee­sot­sas Ühi­se Ko­du­ga võt­nud vas­tu lii­ga pal­ju ris­kant­seid ot­su­seid. Näi­teks Kuu­sa­lu koo­li ruu­mi­puu­du­se kü­si­mus või Kiiu mõi­sa re­no­vee­ri­mi­ne. Ko­mis­jo­ni­de sei­su­koh­ti ei võe­tud ar­ves­se ja oli muid­ki prob­lee­me. Saan aru, et kri­ti­see­ri­da on liht­ne, val­lae­lu po­le ker­ge juh­ti­da, aga meil on Ühi­sest Ko­dust eri­nev nä­ge­mus ko­ha­li­kust po­lii­ti­kast. Sa­mas oli ka po­si­tiiv­set, Kuu­sa­lut ja Kiiut on aren­da­tud pä­ris häs­ti, kuid aren­da­da on va­ja ka mu­jal,“ lau­sub Ran­no Pool.

EK­RE ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­sid vo­li­ko­gus­se ka need, kes ei ole era­kon­na liik­med – osad kut­su­ti, mõ­ned pak­ku­sid end ise. Ran­no Pool: „Su­lev Vald­maa on ai­da­nud meid kurs­si viia aren­gu­te­ga val­las ja ot­sus­te ta­ga­maa­de­ga.“

Ta nen­dib, et ideaal­ne oleks, kui ka opo­sit­sioo­ni jää­nud va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du lööks ko­ha­li­kus po­lii­ti­kas kaa­sa, ent tõm­ma­ti hoo­pis oma esin­da­jad vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de juht­kon­da­dest ära: „Meie osa­le­si­me opo­sit­sioo­nis ol­les ko­mis­jo­ni­de töös. Va­li­jaid tu­leb esin­da­da.“

EK­RE Kuu­sa­lu osa­kond
„EK­REs toi­mu­vad juh­tor­ga­ni­te va­li­mi­sed igal aas­tal. Kui soo­vi­tak­se ju­hi­na jät­ka­ta, tu­leb uues­ti kan­di­dee­ri­da,“ mär­gib Ran­no Pool ning li­sab, et suu­re tõe­näo­su­se­ga kan­di­dee­rib ke­va­del rii­gi­ko­gus­se.

EK­RE Kuu­sa­lu osa­kond moo­dus­ta­ti 2016. aas­tal, se­da juh­tis es­malt Toi­vo Kirt­si. Möö­du­nud aas­tal va­li­ti ju­hiks Er­ki Vai­nu, käe­so­le­va aas­ta al­gu­sest sai esi­me­heks Ran­no Pool. Ta rää­gib, et paa­ri aas­ta eest oli osa­kon­nas liik­meid 20 rin­gis, liik­mes­kond jär­jest kas­vab, prae­gu on ko­ha­lik­ke 50, li­saks ini­me­si Aeg­vii­dust ja mu­jalt Ani­ja val­last. Kuu­sa­lu osa­kon­nas on noo­ri ja ka va­ne­maid, hil­ju­ti lii­tus 1946. aas­tal sün­di­nud mees. Ak­tiiv­seid liik­meid on esi­me­he sõ­nul 25-30. Lä­hia­jal on ka­vas Keh­ras kut­su­da kok­ku seal­se piir­kon­na EK­RE-la­sed, moo­dus­ta­da Ani­ja osa­kond.

Kui uues koa­lit­sioo­nis või vo­li­ko­gus tu­leb aru­tu­se­le olu­li­si kü­si­mu­si, aru­ta­tak­se neid ko­gu EK­RE Kuu­sa­lu osa­kon­na­ga, tei­ne­kord on pa­ki­lis­te tee­ma­de tõt­tu saa­dud kok­ku ka paa­ril kor­ral nä­da­las.

Üks olu­li­ne idee, mi­da EK­RE toe­tab, on Kuu­sa­lu val­la oma in­ter­ne­ti­por­taal – et val­la koo­li­de, las­teae­da­de, raa­ma­tu­ko­gu fi­liaa­li­de, muu­seu­mi­te, val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu in­fo oleks kät­te­saa­dav ühest ko­hast.

Ehi­tus­fir­ma juht
Ran­no Pool on 37aas­ta­ne, elab koos elu­kaas­la­se Mai­la Ka­lai­si ja tüt­re Mai-Lii­si­ga Ka­ha­la kü­las Aia ta­lus, oma ema Ter­je Poo­li esi­va­ne­ma­te ko­dus. Isa Han­no Poo­li su­gu­võ­sa on sa­mu­ti Kuu­sa­lu val­last, Kol­ga­kü­last. Aia ta­lu Ka­ha­las on Ran­no Poo­li lap­se­põl­ve­ko­du. Ta õp­pis es­malt Kol­ga koo­lis, siis Kuu­sa­lu koo­lis, eda­si läks Tal­lin­na Ehi­tus­koo­li – sealt sai müür­sepp-puu­sepp-be­to­nee­ri­ja elu­kut­se.

Ran­no Pool: „Olen end ehi­tu­sa­lal täien­da­nud eri­ne­va­tel koo­li­tus­tel ning ala­tes 2005. aas­tast prae­gu­se­ni olen ehi­tu­se­ga seo­tud. Ehi­tus­fir­ma töö­ga on seo­tud ka mi­nu elu­kaas­la­ne Mai­la. Ole­me koos hea tiim nii tööa­la­selt kui ka seo­ses po­lii­ti­ka­ga, Mai­la Ka­lais va­li­ti EK­RE Kuu­sa­lu osa­kon­na asee­si­me­heks. Hoid­sin sil­ma peal Kuu­sa­lu pas­to­raa­di esi­fas­saa­di re­no­vee­ri­mi­sel, ku­na sai­me tä­nu Henn Põl­luaa­sa­le 4000 eu­rot po­lii­ti­list ka­tu­se­ra­ha suu­na­ta pas­to­raa­di fas­saa­di re­no­vee­ri­mis­se. Ak­tiiv­selt te­ge­les ehi­ta­ja ot­si­mi­se­ga ning or­ga­ni­see­ri­mi­se­ga Su­lev Vald­maa“.

Ho­bist on saa­nud põ­hi­te­ge­vus
Oma ho­bi­te­ge­vu­se koh­ta tõ­deb Ran­no Pool, et alg­selt oli üks ta ho­bi­dest po­lii­ti­ka­ga kur­sis ole­mi­ne, nii ko­ha­li­ku kui vä­lis­po­lii­ti­ka­ga, aga nüüd­seks on sel­lest ho­bist ku­ju­ne­nud üks põ­hi­te­ge­vus. Era­kon­na vo­li­ko­gu liik­me­na on nüüd sõit­mist ja osa­le­mist koo­so­le­ku­tel mit­mel pool Ees­tis, on ar­vu­kaid koh­tu­mi­si ning aru­pi­da­mi­si.

„Va­bal ajal meel­dib sil­ma­rin­gi avar­da­da koos pe­re­ga nii Ees­tis kui vä­lis­maal rin­gi rei­si­des,“ üt­leb ta ja li­sab, et hu­vi pa­ku­vad veel in­fo­teh­no­loo­gia ja teh­ni­ka, eel­kõi­ge au­to­de üm­be­re­hi­ta­mi­ne. Nii on saa­nud te­ma käe all uue väl­ja­nä­ge­mi­se küm­me­kond sõi­duau­tot, mis on leid­nud uued oma­ni­kud.

„Jär­jest tu­le­vad uued ideed ja et­te sa­tu­vad uued ma­si­nad, mida te­ha pa­re­maks,“ kom­men­tee­rib Ran­no Pool.

Eelmine artikkelElu­ko­haand­med ta­sub rah­vas­ti­ku­re­gist­ris hoi­da täp­se­te­na
Järgmine artikkelAru­kü­las tõu­seb soo­ja­hind